Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

5. Evaluační nástroje využité v procesu autoevaluace

Škola v procesu popisované autoevaluace využívala běžné evaluační nástroje, především dotazníkové šetření, ale i rozhovory a videozáznamy.

Dotazník pro rodiče

„Dotazník pro rodiče“ – tento dotazník škola přejala od jiné instituce (ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov), která se v evaluačních procesech zaměřila na spolupráci školy s rodiči.

Cílem dotazníku je zjistit, z jakých důvodů vybrali rodiče stávající školu, a zároveň zjistit spokojenost rodičů s úrovní spolupráce se školou (více viz v příloze č. 2).

Dotazník pro žáky

si škola sestavila sama, jeho cílem bylo zjistit, jak jsou žáci spokojeni ve škole, zda se jim ve škole líbí, zda mají kamarády apod. (více viz v příloze č. 4).

Dotazník byl doplněn rozhovory se žáky, kdy se žáci mohli k otázkám v dotazníku podrobněji vyjádřit, vysvětlit své postoje, vyslovit své představy.

Využití dotazníků i rozhovorů bylo opakované.

Dotazník kvality pracovního života (QWL)

Dotazník (převzatý od jiné školy) měl ověřit předpoklad „spokojeného učitele“. Po jeho vyhodnocení škola přijala některá opatření (viz dále), s určitým časovým odstupem se dotazníkové šetření opakovalo.

Jednotlivé oddíly dotazníku (podrobněji viz v příloze č. 1) jsou zaměřené na:

  • kvalitu pracovního života (QWL),

  • komunikaci na pracovišti,

  • hodnocení zátěže při práci,

  • hodnocení postojů ke změnám.

Dotazník QWL byl poprvé zadán na počátku popisovaných autoevaluačních procesů. Byl využit s cílem získat zpětnou vazbu od učitelů, jak nahlížejí na svoji profesi, jak se cítí ve škole, zda jim jejich práce přináší uspokojení, zda vítají změny a věří v další pozitivní vývoj. Jejich odpovědi byly pro vedení školy důležité, neboť změny, které škola realizuje (nabídky pro veřejnost atd.) je třeba realizovat s velkým nasazením a za přispění všech. V průběhu popisované autoevaluace byl dotazník zadán opakovaně.

Videozáznamy

Doprovodnou evaluační technikou, kterou škola využívala při všech akcích, jež pořádala, byly videozáznamy. Jedná se o jakési zúčastněné pozorování, kdy akce školy byly snímány videokamerou, aby následně mohly být diskutovány a hodnoceny. Bylo popsáno a hodnoceno chování zúčastněných: v jakém počtu a jak se přítomné děti, jejich rodiče i veřejnost zapojují během akcí do připravených činností, zda se zračí v jejich tvářích spokojenost, nadšení, zápal pro věc…, zda se zúčastňuje akcí co nejvíce rodičů i sourozenců žáků, kteří již nejsou či ještě nejsou žáky školy.

Tím se videozáznamy staly pro školu cenným zdrojem informací o přípravách, průběhu i strategiích školních aktivit – co se vydařilo, co se vydařilo lépe, které akce jsou hojně navštěvovány a kým.

Akce jsou většinou již ověřené, ale stále se každý rok objevuje nová nebo „jinak organizovaná“ akce, která „přitáhne“ zvědavost další části veřejnosti do té doby třeba pro školu „cizí“.

Škola si tak získává zájem široké veřejnosti, především občanů obce, upevňuje si výbornou pověst, kterou v obci má.

Společně s videozáznamy si škola vytváří fotoalbum, ve kterém jsou doloženy všechny důležité akce a činnosti, které pořádá pro své žáky i pro veřejnost (k nahlédnutí na https://www.stary-plzenec.cz).

 

 

Nahoru