Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

2. Rozvojové plány školy

Vize a cíle

V roce 2007 na žádost ředitele pedagogové podle vlastní volby vytvořili několik pracovních týmů s cílem provést SWOT analýzu silných a slabých stránek školy. Na základě vyhodnocení SWOT analýzy pak stejné pracovní skupiny na několika společných schůzkách stanovily vize a cíle školy. Vyšly z poslání školy být institucí, která bude v oblasti vzdělávání a výchovy nadále pružně reagovat na společenské požadavky – oprávněné i akceptovatelné v kontextu Evropské unie.

  • Udržet dosavadní trend, kdy na škole působí plně kvalifikovaný pedagogický sbor vědom si svého poslání;
  • pěstovat vzájemnou důvěru a respekt na linii vedení – pedagogický sbor – studenti – rodiče;
  • respektovat důstojnost každého studenta – klienta a to, že student je plnohodnotným partnerem ve výchovně vzdělávacím procesu a že zde dominuje lidský rozměr;
  • získat image instituce, která by byla centrem vzdělávání v tom nejširším smyslu, jejíž absolventi pomáhají změnit vzdělanostní strukturu regionu.

Vize a cíle školy jsou naplňovány i prostřednictvím ŠVP s důrazem na posílení vzájemných vztahů mezi vedením a pedagogickým sborem, pedagogickým sborem a studenty, pedagogickým sborem a rodiči.

Budova školy

ŠVP

Od 1. 9. 2009 se vzdělávání realizuje v  primě a tercii podle školního vzdělávacího programu s názvem Šestileté všeobecné gymnázium (dále jen ŠVP). V ostatních ročnících dobíhajícího oboru vzdělání Gymnázium – šestileté postupuje podle Generalizovaného učebního plánu pro gymnázia s osmiletým studijním cyklem. Koordinátory Školního vzdělávacího programu byli s jejich souhlasem jmenováni dva pedagogové (hlavní koordinátor a ko-koordinátor). Po zavedení ŠVP na začátku školního roku 2009/2010 zůstal hlavní koordinátor, který si v současné době doplňuje studium specializovaných činností Koordinátor ŠVP. ŠVP není uzavřený dokument, ve školním roce 2009-2010 se od září započalo s jeho naplňováním. Bude neustále upravován a pozměňován s ohledem na potřeby výchovně vzdělávacího procesu na škole. Školní vzdělávací program (příloha č.2).

Nahoru