Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

2. Kontext fungování školy

POPIS ŠKOLY

(využito údajů z výroční zprávy školy za školní rok 2008/2009, viz Příloha č. 9)

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy: Střední škola stavební Jihlava

Sídlo školy: Žižkova 20, 586 01 Jihlava

Právní forma: Příspěvková organizace

IC: 60545267

Zřizovatel: Kraj Vysočina

Web školy: www.ssstavji.cz

Odloučená pracoviště: Na Kopci 28, 586 01 Jihlava

Brněnská 65, 586 01 Jihlava

Pávov 106, 586 01 Jihlava


CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:

Střední škola stavební Jihlava je víceoborovou střední školou zaměřenou na výchovu a vzdělávání ve stavebních a dřevařských oborech. Vzdělávání zajišťuje v oborech různé náročnosti – od nejjednoduššího dvouletého učebního oboru pres širokou škálu tříletých učebních oboru (včetně denního nástavbového studia) až po náročné čtyřleté maturitní obory.

Ředitel – PhDr. Pavel Toman

 

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ

Ve školním roce 2008/2009 zajišťovala SŠ stavební Jihlava teoretickou část výuky pro 750 žáků, z toho 318 žáků ve čtyřletých maturitních oborech, 57 ve dvouletých nástavbových oborech denního studia a 375 ve dvouletých a tříletých učebních oborech. Učební plány všech oborů vyučovaných v SŠ stavební Jihlava ve školním roce 2008/2009 jsou součástí výroční zprávy. Učební plány oborů podle nových ŠVP jsou platné od 1. 9. 2009.

 

ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

Ve školním roce 2008/2009 měla SŠ stavební Jihlava 84 zaměstnanců, z toho bylo 62 pedagogických pracovníků, zbývajících 22 zajišťovalo provoz školy (5 pracovníků zabezpečujících ekonomickou, mzdovou, organizační agendu a knihovnu, ostatní pracovníci zajišťující úklid a údržbu – 1 školník, 1 údržbář, 1 topič a 13 uklizeček).

Vedení školy tvořili ředitel, 3 zástupci ředitele a vedoucí ekonomického úseku.

V průběhu celého školního roku působil ve škole americký lektor David White. Vedení školy se podařilo rodilého mluvčího zajistit ve spolupráci s organizací INTERNATIONAL EDUCATIONAL INTEGRATION, S. R. O. David White vyučoval v maturitních třídách SŠ stavební Jihlava, na část vyučovacího úvazku dále působil v SPŠ Legionářů a v Gymnáziu Jihlava.

 

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝUKY

Budova školy (Žižkova 20, 58601 Jihlava) se skládá ze čtyř stavebních částí (budov „A“, „B“, „C“ a „D“ ), z nichž nejstarší budovou je část „A“.

Kromě hlavní budovy školy na Žižkově ulici zahrnuje SŠ stavební Jihlava následující odloučená pracoviště:

 • Brněnská 65, Jihlava,
 • Na Kopci 28, Jihlava,
 • Pávov 106, Jihlava.

   

HISTORIE STAVEBNÍ ŠKOLY V JIHLAVĚ

Střední škola stavební (dále jen SŠS) změnila název z Integrované střední školy stavební (ISSŠ) a Učiliště (U, vznikla v roce 1994) v červenci 2006.  Tehdy sloučila střední odborné učiliště se stavební průmyslovkou, kterou se do Jihlavy podařilo vrátit po více než dvaceti letech.

SŠS v Jihlavě je dynamicky se rozvíjející školou. V posledních letech se výrazně zlepšilo vybavení školy.  Byly přistavěny nové učebny, laboratoře a ateliéry pro projekční práce. V říjnu 1997 byla dokončena poslední přístavba školy, která především rozšířila nabídku aktivního pohybu žáků a smysluplného využití jejich volného času.  Žákům je k dispozici moderně vybavená tělocvična s horolezeckou stěnou.  V nových prostorách školy byl zřízen internetový klub a studijní a informační centrum školy, ve kterém mohou žáci i v odpoledních hodinách využívat samostatně internet. Od 1. 7. 2003 došlo k výraznému rozšíření činností zajišťovaných SŠS. V souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání kraje Vysočina došlo ke sloučení se Střediskem praktického vyučování (SPV) Na Kopci 28 v Jihlavě, přičemž SŠS převzala veškerá práva a závazky tohoto střediska. Sloučením ISŠS a U se SPV Na Kopci 28 vzniklo komplexní vzdělávací zařízení s celkovým počtem 100 zaměstnanců zahrnující teoretickou i praktickou výuku.

Původní budova školy

Původní budova školy
Nová budova školy

Nová budova školy


 

PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

Vedení SŠ stavební Jihlava si velmi dobře uvědomuje význam prezentace školy na veřejnosti. Snaží se „image“ školy vytvářet dlouhodobě a ve spolupráci se všemi pracovníky školy. Při prezentaci na veřejnosti se SŠ stavební Jihlava snaží dokázat, že je školou moderní, s širokou nabídkou studijních i mimostudijních aktivit pro studenty.

Toto by také měl zachycovat  informační materiál o škole, který vedení školy každý rok na podzim pečlivě připravuje a také inovuje s ohledem na změny v průběhu posledního roku.

 

Výtvarné práce žáků 1 Výtvarné práce žáků 2

Výtvarné práce žáků

 

Informační materiál školy používaný ve školním roce 2008/2009 je přílohou výroční zprávy. Velký význam pro prezentaci školy mají také dny otevřených dveří, které se ve školním roce 2008/2009 uskutečnily 6. 12. 2008 a 30. 1. 2009. Během těchto dvou dnů umožnila škola všem zájemcům projít si všechny prostory školy za vedení učitelů, diskutovat o možnostech studia, ptát se na podrobnosti  i stávajících studentů, z nichž někteří jsou také přítomni v tyto dny ve škole. Pro návštěvníky zajímající se zvláště o učební obory je velmi důležité zhlédnout i dílenské prostory na odloučených pracovištích Na Kopci 28, Brněnská 65 a Pávov 106. Škola nabízí rodičům a žákům ZŠ i prohlídku uvedených dílenských prostor, vzhledem ke značné vzdálenosti od hlavní budovy školy zajišťuje jejich přepravu svými vícemístnými vozidly.

Budova školy Návštěvníci ve škole

Dny otevřených dveří

 

Velmi důležitým a stále významnějším prostředkem prezentace školy na veřejnosti je webová stránka školy, která slouží jako informační kanál pro rodiče a veřejnost. Obsahuje například  plán práce, výroční zprávu školy, výsledky žáků a jejich písemných závěrečných zkoušek (v anonymní podobě) a další prezentaci školy; slouží dále ke zveřejňování absence žáků a výsledků vzdělávání pro rodiče v podobě elektronické žákovské knížky atd.

Významnou prezentací SŠ stavební Jihlava a její spolupráce s Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů čR se stal kongres Mezinárodního společenství pokrývačů konaný v listopadu 2008 v Praze. Kongresu se zúčastnilo 250 delegátu ze 17 členských zemí Internationale Föderation des Dachdeckerhandwerks e. V. SŠ stavební Jihlava dostala příležitost vystoupit na tomto kongresu se zásadním příspěvkem a podělit se o zkušenosti ze spolupráce s Cechem KPT a předvést i ukázku tzv. „pasování učňů“ oborů klempíř, tesař a pokrývač. Kongresový příspěvek, jehož autorem je ředitel školy, prezentuje dobrou spolupráci školy s Cechem KPT a autor souhlasil s jeho zveřejněním:

Vize školy a plán jejího rozvoje byl zpracován ve spolupráci užšího vedení školy (zástupci ředitele, ředitel) s tím, že ředitel školy byl hlavním koordinátorem a sumarizoval podklady od kolegů z vedení. Koncepce (viz Příloha č. 3), která byla zpracována v lednu 2009, je rozčleněna do 3 částí:

 1. Popis aktuálního stavu.
 2. Nejbližší perspektiva.
 3. Výhled do roku 2015 (Vize školy).

Ředitel školy souhlasil s uvedením celé Koncepce rozvoje školy.

Popis aktuálního stavu (vychází z výroční zprávy 2008/2009)

Ve školním roce 2008/2009  zajišťovala SŠ stavební Jihlava teoretickou část výuky pro 750 žáků, z toho 318 žáků ve čtyřletých maturitních oborech, 57 ve dvouletých nástavbových oborech denního studia a 375 ve dvouletých a tříletých učebních oborech (viz popis školy).

Personální zabezpečení školy je součástí Koncepce rozvoje školy (viz Popis školy).

Materiální zabezpečení výuky je součástí Koncepce rozvoje školy (viz Popis školy).

Nejbližší perspektiva: Vize školy1. část

Na základě celorepublikových statistických údajů, koncepčních dokumentů MŠMT ČR a na základě „Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina“ se dají v nejbližších 2-3 letech očekávat zásadní změny v oblasti optimalizace a zefektivnění činnosti středních škol v kraji.

Střední škola stavební Jihlava vstupuje do tohoto procesu velmi dobře připravena. Řada zásadních změn, které jsou pro oblast středních škol specifikovány v „Dlouhodobém záměru“, již byla v SŠ stavební Jihlava realizována v posledních 10 letech. Jedná se o takové změny, jako jsou např.:

 • Integrace různých druhů středoškolského vzdělání v rámci jedné školy. Tento model, ke kterému SŠ stavební Jihlava přistoupila již v roce 1994, se prokazatelně osvědčil, protože umožňuje zařadit žáka do takového studijního programu, pro který má intelektové předpoklady.
 • Zvýšení homogenity školního portfolia. V roce 1998 došlo k předání oborů Automechanik a Autoelektrikář do jiné školy a k vyřazení některých dalších nesourodých oborů. V současné době tvoří portfolio oborů pouze stavební a dřevařské obory (nebo v případě oboru Elektrikář pro silnoproud těsně související obor).
 • Vytvoření velké školy s rozsáhlou a propojenou nabídkou studijních možností. Jedině velká škola je z hlediska ekonomického i pedagogického efektivní. V posledních letech se počty žáků SŠ stavební Jihlava vždy pohybovaly mezi 600 až 800 žáky (2008/2009 – 750 žáků, 2007/2008 – 690 žáků, 2006/2007 – 686 žáků, 2005/2006 – 707 žáků).
 • Další vzdělávání dospělých. SŠ stavební Jihlava realizovala řadu profesních rekvalifikací ve spolupráci s firmami a s Úřadem práce v Jihlavě a zapojila se také do projektu financovaného z ESF – Adaptabilní školy. V rámci tohoto projektu se pracovníci školy naučili připravovat nabídku pro další vzdělávání dospělých, chápat specifika tohoto vzdělávání, přizpůsobovat se požadavkům zaměstnavatelů apod.

Změny, které je potřeba v SŠ stavební Jihlava v nejbližší době realizovat do roku 2012:

 • Dokončit přípravu nových školních vzdělávacích programů a zahájit výuku podle ŠVP od 1. 9. 2009. Přechod na nové ŠVP se týká většiny oborů v portfoliu nabízených oborů, pro které již byly schváleny rámcové vzdělávací programy. Jedinými obory, pro které ještě nebyly schváleny RVP, jsou obory: Stavební výroba, Stavební provoz, Dřevařská a nábytkářská výroba. U posledně jmenovaných oborů se bude vyučovat podle stále platných učebních dokumentů.
 • Připravit učitele a žáky školy na nový model maturitní zkoušky. Seznámit žáky s požadavky k maturitní zkoušce – jsou obsaženy v tzv. katalozích požadavků. Zajistit proškolení učitelů k nové maturitě na pozicích zadavatelů, hodnotitelů a školních komisařů. Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné části nové maturitní zkoušky proběhne ve dvou fázích: v roce 2010 tzv. náběhová fáze, od roku 2012 konečná podoba nové maturity.
 • Připravit učitele a žáky na model jednotné závěrečné zkoušky u učebních oborů. SŠ stavební Jihlava experimentálně zkouší model jednotné závěrečné zkoušky u oborů Umělecký truhlář a Instalatér. Jednotná závěrečná zkouška dosud není zakotvena legislativně jako povinná. Je však nutné počítat s postupným zaváděním jednotné závěrečné zkoušky u všech dalších učebních oborů.
 • Připravit se a úspěšně přejít na nový model přijímacího řízení, který žákům od roku 2009 umožňuje hlásit se na 3 školy. Lze předpokládat, že tento nový model přinese turbulentní změny a nové nároky, se kterými se škola bude muset vyrovnat.
 • Připravit se na alternativu sníženého počtu zájemců především v oblasti učebních oborů. V letech 2009-2012 dochází celkově v České republice k výraznému snížení počtu žáků ukončujících 9. ročník základní školy. Lze předpokládat, že vzhledem k volným kapacitám v maturitních oborech budou  uchazeči využívat této možnosti. Důsledkem je očekávané snížení zájmu o učební obory. V souvislosti s uvedeným trendem je potřebné připravit takové marketingové strategie a postupy, aby pokles v učebních oborech nebyl abnormálně vysoký.
 • V oblasti dalšího vzdělávání dospělých se SŠ stavební Jihlava zapojí do systému ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání daného zákonem č. 179/2006 Sb. SŠ stavební Jihlava musí v nejbližší době požádat o autorizaci k provádění tzv. dílčích kvalifikací u těch oborů, které má registrovány ve školském rejstříku. Škola musí dále vypracovat a připravit podmínky pro získání úplné kvalifikace těch žadatelů, kteří úspěšně projdou systémem dílčích kvalifikací.
 • V pedagogické oblasti bude potřeba zvláště se soustředit na inovativní a interaktivní  formy výuky, které by měly co nejvíce nahradit tradiční transmisivní metody. Významnou pozornost bude potřeba také věnovat otázkám pozitivní motivace žáků  ke studiu, což je obzvláště obtížné téma u žáků učebních oborů. K podpoře zavádění inovativních a interaktivních metod výuky bude třeba zapojit co nejvíce učitelů do odpovídajících projektů.
 • V oblasti materiálního zajištění nadále zlepšovat vnitřní vybavení školy, které pak vytváří příjemnou a podnětnou atmosféru pro žáky i učitele. Z celé řady nezbytných potřeb je možno vyjmenovat nejaktuálnější:
 • Obnova místy značně opotřebeného a nevyhovujícího školního nábytku.
 • Obnova PVC povrchů ve třídách.
 • Dovybavení všech kmenových učeben školy dataprojektory.
 • Generální oprava podlahy v tělocvičně.
 • Náhrada zastaralých počítačů novými, zvláště pak na učebně CAD.
 • SŠ stavební Jihlava získala v roce 2008 certifikát managementu kvality ISO 9001:2001. Nejedná se o jednorázové získání certifikátu, ale o dlouhodobý proces, který bude nadále kontrolován certifikačním orgánem. K tomu musí SŠ stavební Jihlava nadále plnit a zdokonalovat následující cíle:
 • Dodržovat procesní přístup při rozvíjení a implementaci systému managementu kvality.
 • Podporovat a zlepšovat klíčové odborné způsobilosti zajišťující konkurenční výhodu oproti ostatním vzdělávacím institucím.
 • Celkově optimalizovat pracovní procesy a cíle z administrativního hlediska.
 • Předvídat změny, mít vizi dalšího rozvoje organizace, reagovat pohotově na změny v prostředí vzdělávání.
 • Rozhodnutí provádět na základě jasných a srozumitelných faktů, dodržovat princip věcného přístupu.
 • Nadále úspěšně spolupracovat s partnerskými organizacemi při zajišťování vzdělávacího procesu.
 • Pro dosažení stanovených vzdělávacích cílů zapojit v co nejširší možné míře veřejnost.
 • Dbát na neustálé zlepšování vzdělávacího procesu, podporovat vzdělávání pracovníků organizace, zavádět inovativní a interaktivní formy výuky.
 • Zvyšovat pozitivní motivaci žáků ke vzdělávacímu procesu tak, aby byl spokojen s hodnotou dosaženého vzdělání.
 • V rámci zavádění nových školních vzdělávacích programů dbát na etiku, bezpečnost a ochranu životního prostředí.
 • V rámci zavádění nových školních vzdělávacích programů rychle reagovat na měnící se podmínky vzdělávání, na nové znalosti a technologie. Školní vzdělávací programy neustále obnovovat a aktualizovat.
 • V pravidelných cyklech provádět analýzy a sebeanalýzy a na základě těchto se pak pružně a rychle rozhodovat a samostatně měnit rozhodnutí nezávisle na stereotypu.
Certifikát první Certifikát druhý Certifikát třetí

Certifikáty 9001:2001

 

Výhled do roku  2015: Vize školy – 2. část (hypertextový odkaz)

 • Je nezbytné počítat s poklesem počtu žáků tříletých a dvouletých učebních oborů s  důsledky pro související nástavbové studium. Pokles počtu žáků učebních oborů minimalizovat zvýšenou marketingovou činností a také zvýšenou spoluprací s firmami, které by měly v ideálním případě podpořit zájem o vytipované obory např. formou stipendií.
 • Pokles dvouletých a tříletých oborů vyrovnat a stabilizovat počtem žáků přijímaných ve čtyřletých maturitních oborech. Vedle oboru STAVEBNICTVÍ nadále rozvíjet obor TECHNICKÉ LYCEUM ve dvou zaměřeních (stavo a strojní) jako obor připravující žáky preferenčně k dalšímu vysokoškolskému studiu.
 • Zvládnout přechod na nový model maturitní zkoušky. Zvýšenou pozornost a úsilí při tom věnovat nejrizikovější skupině žáků v oborech nástavbového studia.
 • Postupně zavádět do vyšších ročníků nové školní vzdělávací programy do všech tříletých a čtyřletých oborů, pro které byly schváleny RVP. U tří oborů, pro které dosud RVP nebyly schváleny, zpracovat ŠVP do dvou let po schválení RVP. Pravidelně vyhodnocovat účinnost a funkčnost školních vzdělávacích programů a přizpůsobovat je aktuálním podmínkám a potřebám.
 • Úzce spolupracovat se sociálními partnery (kraj, magistrát, úřad práce, hospodářská komora, zaměstnavatelé) a po diskusích a konzultacích upravovat školní vzdělávací programy jednotlivých oborů.
 • V oblasti dalšího vzdělávání dospělých se plně zapojit do systému ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání daného zákonem č. 179/2006 Sb. Po úspěšné autorizaci 5 oborů vzdělání v roce 2009 pokračovat v získávání autorizace pro všechny další obory, které má SŠ stavební Jihlava zapsány ve školském rejstříku. Nabízené rekvalifikační kurzy pro úřady práce, zaměstnavatele a jiné instituce sjednotit a propojit se systémem dílčích kvalifikací.
 • Nadále věnovat maximální pozornost rozvoji nových informačních technologií v teoretické, ale i praktické výuce. ICT technologie se musí stát zcela běžnou součástí výuky, podporovanou pedagogy ve všech předmětech.
 • Pokračovat ve spolupráci s Oblastní charitou v Jihlavě i dalšími organizacemi a institucemi na poli drogové prevence a prevence sociálně patologických projevů mládeže. Podporovat různorodé mimoškolní aktivity studentů se záměrem vytvářet prostor pro smysluplné trávení  jejich volného času a působit tak preventivně proti nežádoucím aktivitám mládeže.
 • Pokračovat v projektech mezinárodní spolupráce v rámci mezinárodních programů COMENIUS, LEONARDO, Česko – rakouské přeshraniční spolupráce apod. Prohloubit spolupráci s partnerskými školami v Rakousku – HTBL Krems a na Slovensku – Stredné odborné učiliště stavebné v Nových Zámcích.
 • Dlouhodobou a stálou pozornost věnovat dalšímu vzdělávání pedagogů. Bez dalšího vzdělávání a bez motivace pedagogů ke svému růstu by nebylo možné dosáhnout stanovených cílů v období zásadních změn středního školství do roku 2015.
 • Ve spolupráci se zřizovatelem výrazně vylepšit podmínky pro praktickou výuku žáků učebních i maturitních oborů. Odstranit roztříštěnost zajišťování praktické výuky na třech odloučených pracovištích a soustředit praktickou výuku do areálu v Heleníně sousedícího s tamní Střední umělecko průmyslovou školou. Jedná se o rozsáhlý areál, ve kterém by SŠ stavební měla získat největší část prostor. Vedení SŠ stavební  připravilo v roce 2008 studii využití prostor a analýzu budoucího využití, v roce 2009 probíhají projekční práce. Další vývoj realizace je však zcela závislý na finančních možnostech zřizovatele.

V květnu 2008 byla ředitelem školy ve spolupráci s užším vedením vypracována Analýza a perspektiva vývoje oborů v souvislosti se soustředěním praktické výuky do jednoho centra v Heleníně.“ (viz Příloha č. 5)

Podle vyjádření ředitele SŠ stavební v Jihlavě „…škola při vzdělávání žáků úzce spolupracuje se sociálními partnery – s OŠMS kraje Vysočina, s úřady práce, s velkými zaměstnavateli a stavebními firmami. V souladu s jejich připomínkami přizpůsobila výuku učebních oborů systémově tak, aby byli absolventi maximálně použitelní v praxi. Již v rámci původních učebních osnov jednotlivých oborů udělala taková organizační opatření, která např. umožnila soustředit teoretickou výuku stavebních učebních oborů 3. ročníku do zimních měsíců, kdy je stavební činnost utlumena. Naopak praktická výuka žáků 3. ročníku se uskutečňuje v souvislých blocích na podzim a na jaře.“

Tímto organizačním opatřením je podle ředitele Tomana dosahováno významného efektu, kdy se žáci těsně před ukončením svého studia ocitají v reálných podmínkách stavební činnosti a mohou souvisle pracovat na zakázkách v období, kdy stavební činnost probíhá naplno. Žáci tak získávají neocenitelné praktické dovednosti a přicházejí po ukončení studia ke svým zaměstnavatelům dobře odborně připraveni. Osvědčený systém organizace teoretické a praktické výuky SŠ stavební zachová i v budoucnu, kdy budou obory vyučovány podle školních vzdělávacích programů. Většinu z nich má škola rozpracovánu tak, aby výuka podle nich mohla být zahájena v souladu se školským zákonem od 1. 9. 2009.

Navíc je zcela samozřejmé, že žáci 2. a 3. ročníku pracují na reálných zakázkách, které uzavírá SŠ stavební s klienty z řad veřejnosti. Žáci provádějí produktivní činnost a musí pod vedením učitelů odborného výcviku odvádět stejně kvalitní práci jako srovnatelná stavební firma. Pokud by kvalita provedených prací nebyla podle ředitele Tomana dodržena, klient by zakázku nepřevzal.

SŠ stavební vychází také vstříc individuálním požadavkům samotných žáků nebo stavebních firem, které mají zájem, aby praktická příprava částečně probíhala na jejich pracovištích. V takových případech jsou uzavírány smlouvy o zajištění praktické přípravy přímo ve firmách. Tyto firmy však přitom musí dodržet všechna zákonná ustanovení nezbytná pro zajištění takové přípravy.

Všechna výše uvedená opatření a také výrazná propagace řemeslných oborů, kterou škola v rámci svých marketingových akcí provádí, působí pozitivně i na žáky a rodiče žáků základních škol a na veřejnost. Při srovnání s jinými obdobnými školami vyučujícími stavební a dřevařské obory neregistruje SŠ stavební Jihlava tak výrazný propad zájmu o své nabízené obory, jako je tomu v případě podobných škol.

Výuka stavebních prací

Nahoru