Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

4. Několik poznámek do diskuze ke zkušenostem vedení školy s autoevaluačním procesem

Shrnutí předchozích procesů řízení kvality a autoevaluace

  • Management školy je personálně ustálen, s dobrou kvalifikací, má jasnou vizi, strategický plán a průběžně pracuje na image a kvalitě školy.
  • Vedení školy podporují v jeho činnosti další orgány (pedagogická rada, předmětové komise), jež tvůrčím způsobem rozvíjí a naplňují cíle ŠVP.
  • Ze strategického pohledu je v evaluaci využíván již prezentovaný model cibule.
  • Výroční zprávy obsahují výrazné zaměření na hodnocení výstupů – úspěšnosti studentů v přijímání na VŠ a významně slouží pro marketing školy.
  • Při autoevaluaci je pozornost věnovaná prezentaci výstupů nadstandardních aktivit, kterých je na gymnáziu celá řada. Ty jsou potom dokumentovány na webových stránkách školy i ve výročních zprávách.
  • Řada aktivit je realizována ve formě projektů, tomu odpovídá i jejich evaluace přes návrh projektu, jeho realizaci a vedení, průběžné hodnocení, vyhodnocení a uzavření. Příkladem je např. úspěšný projekt zaměřený na vzdělávání ICT koordinátorů (ESF 2006 – 2008). Tyto aktivity nevede ředitel školy, ale určený pracovník, ředitel školy je samozřejmě odpovědnou osobou.
  • Specifikem školy je Dějepisná soutěž s velkou tradicí, pořádaná na národní úrovní,
    s   rozpočtem přes 1 mil. Kč. Organizace soutěže je manažersky zajišťována zejména nadací a jejím manažerem.

Zkušenosti vedení školy z dosavadní autoevaluační činnosti

Vedení školy se snaží projektovou a další činností inovovat, aktualizovat a zatraktivňovat ŠVP a zlepšovat image školy. Zároveň tak finančně podporuje řadu aktivit školy.

Na druhé straně konstatuje, že je zatěžováno narůstající administrativou a agendou, která je spojena jak s běžným provozem školy, tak i s projektovou a další činností.

Autoevaluace sice pomáhá zkvalitňovat řízení školy, často ale představuje značnou zátěž v oblasti administrativy.

Do diskuse:

Jako problematické se jeví to, že autoevaluace by na jedné straně měla sloužit zejména vedení školy, ale na straně druhé jsou její výsledky a často i osobní údaje vyžadovány nadřízenými orgány, což se může z hlediska marketingu, ale i ochrany osobních údajů jevit jako problematické.

Pilotní projekt ISO – inovace v autoevaluaci?

Gymnázium se dlouhodobě snaží o získání certifikace podle normy ISO. Dosud byl tento záměr odkládán zejména pro jeho poměrně značnou finanční náročnost. Vedení zvažovalo také přínos získání certifikátu pro školu.

Aktuálně se škola zapojila do projektu s názvem Projekt hodnocení kvality, jehož nositelem je Karlovarský kraj. V rámci projektu byla škola za finanční podpory z jeho  prostředků  hodnocena dle filosofie certifikace ISO.

Informace viz https://www.educa-portal.cz/ (listopad 2010).

obr18.jpg

Stručné informace, cíl:

Projekt je určen pro všech 26 středních škol, jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj. Cílem projektu je provést metodikou CAF kvalifikované hodnocení kvality škol v Karlovarském kraji.

Výstupy projektu:

Výstupem projektu je posouzení kvality škol na začátku a na konci projektu, zavedení standardů kvality pro zlepšování kvality ve vzdělávání a vytvoření portálu pro hodnocení škol.

Partnerem projektu je společnost ATTEST, s.r.o., která patří v současné době mezi významné konzultantské společnosti v oblasti zavádění systému řízení dle norem řady ISO.

Do diskuse:

Je zřejmé, že přenos klasického pojetí ISO norem do oblasti vzdělávání není jednoduchý a měl by být předmětem odborné diskuse expertů i praktiků. Jako lépe aplikovatelný ve školství se jeví model CAF.

Pravdou je, že takový projekt umožní zřizovateli a také případným partnerům školy (zde tím myslíme nejenom rodiče, ale i ČŠI) porovnávat výstupy podobných škol. Musíme ovšem zároveň brát v úvahu a promítat do tohoto srovnávání také vstupy, specifika a podmínky konkrétních škol a zamýšlet se rovněž nad tím, co vlastně výsledky těchto projektů prezentují a do jaké míry odpovídají poslání jednotlivých škol.

Nahoru