Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

1. Kontext fungování školy

ZUŠ je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je od 1. 1. 2001 kraj (v předcházejících letech to byl školský úřad). Žáci zde mají možnost získávat základy vzdělání v různých uměleckých oborech. Ve školním roce 2009/2010, kdy je tvorba příkladu praxe zahájena, využívá vzdělávací nabídky školy v hudebním, tanečním, literárně-dramatickém a výtvarném oboru více jak 750 žáků.  Výuku zajišťuje 33 učitelů.

Významnou hybnou silou v rozvoji školy je její ředitel (ve funkci od roku 1995), který je rovněž zaangažován v odborných a kulturních aktivitách města i regionu. Na řízení školy ještě participují statutární zástupce ředitele a „umělecká rada“ jako poradní orgán ředitele. Umělecká rada má šest členů a tvoří ji ředitelem vybraní vedoucí učitelé oddělení (celkem je ve škole osm vedoucích učitelů oddělení). Dalším poradním orgánem ředitele je pedagogická rada. Podle platné legislativy není zřízena školská rada, funguje však Rada rodičů při ZUŠ.

Výuka žáků probíhá ve městě a několika přilehlých obcích, což s sebou přináší komplikace nejen při řízení práce školy, ale i při vzájemné spolupráci jednotlivých oddělení. Podmínky na pracovištích mimo město lze podle ředitele školy charakterizovat jako „vyhovující“. Je využíváno prostor tamních základních škol či místností pronajatých od obce. Provozní a organizační záležitosti tam zajišťuje pověřený pracovník působící na pozici vedoucího místa poskytovaného vzdělávání (odloučeného pracoviště).

Podle ředitele školy plní základní umělecká škola jako instituce „dvě funkce:

  1. poskytuje žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium některého z oborů, systematické základy odborného vzdělání ve zvoleném oboru a vychovává z nich zdatné amatéry, kteří jsou schopni samostatně proniknout do struktury a obsahu uměleckého díla,
  2. připravuje výjimečně talentované žáky pro budoucí profesionální studium na vyšších stupních škol s uměleckým zaměřením (což je funkce rozsahem „menší“, ale zcela nezastupitelná)“.

Škola pracuje podle Učebních plánů pro základní umělecké školy, č. j. 18 418/95 a podle osnov pro ZUŠ. Má však již připravenou pilotní verzi školního vzdělávacího programu, neboť od školního roku 2009/2010 participuje na projektu „Pilot ZUŠ“. Autoevaluace školy není v této verzi ŠVP detailně rozpracována, jen je odkázáno na její uskutečňování ve shodě s platnou legislativou. Důvodem je skutečnost, že pojetí autoevaluace je ve škole širší, nevztahuje se jen k ŠVP, nýbrž zahrnuje všechny oblasti dané příslušnou vyhláškou (vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění vyhl. č. 225/2009 Sb.).

Žáci prezentují výsledky své práce na koncertech školy, účastní se vystoupení pro veřejnost. Službou regionu je více jak desetiletá tradice každoroční přípravy a realizace dvou výchovně-vzdělávacích programů pro mládež, v nichž se ZUŠ jako pořadatel snaží zábavnou formou přinést něco nového z oblasti hudby, tance i výtvarného umění s cílem obohatit rozhled, vzdělání či estetické cítění diváků. Každoročně je zhlédne kolem 2 500 žáků MŠ, ZŠ a studentů SŠ. Umělecké výkony učitelů sledují žáci i další zájemci na vernisážích a koncertech. Dobrá image školy je potvrzována pravidelným umísťováním obou hudebních těles školy na předních místech v ústředních kolech soutěží ZUŠ. Prospělo jí i úspěšné spolupořadatelství mezinárodního hudebního festivalu (2007). Jak uvádí ředitel školy: „Samozřejmostí jsou i četná vystoupení v zahraničí (Norsko, Řecko, Polsko, Německo, Francie…)“.

Kromě stávající priority zahájit výuku podle ŠVP prezentuje vedení školy v úvodu ročního plánu práce na školní rok 2009/2010 tzv. hlavní cíle (mají charakter dlouhodobých cílů).

„Hlavní cíle:

I.       Prohlubovat výchovu mládeže se zaměřením na kultivaci osobnosti, modelování žebříčku hodnot a rozvoj kreativity. Zefektivňovat výběr žáků pro studium. Spolupracovat s ostatními subjekty zabývajícími se estetickou výchovou mládeže.

II.      Prosazovat vysokou úroveň odbornosti a kvality ve výchovně vzdělávacím procesu. Zvyšovat odbornou přípravu pedagogických pracovníků.

III.     Zdokonalovat systém řízení školy a míst poskytovaného vzdělávání, postupně zlepšovat pracovní podmínky pro zaměstnance a technické vybavení školy.“

Vymezení dlouhodobých cílů v této „obecnější podobě“ vyplynulo ze závěrů vlastního hodnocení školy realizovaného ve školním roce 2006/2007, v každoročním plánu práce pak jsou cíle situačně operacionalizovány a v tomto aktuálním/konkrétním pojetí naplňovány.

Nahoru