Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

1. Kontext fungování školy

Pedagogický sbor měl ve školním roce 2009/2010 44 členů, z toho osm vychovatelek školní družiny. Sbor tvořili celkem rovnoměrně věkově zastoupení pedagogové a dvě asistentky pedagoga. Ve škole pracují dva speciální pedagogové, výchovná poradkyně, protidrogový koordinátor a školní kaplan.

Ve škole se vzdělávají žáci dojíždějící z různých městských částí Prahy, ojediněle i z blízkého okolí Prahy. Žáky školy jsou také děti cizích státních příslušníků, integrované děti se zdravotním postižením nebo speciálními vzdělávacími potřebami, děti v individuálním vzdělávání a žáci studující v zahraničních školách. Škola má 18 tříd 1. až 9. ročníku, v každém ročníku po dvou třídách. Vzdělává 480 žáků, poskytuje a zajišťuje možnost plnění školní docházky formou individuálního vzdělávání podle školského zákona § 41 pro děti 1. až 5. ročníku a plnění školní docházky v zahraničních školách. Od 3. ročníku se vyučuje první cizí jazyk – anglický, německý nebo francouzský, od 6. ročníku další z uvedených jazyků. Škola poskytuje výuku dvou cizích jazyků všem žákům druhého stupně. Škola zajišťuje zahraniční výměnné pobyty ve Francii, Německu a poznávací pobyty v Anglii a Irsku. Žákovskou samosprávu tvoří třídní samosprávy a Rada starostů, ve které jsou zastoupeni zástupci tříd od 2. do 9. ročníku. Rada starostů se schází jedenkrát za měsíc s ředitelkou školy.

Základním strategickým dokumentem školy je Koncepční záměr školy. Byl zpracován v roce 2006 a je průběžně aktualizován a doplňován. Slouží nejen jako orientace pro rodiče budoucích žáků školy, ale současně jako východisko pro vnitřní diskusi učitelského sboru o směřování školy. Při rozhovoru s učiteli jsme zaznamenali, že učitelé se na tento dokument odkazovali a dávali najevo, že se s ním ztotožňují. Následuje ukázka, jak je v něm zpracováno téma klimatu školy:

„Vytvářet profesionální pracovní klima. Zachovávat správnou vyváženost mezi řízením a volností, která je potřeba pro vytvoření dobrého pracovního prostředí. K tomu přispívá – úcta k vyučování a k učitelům a vychovatelům, pocit úspěšného zvládání pracovních úkolů, podpora osobního, profesního a duchovního růstu, péče o fyzické podmínky ve škole, uznání za snahu, odměna za výkon. Poskytovat pedagogickým pracovníkům kompetence, odpovědnost za rozhodování a vytvářet dobré pracovní podmínky. Zároveň usilovat o pozitivní školní klima, které má tyto znaky:

  • cit identity a hrdosti na školu – pocit sounáležitosti, soudržnosti
  • vstřícné prostředí – navenek se představovat pozitivními způsoby
  • vysoké nároky žáků a učitelů – očekávat od sebe navzájem to nejlepší
  • pevné a cílevědomé vedení
  • kladné postoje k žákům – motivovat žáky uznáním, pochvalou
  • partnerská spolupráce s rodiči a s veřejností – zapojovat do své práce další lidi.

Pro zkvalitnění profesních dovedností  podporovat účast učitelů ve vzdělávacích  aktivitách, zprostředkovat vzdělávání v oblasti duchovní  pro učitele, rodiče a ostatní pracovníky školy.“

Jak je patrné z ukázky, škola klade na sociální klima ve škole velký důraz a má jasně formulovanou vizi, jak je vytvářet. Projevuje se především ve vnímání školy jako komunity – výchovného společenství:

  1. „Výchovné společenství tvoří žáci, učitelé, vychovatelé, rodiče, zřizovatel školy – sestry voršilky, personál. Úkolem výchovného společenství je podporovat cíl školy, jímž je vytvoření školy jako místa celistvé výchovy prostřednictvím vzájemných mezilidských vztahů.“
  2. „Utvářet společenství, které pomáhá svým členům, aby byli úspěšní. Jedním ze znaků takového společenství (škola, třída) je vysoká koheze – což je pocit sounáležitosti, společného cíle a vzájemné podpory ve skupině, která však zároveň podporuje rozvoj každého jedince.“

Nahoru