Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

1. Představení školy

Svaz českých a moravských spotřebních družstev je zřizovatelem jedenácti středních škol, mezi které patří i Střední škola obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou, s.r.o.

Všechny jsou zařazeny do sítě MŠMT ČR jako školy soukromé a mají právní postavení společnosti s ručením omezeným. Jednatelem těchto škol je PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc. Školy se převážně zaměřují na obchodně-ekonomické a gastronomické obory a oblast služeb. Výchovně-vzdělávací programy probíhají především v oblasti středního vzdělávání a menším dílem i v oblasti vyššího odborného vzdělávání.

Z celkového počtu žáků škol SČMSD, pohybujícího se i přes výrazný demografický pokles nadále nad 5 tisíci žáky, se jich zhruba polovina připravuje v oborech vzdělání směřujících k dosažení středního vzdělání s výučním listem a polovina v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

V oblasti vyššího odborného vzdělávání je pak cílem poskytnout studentům kvalifikaci pro funkce samostatně pracujících odborníků nebo vedoucích pracovníků na úrovni středního managementu v oblasti gastronomie, služeb a cestovního ruchu s titulem DiS.

Školy SČMSD i nadále potvrzují svoji vysokou kvalitu v oblasti výchovně-vzdělávací, ale i v oblasti ekonomické, když v roce 2009 na základě splnění ukazatelů stanovených MŠMT ČR získaly všechny školy maximální státní dotaci, tj. 90 % státního normativu.

Od července roku 2006 probíhá ve školách SČMSD realizace projektu shody systému managementu kvality s požadavky směrnic ISO řady 9000, jehož cílem je postupná racionalizace jednotlivých výchovně-vzdělávacích, ekonomických a koncepčních procesů a jejich vysoká kvalita na základě společné politiky kvality, viz příloha č. 1, která byla vyhlášena vedením škol SČMSD v roce 2007.

V listopadu 2008 školy SČMSD získaly Certifikát shody systému managementu kvality (QMS) s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 formou skupinové certifikace pro předmět Výchova a vzdělávání žáků na střední škole.

V roce 2009 a 2010 školy SČMSD obhájily na základě výsledku dozorového auditu Certifikačního orgánu CSQ-CERT při České společnosti pro jakost, o. s., Praha, platnost přiděleného Certifikátu shody.

Certifikát Certifikát

 

V materiálně-technické oblasti je možno konstatovat, že úroveň předcházejících let se v roce 2009 a 2010 ve školských zařízeních podařilo udržet, u některých díky modernizacím a rekonstrukcími zvýšit. Technický stav objektů užívaných školami odpovídá příslušným hygienickým normám. Nemovitý majetek včetně pozemků, který školy užívají, je ve vlastnictví SČMSD a je školám pronajímaný.

Znalosti a dovednosti prokazují žáci na řadě celostátních a mezinárodních soutěží a přehlídek, kde dosahují nejednoho výborného výsledku.Například se pravidelně zúčastňují celostátních soutěží vyhlašovaných Asociací kuchařů a cukrářů ČR, Asociací číšníků ČR, Asociací sommelierů ČR, Asociací kadeřníků a kosmetiček, kde se umísťují nejen ve stříbrném a bronzovém, ale i ve zlatém pásmu.

Historie školy

Celá historie Střední školy obchodní a služeb SČMSD, s.r.o., je úzce svázána s historií města Žďár nad Sázavou, ve kterém byla založena.

Střední odborné učiliště má své počátky na konci 50. let. Tehdy bylo nutno zajistit rychle se rozvíjejícím městům a vesnicím žďárského okresu kvalifikované síly pro obchod a služby.

1. září 1959 byla Učňovská škola ve Žďáře nad Sázavou slavnostně otevřena.
Vznik školy si vyžádala potřebnost zaměření do sféry obchodu a služeb. Z jiných učilišť byly převedeny obory zedník, elektromechanik, elektromontér, automechanik. Nově byl otevřen učební obor prodavač se zaměřením na smíšené zboží a potravinářské zboží. V tomto počátku měla škola celkem 11 tříd. Pedagogický sbor tvořili převážně externí pracovníci. Učební obory se postupně obměňovaly a stabilizovaly se v nabídce prodavač smíšeného zboží, potravinářského zboží, textilního zboží, kuchař-číšník a zedník. Škola neměla vlastní budovu. Zpočátku byla v pronájmu ve SPŠS a následně v budově domova mládeže strojírenského učiliště, které se přestěhovalo do nové budovy k mateřskému podniku ŽĎAS.

Jedním z nejvýznamnějších mezníků v historii školy je 1. září 1986, kdy byla slavnostně otevřena nová budova školy.

Budova školy

Konečně škola získala vlastní prostory pro výuku. Je v ní 12 kmenových učeben, učebna fyziky, učebna chemie a učebna psaní strojem. Aranžéři začínají pracovat v odborné učebně pro aranžování a prostorných dílnách. Učitelé mají své kabinety a v jednotlivých učebnách je dostatek prostoru pro sbírky a pomůcky na výuku.

1. září 1990 získala škola statut Střední odborné učiliště, družstevní podnik.
Jednalo se o další přeměnu v souvislosti se změnami ve společnosti a koncepcí Ministerstva školství. Zřizovatelem zůstal Český svaz spotřebních družstev, který se přejmenoval na Svaz českých a moravských družstev se sídlem v Praze.

V lednu 1993 z důvodu transformace družstevního sektoru se rozhodl zřizovatel zařadit školu do sítě soukromých škol s názvem Střední odborné učiliště obchodní a Střední odborná škola SČMSD, s.r.o.

Od září byl zařazen nový studijní obor obchodní akademie a zároveň byli zedníci převedeni na strojírenské učiliště. Postupně byl upraven interiér a vytvořeny podmínky pro další nové obory, které tvořily předpoklad úspěšného fungování v konkurenci ostatních středních škol.

V květnu 2006 došlo k poslední změně názvu školy na Střední škola obchodní a služeb SČMSD, s.r.o.

1. září 2007 byl otevřen nový maturitní obor ekonomické lyceum. Jedná se o gymnaziální typ studia s profesním zaměřením ekonomického směru. Obor představuje novou vzdělávací cestu pro žáky, kteřímají zájem o vysokoškolské studium ekonomických, případně právnických směrů (není však podmínkou, absolvent je připraven studovat na jakékoli vysoké škole humanitního nebo přírodovědného zaměření). Ve školním roce 2007/2008 bylo přijato do 1. ročníku 21 studentů.

Po 50 letech, tedy ve školním roce 20092010, nejen že škola sídlí v nové budově, ke které patří i domov mládeže a školní jídelna, ale počátečních 10 tříd se rozrostlo na 22 tříd s 494 žáky. Škola připravuje nejen absolventy učebních oborů, ale je i střední odbornou školou pro absolventy maturitních oborů. Mnozí z nich pokračují ve vysokoškolském studiu.

Nahoru