Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

5. Hodnocení výuky

Zvolené zaměření příkladu inspirativní praxe – hodnocení průběhu vzdělávání se zaměřením na hodnocení výuky vyplývá z výše specifikovaného charakteru školy a zejména z úsilí, které škola vynakládá na zefektivnění sběru zpětné vazby k výuce realizované formou projektových dní. Z hlediska historického vývoje školy vychází tento text ze zkušeností školy s hodnocení výuky formou projektových dní papírovou formou  k hodnocení výuky formou projektových dní elektronickými dotazníky s využitím Google docs. Počátky celoškolního získávání zpětné vazby od žáků, učitelů na projektové dny sahají do roku 2006, kdy proběhl první projektový den na škole.

Hodnocení projektových dní papírovou formou

Projektové dny škola začala dělat v roce 2006; prvním byl Středověký den. U každého projektového dne se škola snažila získat od žáků alespoň nějakou zpětnou vazbu, z počátku pouze formou kartiček – papírků, kam žáci psali svůj názor na otázku: Co se mi líbilo/nelíbilo? Takovouto formou byly hodnoceny projektové dny až do dubna 2008.

V roce 2008 se na škole ve snaze získat od učitelů ucelenější zpětnou vazbu ke všem dosud konaným projektovým dnům rozhodli realizovat dotazníkové šetření Hodnocení projektových dnů v rámci tvorby ŠVP pro učitele. Dotazník sestávající z osmi otázek (tří polootevřených a pěti otevřených) byl zaměřen na evaluaci osmi projektových dní ve vzájemném srovnání (otázky z dotazníku k hodnocení projektových dní viz příloha č. 20). Učitelé hodnotili následující  projektové dny:

 1. Středověký den   (duben 2006).
 2. Evropský den jazyků I  (září 2007).
 3. Den poezie I (listopad 2007).
 4. Majáles   (květen 2008).
 5. Evropský den jazyků 2  (září 2008).
 6. Den poezie 2  (září 2008).
 7. Doba kamenná (duben 2008).
 8. Zelená škola    (duben 2008).

Pomineme-li otázku 3 a 4 relevantní spíše pro tvoru ŠVP, z dotazníku, který vyplnilo  28 učitelů/učitelek, vyplynula důležitá zjištění týkající se zejména:

 • hodnocení jednotlivých projektových dní,
 • motivace a očekávání pedagogů v oblasti projektových dní,
 • subjektivního pohledu učitelů na formu projektu z hlediska přínosu pro rozvoj žáků, učitelů a školy,
 • subjektivního pohledu učitelů na hodnocení a reflexi projektu, vč. způsobu, jakým byli hodnoceni žáci,
 • názoru pedagogů na frekvenci a  výběr tzv. tradičního projektového dne/projektových dní i na jejich podobu.

Výběr z hlavních zjištění z hodnocení projektových dní (2008) nabízí příloha č. 21.

Hodnocení projektových dní elektronicky

V roce 2009 začala škola pracovat s hodnocením projektových dnů formou elektronických  dotazníků pro žáky. Jako první byl takto hodnocen projektový den Cesta tam a zpátky (tj. Dne jazyků, podzim 2009). Dalším žáky elektronicky hodnoceným projektovým dnem byl Den Země v dubnu 2010 (dotazník viz příloha č. 22).

Plakát ekoveletrhu Zelená škola

Co se týče využití hodnocení výuky – příkladů konkrétních návrhů na podobu výuky v budoucnosti, z výpovědí učitelů či žáků vyplývají některé návrhy inspirativní  pro Gymnázium a střední odbornou školu pedagogickou Nová Paka i pro školy ostatní:

 • zaměřit se pouze na jeden, maximálně dva projektové dny za rok a ty důkladně a týmově připravit  vč. vhodně zvoleného tématu,
 • dělat nejen celoškolní projekty, ale i projekty v menším rozsahu, např. pro jednotlivé třídy, pro zájemce apod.
 • koncipovat projektové dny za účelem snížení rivality mezi studenty gymnázia a střední odborné školy pedagogické,
 • motivovat žáky k větší participaci a angažovanosti na projektovém dnu větší integrací do výuky (např. napojením výstupu na výuky a hodnocení žáků),
 • více rozvíjet týmovou spolupráci učitelů na škole,
 • věnovat větší pozornost týmovému hodnocení projektového dne (skutečnou diskusí mezi pedagogy).

z výpovědí učitelů a žáků školy

Druhý z uvedených návrhů  „dělat nejen celoškolní projekty, ale i projekty v menším rozsahu, např. pro jednotlivé třídy, pro zájemce apod,“ škola aplikovala v praxi již ve školním roce 2010 – 2011, což opět potvrzuje, že škola nebere výstupy z hodnocení výuky na lehkou váhu a že je bere v potaz při každoročním plánování vzdělávání a vzdělávacích akcí.  K aplikaci návrhu došlo po diskusích vyučujících nad výsledky dotazníků k projektovým dním, kde bylo dohodnuto, že celoškolní projektové dny budou nahrazeny miniprojekty či kvízem ke Dni Země, tzv. Zelenou školou 2011 (ke kvízu více viz příloha č. 23, k ilustraci organizace a evaluace jednoho z miniprojektů viz příloha č. 24). Motivace školy k organizaci miniprojektů a nepovinného ekologického minikvízu – jako vzdělávací akce na připomenutí Dne Země 2011 vyplývá z reflexe aktivit školy v posledních třech letech:  „V uplynulých třech letech jsme na naší škole oslavili Den Země velkými projektovými dny, které zasáhly celou naši školu a dá se říci, že svým dopadem překročily její hranice. Jak se však říká, do jedné řeky dvakrát (natož třikrát) nevstoupíš a již při Dni Země 2010 nebylo možné si nepovšimnout, že se toto téma jako námět pro velké projektové dny již poněkud vyčerpalo. Proto si v letošním roce připomeneme svátek naší planety poněkud komorněji – a především nepovinně. Pouze pro zájemce je určen ekologický kvíz Zelená škola 2011.“

Nahoru