Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

2. Kontext fungování školy

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě se nachází v blízkosti historického centra  města Ostravy a je ojedinělou vzdělávací a kulturní institucí svého typu v moravskoslezském regionu. Škola je umístěna v centru města s dobrou dostupností městskou hromadnou dopravou. Tato skutečnost  i její jedinečnost ovlivňují skladbu žáků – mnozí z nich dojíždí z celého severomoravského regionu a jsou ubytováni v domovech mládeže. V České republice je v současné době 18 konzervatoří a JKGO jako jediná konzervatoř v České republice má taneční oddělení, což umožňuje výborné propojení a spolupráci s ostatními obory při přípravě nejrůznějších uměleckých projektů.

Nová budova JKGO je tvořena historickou školní budovou a novou přístavbou s emblémem školy – lyrou. Budova školy je prostorná a vytváří prostředí na vysoké estetické úrovni, je přizpůsobena i žákům pohybově handicapovaným. Mimo jiné škola disponuje velkým víceúčelovým sálem  s varhanami, třemi menšími koncertními sály i plně vybaveným nahrávacím studiem, kde vznikají profesionální audionahrávky. Průběžně dochází k úpravám, které postupně obnovují a doplňují stávající zařízení.

Pro informovanost žáků, pedagogů i nejširší veřejnosti slouží webové stránky školy, které jsou průběžně aktualizovány. Přístup k internetu je žákům umožněn v knihovně i v některých učebnách. K dispozici mají rovněž kopírku s kartovým systémem. Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží nápojové automaty, k dispozici je rovněž školní bufet. Škola je odkázána na jídelnu mimo budovu školy, což některé žáky odrazuje od pravidelného stravování.

 

ŠVP Gymnázium

ŽIJ TAK, ABYS AŽ BUDEŠ SÁM, BYL V DOBRÉ SPOLEČNOSTI.

Ne každé nadané dítě se v budoucnu stane hudebním virtuosem či sólistou opery. Na základě výsledků dotazníkového šetření o uplatnění absolventů, zmapováním situace na trhu práce a na žádost rodičů prosadilo vedení školy v roce 2007 vznik Gymnázia. Již druhým rokem se uskutečňuje vzdělávání na Gymnáziu JKGO podle ŠVP (RVP GV). Čtyřletý vzdělávací program „gymnázium se zaměřením na „esteticko-výchovné předměty“ nabízí zcela specifické pojetí středoškolského vzdělávání. Je postaven na propojení všeobecné přípravy a specializace v profilujícím předmětu „hudební výchova“. V tomto oboru vzdělání je dán prostor zejména žákům, kteří vedle preference humanitních předmětů projevují zvláštní zájem o hudbu a umění. Základním rysem uvedeného vzdělávacího programu je vysoký stupeň individuálního přístupu ke studentům v praktických předmětech hudební specializace. Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů humanitních, jazykových, přírodovědných a technických je zachována v rozsahu srovnatelném s rozsahem výuky na ostatních gymnáziích, nabízí však zároveň předměty související s profilujícím oborem „hudební výchova“. Jedná se
o specializace v oborech:

 • zpěv,
 • skladba,
 • dirigování,
 • hra na klavír,
 • hra na varhany,
 • hra na cembalo,
 • hra na akordeon,
 • hra na bicí nástroje,
 • hra na dechové nástroje,
 • hra na strunné nástroje,
 • tanec.

Hlavním  cílem oboru  je  efektivní  příprava na  další  vzdělávání, zejména  v  humanitní nebo umělecké oblasti.

Učební plán je sestaven tak, aby absolvent disponoval vedle všeobecných znalostí také zvláštními dovednostmi ve své hudební specializaci a znalostmi z hudebně teoretických disciplín.

Důraz je kladen na výběr nadaných žáků, kteří vedle všeobecných studijních předpokladů projevují mimořádný talent v některé z uvedených specializací.

Budoucí absolvent má možnost rozvíjet své hudební nadání v praktických i teoretických předmětech, které jsou vedeny kvalifikovanými pedagogy a probíhají v moderně a kvalitně vybavených prostorách JKGO. Student se může aktivně realizovat ve školních vokálních a instrumentálních ansámblech. Za určitých podmínek má možnost využívat školní prostory ke cvičení na svůj hudební nástroj, k dispozici je také přístup na internet a dobře vybavená školní knihovna s bohatým notovým archivem, odbornou literaturou a fonotékou (CD, DVD).

Atmosféru školy dotváří velké množství uměleckých aktivit, které posilují příjemné studijní prostředí. (Příloha č. 2)


ŠVP Janáčkova konzervatoř

V současné době pracuje tým pedagogů a zástupců jednotlivých uměleckých oddělení na školním vzdělávacím programu pro konzervatoř. Výuka podle tohoto ŠVP bude zahájena ve školním roce 2012/2013.

V oborech vzdělání hudba, zpěv, hudebně dramatické umění a tanec (tzv. konzervatorní obory) jsou základní organizační jednotkou oddělení a ročníky. Povinnosti třídního učitele v konzervatoři vykonává ročníkový učitel. V oboru vzdělání gymnázium – esteticko výchovné předměty s profilujícím předmětem hudební výchova je základní jednotkou třída, kterou spravuje třídní učitel.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání na konzervatoři rozhoduje ředitel této školy. Ke vzdělávání v šestiletém programu konzervatoře lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Ke vzdělávání v osmiletém programu konzervatoře lze přijmout uchazeče, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy. Uchazeči musí při přijímacím řízení splnit podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Přijímací řízení začíná podáním přihlášky ke studiu, uskutečňuje se formou talentové zkoušky a končí rozhodnutím o přijetí/nepřijetí uchazeče.

Studium

Šestileté vzdělávací programy konzervatoří navštěvují obvykle žáci ve věku 15 – 20 let, osmileté vzdělávací programy konzervatoře žáci ve věku 11 – 18 let. Nicméně skoro třetina všech žáků je starší dvaceti let a více než třetina nově přijatých žáků šestiletých programů jsou dospělí. První čtyři roky osmiletého vzdělávacího programu odpovídají nižšímu sekundárnímu vzdělávání – druhému stupni základní školy.

Vzdělávání na konzervatoři má umělecký charakter. Lze ho získat studiem v následujících oborech (u každého z oborů si žáci zpravidla volí ještě zaměření):

 • tanec,
 • hudba,
 • zpěv,
 • hudebně dramatické umění,
 • ladění klavírů.

Vzdělávání v konzervatořích zahrnuje složku všeobecně vzdělávací, odbornou a pedagogickou. Studium v oborech hudba, zpěv a hudebně dramatické umění je šestileté, studium v oboru tanec je osmileté. Studium oboru ladění klavírů je určeno především zrakově postiženým žákům, trvá 5 let a ukončuje se pouze maturitní zkouškou.

Šestileté obory: Většina všeobecného vzdělávání se realizuje v prvních čtyřech ročnících (které odpovídají střední škole), kde tvoří zhruba třetinu kurikula, zahrnuje však pouze český jazyk, cizí jazyky, dějiny, občanskou výchovu a IKT (informačně-komunikační technologie). Další dva roky studia jsou věnovány především odborné a pedagogické přípravě.

Osmiletý obor Tanec: V prvních čtyřech ročnících (odpovídajících druhému stupni základní školy) se vyučují všechny vzdělávací oblasti, všeobecné vzdělávání tvoří přes polovinu kurikula. Celkový počet hodin i počet hodin týdně tak výrazně převyšuje počet hodin na druhém stupni základní školy. V dalších čtyřech ročnících všeobecné vzdělávání tvoří asi čtvrtinu kurikula, vyučuje se pouze český jazyk, cizí jazyky, občanská výchova a IKT (informačně-komunikační technologie). Je posílena odborná složka a v posledních třech ročnících se vyučují pedagogické předměty. Celkový počet hodin i počet hodin týdně dosti převyšuje počet hodin ve čtyřletých oborech středních škol (obvykle 128 celkem, max. 35 týdně).

Umělecká činnost Janáčkovy konzervatoře – školní soubory

 • Symfonický orchestr JAKO.
 • Dechová harmonie JKGO.
 • Komorní orchestr JKGO.
 • Žesťové kvinteto JKGO.

K dobré a lidsky cenné tradici patří veřejné blahopřání žáku, který se umístil v soutěži,
i poděkování pedagogu, který jej vedl. Ředitelka vše ústně prezentuje na pravidelných poradách, písemně pak na webových stránkách školy. Tento fakt významně přispívá ke kultivaci školy i její image v očích veřejnosti.

Blahopřeji Adéle Judasové (8. ročník oboru tanec) k ocenění získaným World championship Modern dance Mikolajki, Poland 2010

1. místo za duet Tango (Judasová & Běhal),
3. místo za vystoupení Na druhém břehu,
4. místo za sólo Esmeralda.

Děkuji Mgr. Margitě Častové za přípravu studentky na tuto soutěž.

Nahoru