Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

1. Údaje o škole

Gymnázium Josefa Kainara v Hlučíně se nachází v blízkosti historického centra desetitisícového města a je jedinou školou gymnaziálního typu v celém regionu tzv. Hlučínska. Čestný název Gymnázium Josefa Kainara nese škola jako připomenutí významného českého básníka – absolventa Gymnázia v Hlučíně. Vznik školy spadá do roku 1920, v sedmdesátých letech se uskutečnila rekonstrukce, jež škole propůjčila stávající vzhled. Od roku 1995 je gymnázium příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Do rejstříku škol a školských zařízení bylo gymnázium v roce 2004 zařazeno jako šestileté s dobíhajícím čtyřletým studiem.
Město Hlučín se nachází cca 12 km od Ostravy, blízkost dopravních spojů (autobusového a vlakového nádraží) a spádovost ovlivňuje i složení žáků – většina z nich dojíždí z přilehlých vesnic. V současné době škola vzdělává cca 350 žáků pouze v šestiletém studijním cyklu gymnázia.
Budova školy je bezbariérová. Pro stávající počet studentů má škola dostatečné množství učeben, vedení školy se podařilo dovybavit odborné učebny (zvětšit kapacitu, udělat nové rozvody apod.), zlepšit materiálové vybavení v oblasti informačních a komunikačních technologií (nové osobní počítače, dataprojektory v odborných učebnách, interaktivní tabule v multimediální učebně) (příloha č. 1). Škole však citelně schází druhá tělocvična, která by pokryla její každodenní potřeby (v letních měsících je k výuce TV využíváno venkovní hřiště školy).
V roce 2009 na škole působilo 31 pedagogů – 22 žen a 9 mužů s různou délkou pedagogické praxe. Pouze jeden z nich nesplňoval podmínky odborné kvalifikace. Management školy tvoří ředitel a jeho zástupkyně – opírají se o pedagogickou radu, předmětové komise a od roku 2007 i o autoevaluační tým, jehož složení zůstává stejné. V době realizace  autoevaluace se scházeli pravidelně jednou za měsíc, operativně se dokázali sejít kdykoli.

Nahoru