Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

4. Autoevaluace školy

Autoevaluace na škole je plánována v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. Předchozí autoevaluace byla prováděna v dvouletém období 2005/2006 – 2006/2007. Následně byl vypracován plán na další dvouleté období 2007/2008 – 2008/2009. Podle nové vyhlášky č. 225/2009 bylo naplánované dvouleté období prodlouženo o 1 rok, autoevaluace bude podle ní nadále probíhat ve tříletých obdobích. První tříleté období bylo ukončeno v roce 2010.

Závěry autoevaluace školy předchozího období  2005/2006 – 2006/2007

Autoevaluaci zadal ředitel školy externí firmě, která ji provedla podle dotazníku Kilmann-Saxtonovy kulturní mezery. Závěry autoevaluace školy za období  2005/2006 – 2006/2007 byly shrnuty v analýze do tří oddílů – pozitiva (kvality), negativa (rezervy) a rizika (viz příloha č. 5).

Silné stránky školy jsou ve výsledcích vzdělávání, hlavně v jazykové přípravě žáků a účastech v mezinárodních projektech. Výrazným úspěchem pro školu bylo získání akreditace pro konání mezinárodních zkoušek z anglického jazyka (City & Guilds, London Institute) pro region Vysočina. Účast školy ve velkém počtu mezinárodních projektů a četné pobyty žáků v zahraničí dokazují kvalitu jazykového vzdělávání.

Naopak druhý oddíl poukázal mimo jiné na nedostatečné zapojení širšího vedení školy do řízení školy, nedostatečnou komunikaci mezi zaměstnanci školy a rezervy v hodnocení žáků ve vztahu ke zvýšení motivace.

Ředitel seznámil pedagogický sbor s výsledky evaluace, požádal o zamyšlení, projednání na úrovni předmětových týmů a zpracování návrhů řešení za jednotlivé oblasti. Učitelé předmětového týmu cizí jazyky byli spokojeni s výsledky uvedenými v oddílu silné stránky, jejichž úroveň by rádi minimálně udrželi, diskutovali také o možnostech zlepšení výuky cizích jazyků. Nedostatky v hodnocení žáků si uvědomovali a považovali za důležité pracovat na vylepšení systému hodnocení, ale postrádali zejména jednotná kriteria, která by umožňovala porovnávat výsledky. Shodli se na tom, že by se v nadcházejícím evaluačním období mohli sami zapojit do zkoumání a hodnocení své práce.

Autoevaluační období 2007/2008  –  2009/2010

Rozhodnutí

Vedoucí předmětových týmů předali řediteli návrhy řešení, ten je spolu se svým zástupcem prozkoumal a společně dospěli k rozhodnutí, že autoevaluaci následného období udělají na škole sami. Předané návrhy řešení problémů byly více či méně podnětné a realizovatelné. Návrh předmětového týmu cizí jazyky byl nejkonkrétnější a obsahoval i náměty na hodnocení vlastní práce, podobně jako návrh předmětového týmu ekonomika a účetnictví.  Ředitel si byl vědom toho, že výsledky autoevaluace by mohly být jedním z dokladů prokazujících kvalitu školy a posloužit k případné argumentaci pro zřizovatele, který připravuje restrukturalizaci středního školství (viz 3.1 Dlouhodobý záměr).

Odpovědnost

Odpovědnost za průběh autoevaluace a jejího plnění nese stejně jako v předchozím období ředitel školy. Ředitel se zástupcem zpracovali plán autoevaluace a konzultovali ho s vedoucími předmětových týmů. Největší zájem projevili vedoucí předmětových týmu cizí jazyky a ekonomika a účetnictví. Na dotaz, proč si ředitel pro autoevaluaci nevytvořil tým a dělá vše převážně sám, odpovídá, že učitelé jsou přetíženi mnoha projekty, četnými školeními k novým maturitám, mnoho z nich (zvláště učitelé cizích jazyků) jsou nejen školeni, ale lektory pro CERMAT a NIDV pro kraj Vysočina. Aby mohli učitelé samostatně na autoevaluaci pracovat, museli by projít dalšími školeními. Ředitel proto nikoho nenutil a využil pouze dobrovolné iniciativy učitelů.

Plán autoevaluace

Plán autoevaluace zpracoval ředitel. V plánu jsou uvedeny podoblasti kvality vytvořené podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. Popis cílového stavu – kritéria, indikátory, nástroje zjišťování kvality a četnost a časové plnění sestavil ředitel spolu se svým zástupcem. Při práci využili námětů předmětových týmů, svých znalostí z funkčního studia pro ředitele škol, odbornou literaturu a informace z internetu.

Oblasti a podoblasti autoevaluace

1 Podmínky ve vzdělávání
1.1   Lidské zdroje
1.2   Materiální zdroje
1.3   Finanční zdroje

2 Průběh vzdělávání
2.1   Charakteristika učících se
2.2   Cíle a Školní vzdělávací program
2.3   Organizace vzdělávacího procesu školy
2.4   Vzdělávací proces
2.5   Učení se žáků

3 Kultura školy
3.1   Podpora školy žákům
3.2   Spolupráce s rodiči
3.3   Vzájemné vztahy
3.4   Výchovné poradenství
3.5   Práce třídního učitele
3.6   Image školy
3.7   Vztahy s regionem a okolím

4 Řízení školy
4.1   Vize a vnitřní hodnoty školy
4.2   Plánování
4.3   Organizace školy
4.4   Vedení lidí
4.5   Kontrola
4.6   Vlastní hodnocení školy


5 Výsledky vzdělávání
5.1   Zjišťování výsledků vzdělávání
5.2   Hodnocení výsledků vzdělávání
5.3   Další výsledky vzdělávání

6 Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům
6.1   Celkové hodnocení využívání lidských zdrojů
6.2   Celkové hodnocení využívání materiálních zdrojů
6.3   Celkové hodnocení využívání finančních zdrojů
6.4   Dopad vnitřního hodnocení školy na zdokonalování školy

 

Cíle autoevaluace

Vzhledem ke zvolenému tématu je dále popisována pouze oblast Výsledky vzdělávání

  • Výsledky vzdělávání jsou zjišťovány objektivně a mají vysokou kvalitu
  • Úspěšné absolvování studia/nízký počet neúspěšných žáků
  • Zvládnutí výstupů ŠVP a rozvoj kompetencí ŠVP
  • Počet žáků, kteří jsou přijati na další studium či jako absolventi školy získají odpovídající práci, je vysoký

Kriteria a indikátory v příloze č. 6

Evaluační metody a nástroje v příloze č. 7

Nahoru