Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

2. Kontext fungování školy

Školu reprezentuje název, který si dala do svého školního vzdělávacího programu – „Škola pro všechny“. Chce být důstojným místem vzdělávání dětí i setkávání se s jejich rodiči, z nichž mnozí již jako děti tuto školu sami navštěvovali.

Škola si buduje dobrou pověst otevřeným, pozitivním přístupem k rodičovské veřejnosti, i tím, že nabízí nadstandardní péči o jejich děti ve smyslu kvalitního vzdělávání na základě humanisticky orientovaného, empatického přístupu.

Jak vyplývá z koncepčních záměrů školy, usiluje o to být skutečně kvalitní vzdělávací institucí, získávat si stále více veřejnosti (hlavně té rodičovské), aby tak byla zajištěna její budoucnost – aby měla dostatek žáků v předškolním i školním zařízení.

Důkazem tohoto úsilí je i skutečnost, že se škola od 90. let nechala inspirovat projektem Začít spolu, který klade důraz na individuální přístup k žákům, k zajištění jejich kvalitního všestranného rozvoje, na kooperaci žáků (a týmovou spolupráci učitelů) a rozvíjení jejich sociálních dovedností vůbec, v neposlední řadě i na zapojení rodičů do školního života – toto jsou priority, které škola dlouhodobě prosazuje a rozvíjí.

Závěrem je možno konstatovat, že hlavní cíl školy je budovat dobrou pověst školy, aby tak byla škola pro veřejnost, hlavně rodičovskou, důvěryhodnou institucí, které rodiče rádi svěří své dítě.

K pochopení kontextu fungování školy jsou do této kapitoly (viz níže) zařazeny ukázky z dokumentů školy, více v přílohách.

Vize školy

(viz příloha č. 12)

Cíle základní školy :

 • Osvojit si strategii učení pro celoživotní vzdělávání
 • Rozvíjet schopnost tvořivě myslet, logicky uvažovat, získávat informace, kriticky je hodnotit a pracovat s nimi při řešení problémů
 • Vytvářet informační prostředí
 • Vést k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • Učit toleranci, ohleduplnosti, schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěch vlastní i druhých
 • Vychovávat samostatné osobnosti, které umí uplatňovat svá práva a znají své povinnosti
 • Poznávat lidi různých kultur a porozumět jim a naučit se s nimi žít
 • Vést k odpovědnosti za své zdraví a ochranu životního prostředí
 • Rozvíjet své reálné schopnosti a možnosti, hodnotit je a uplatňovat je s osvojenými vědomostmi a dovednostmi

Utváření partnerských vztahů – vnitřních i vnějších

 • společné metodické sdružení (ZŠ, MŠ, ŠD)
 • společné akce školy – pro žáky, rodiče, veřejnost
 • informovanost veřejnosti

Koncepční záměr rozvoje školy do roku 2013

(viz příloha č. 9)

Škola a veřejnost:

 • Rada rodičů – nejméně dvakrát ročně seznámit rodiče s děním ve škole
 • Dle zájmu rodičů spolupráce na různých dokumentech školy
 • Uskutečnění Dne otevřených dveří
 • Společné akce s rodiči

 

Plán práce na daný školní rok

 

Základní cíl:

 • plnění cílů Vize školy
 • rozvíjet vzdělanost žáků – klíčové kompetence
 • soustavně vést děti a žáky ke slušnému chování a vystupování
 • vštípit dětem a žákům základní návyky z oblasti ekologického chování
 • zaměřit se na kooperativní činnosti žáků při výuce i mimo vyučování
 • podporovat partnerské vztahy mezi pracovníky jednotlivých součástí školy – společná metodická sdružení (ZŠ, MŠ, ŠD), příprava na školu (ZŠ, MŠ), příprava kroužků (ŠD, MŠ)
 • spolupráce s rodinou
 • podpora DVPP ve stanovených prioritních oblastech
 • k hodnocení žáků využívat i standardizované testy
 • evaluace a autoevaluace práce školy

Škola a veřejnost:

 • Rada rodičů – v září, květnu a popř. dle potřeby seznámit rodiče s děním ve škole
 • Obnova provozního řádu hřiště – spolupráce rodičů na dokumentu
 • Uskutečnění Dne otevřených dveří – leden
 • Spolupráce s rodiči v rámci ŠD – čteme dětem, exkurze. Dílny rodičů a spolupráce na projektech – Dýňová slavnost, vánoční a velikonoční jarmak a další dle zájmů rodičů nebo školy

 

Nahoru