Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

(77)

Příkladem je tvorba kritérií a indikátorů v oblasti hodnocení žáků:

a)    škola v rámci Peer programu požádala pedagogy z partnerské školy ZŠ Řeznovice o možnost nahlédnutí do jimi vytvořeného systému kritérií a indikátorů hodnocení žáků jako možné inspirace – ten pak s pracovníky Peer společně prodiskutovali. Proces diskuse posloužil současně jako zpětná vazba pro nížkovické pedagogy (partnerská škola byla jimi vnímána jako inspirativní vzor). Podněty vzešlé z diskuse pedagogové přijali spíše, než kdyby byly předány jednostranně vedením nížkovické školy v podobě pouhé kritiky. Vzhledem k různé osobnostní a pedagogické vyspělosti jednotlivých učitelů byl důraz kladen na taktní sdělování kritických informací (jejich sdělování bylo předem ošetřeno na setkání Peer s ředitelkou školy s cílem maximálně podpořit ochotu pedagogů podněty přijmout) i na posílení sebevědomí pedagogů (Peer program ukázal i na oblasti, ve kterých si nížkovická škola vede dobře a docházelo ze strany jejích pedagogů k sebepodceňování);

b)    vzešlé podněty a vzorové materiály posloužily jako inspirace pro vytvoření vlastních kritérií a indikátorů hodnocení – díky Peer byl jasně pojmenovaný problém (hodnocení žáků není jednotně vyladěno v rámci školy a předmětů), na kterém se všichni pedagogové nížkovické školy shodli a byli tak ochotni spolupodílet se na hledání cesty řešení;

c)    následovala pracovní sezení pedagogů, kde byla jasně nastavena odpověď na otázky: „Postupovat stejně jako to udělala partnerská škola nebo jít jinou cestou?“, „Co lze přijmout z poskytnutých inspirujících materiálů a co ne?“, „Jak nalézt soulad mezi zamýšleným a RVP, ŠVP?“, „Jak naladit systém hodnocení i pro uchopení tak obtížně postižitelné oblasti, jako je postoj dítěte k práci a sledování jeho osobního pokroku?“;

d)    cestou diskuzí s využitím brainstormingu v rámci jednotlivých skupin učitelů (v podobě jakýchsi předmětových komisí) byly provedeny první korekce poskytnutých materiálů – jejich aplikace na podmínky nížkovické školy,

e)    takto vzniklé materiály jsou dále upravovány jednotlivými vyučujícími, docházelo k jejich předběžnému ověřování ve výuce,

f)    dalším nutným krokem bylo následné společné prodiskutování ověřených materiálů, sjednocení přístupů na základě společného jednání (škola preferuje díky dobrým zkušenostem formu výjezdového zasedání, a proto byla využita příležitost účasti všech pedagogů na Letní škole MEDPED),

g)    výstupem je vytvoření „ostrého“ materiálu v oblasti hodnocení žáků ve výuce nejen z hlediska dosahování kognitivních a psychomotorických cílů, ale i v oblasti postojové;

h)    pro školní rok 2011/2012 škola připravuje ostré ověření zpracovaných kritérií a indikátorů hodnocení – s tímto plánem ověřování byli seznámeni rodiče na úvodní třídní schůzce, materiál jim byl nabídnut k nahlédnutí. Následovat by měla další pracovní jednání k výměně zkušeností a dolaďování vytvořených indikátorů a kritérií – vedení školy zdůrazňuje, že s vytvořeným pedagogové musí pracovat s jako živým, tvůrčím materiálem, který nesmí být zakonzervován, ale neustále rozvíjen.

Nahoru