Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

5. Závěr

Výsledky vzdělávání v cizích jazycích jsou nadprůměrné. Ředitel by chtěl v nadcházejícím evaluačním období zjistit, v čem spočívá úspěšnost výuky cizích jazyků, co dělají učitelé cizích jazyků jinak než ostatní, a podle možností ovlivnit i práci ostatních předmětových týmů. Také zjištěné markantní rozdíly v hodnocení u některých učitelů v rámci jednoho předmětu (viz předcházející kapitoly) vedou ředitele k rozhodnutí zabývat se více podmínkami ve vzdělávání, zvláště podoblastí lidské zdroje a oblastí řízení školy, podoblastí vedení lidí a kontroly.

Ředitel by rád aktivně zapojil vedoucí předmětových týmů do plánování a realizace nadcházející autoevaluace školy, nechal je proškolit s využitím projektů, které se autoevaluací zabývají a nabízí proškolení týmu či evaluační nástroje zdarma. Překážkou je vytíženost učitelů (hlavně cizích jazyků), kteří jsou v mnoha případech lektory pro DVPP, pořádají kurzy pro veřejnost, jsou zapojeni v mnoha projektech školy i jejích partnerů. Uvažuje také o pohledu „zvenčí“ na správnost sestavení plánu od odborníků či kolegů z jiných škol. Mnoho firem nabízí provedení autoevaluace školy „na klíč“, avšak jejich služby jsou pro školu finančně náročné a v současné době nedostupné.

Na otázku, co bylo v průběhu autoevaluace složité, kde se vyskytly problémy, co naopak jednodušší, ředitel odpovídá:

„Problémů se vyskytlo mnoho, hned při sestavování plánu jsme museli vyhledat odbornou literaturu a informace na internetu, kterých v té době nebylo mnoho. Při sestavování plánu jsme chtěli obsáhnout stejnou měrou všechny oblasti, dnes však vidíme, že je lépe se věnovat podrobně jednomu problému, nyní aktuálně personálním otázkám.

Dalším problémem je přesvědčování lidí k aktivní spolupráci, bude třeba je do problému vtáhnout. Za důležité považuji zapojení informatiků, kteří velmi dobře ovládají počítačovou techniku, ušetří mnoho času při zpracování výsledků, tvorbě tabulek, grafů…

Proces autoevaluace lze považovat za projekt, proto by bylo optimálním řešením jeho řízení svěřit projektovému manažerovi. Avšak projektoví manažeři ve škole jsou zase učitelé, kteří jsou nejvíce vytíženi prací na jiných projektech. Shrnu-li to, největší problémy jsou v personální práci a té bych se chtěl věnovat v následujícím období.

Kromě uvedených věcí ztěžovaly práci při vyhledávání informací a údajů nepřesné, někdy nic neříkající zápisy z porad předmětových týmů. Tento problém už jsem řešil a dohodnul jsem se s vedoucími předmětových týmů na formě a minimálním obsahu zápisů.“

V návaznosti na předchozí poznámku lze říct, že zkoumání školní dokumentace, pokud je dobře vedená, je v procesu autoevaluace poměrně snadná záležitost.

Nahoru