Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

4. Zdůvodnění vybraného zaměření PDP v dané škole a jeho upřesnění

Vedení školy si uvědomilo, že k vlastnímu hodnocení potřebuje více informací, a proto ve školním roce 2006/2007 realizovalo šetření Mapa školy od společnosti SCIO. Zúčastnilo se 437 žáků, 397 rodičů, 44 učitelů. Návratnost dotazníků byla vysoká – u žáků 94 %, u rodičů 85 %, u učitelů 94 %. Otázky byly kladeny v oblastech: cíle školy, školní vzdělávací program, výběr školy, spokojenost se školou, kvalita a forma výuky, hodnocení, vztahy, bezpečné a zdravé prostředí školy, spolupráce, materiální zázemí, školní „nej“.

Po seznámení s analytickou zprávou si škola uvědomila, že ač Mapa školy poskytla velké množství informací, stále ještě zůstalo mnoho otázek k zodpovězení. Ocenila především zpracování primárních dat z dotazníků do podoby přehledných grafů a tabulek. Při vyhodnocení učitelských dotazníků se ukázalo, že velká část učitelů si váží dobrých vztahů s kolegy, současně ale velká část uvedla, že jim ve škole vadí špatné vztahy mezi kolegy a pociťují silnou potřebu tento stav změnit (viz následující obrázek).

Graf Školní NEJ

Tento paradoxní výsledek jasně ukázal, kde jsou limity externí evaluace.  Vedení školy si uvědomilo, že zpracování evaluace zvenčí může mnohé usnadnit, v oblasti interpretace výsledků však již mnoho nepomůže. Jedním z hlavních přínosů externí evaluace bylo, že si vedení uvědomilo potřebu doprovodit externí služby evaluací vnitřní.

Ředitelka školy si nejdříve chtěla ověřit, zda je otázka mezilidských vztahů opravdu vnímána jako hlavní priorita v pedagogickém sboru, na kterou by se měla zaměřit. Případně jaké jsou příčiny daného stavu a jak na ně reagovat. Za tímto účelem vedení školy realizovalo v lednu 2007 za aktivní účasti převážné části pedagogického sboru SWOT analýzu dalšího rozvoje školy. Učitelé každý zvlášť popsali, jaké vnímají silné a slabé stránky školy, pak pokračovali ke vnímaným příležitostem a nakonec vyvozovali případná rizika a hrozby. Své názory následně diskutovali ve skupinách a nakonec v celé skupině dohromady rozhodli, které oblasti chápou jako nejdůležitější. Jako jednu hlavních priorit pro další rozvoj školy převážná většina učitelů uvedla zlepšení kolegiálních vztahů. Ředitelka školy se proto rozhodla v následujícím období věnovat vztahům v pedagogickém sboru mimořádnou pozornost a vztahy se staly předmětem vnitřní evaluace školy. Cílem bylo identifikovat stav dané oblasti, hledat příčiny stavu a způsoby zlepšování.

Nahoru