Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

9. Naplňování cílů autoevaluace v dalším období

Postup činností od září 2010 do prosince 2010

Škola velmi usilovala a usiluje o to, aby byla pro rodiče otevřenou školou, aby rodiče byli  přirozenou součástí školního života, aby se nejen zúčastňovali, ale aby sami iniciovali společné akce.

Dotazníkové šetření z první evaluační etapy přineslo níže uvedená doporučení rodičů škole:

  • připravit vítání školního roku i ukončení za účasti rodičů
  • komunikovat i elektronickou cestou

Uvedená doporučení jsou již školou realizována ke spokojenosti rodičů i školy.

Nejdůležitějším závěrem evaluačního šetření, které si škola vyhodnotila, bylo podchytit rodiče žáků – prvňáčků, aby škola mohla vyjít vstříc jejich očekávání. Z tohoto důvodu byl rodičům zadán dotazník.

Dotazníkové šetření:

První den školy byl rodičům prvňáčků zadán dotazník (byl využit již v předchozím evaluačním období, viz příloha č. 4), který byl zaměřen na zjišťování jejich očekávání, které vůči škole mají. Určitě si většina rodičů nezvolí školu jen proto, že je výhodně umístěna, ale i pro její další přednosti. Toto je zřejmé vzhledem k tomu, že se jedná o městskou školu, kdy mají rodiče řadu možností vybrat si jinou, srovnatelnou školu (i srovnatelně dostupnou).

Výsledky nebyly pro školu překvapením, naopak se potvrdil předpoklad, že rodiče si vybírají školu v první řadě na základě její dobré pověsti, dobrých referencí (jak uvedli všichni rodiče!).

Jak rodiče prvňáčků uvedli, 6 z nich (celkově 18, viz příloha č. 4, příloha č. 7) si vybralo školu navzdory tomu, že je daleko od jejich bydliště i zaměstnání!!!

Zároveň byla shoda rodičů v názorech na kvalitní vzdělání, které škola poskytuje.

Další hodnotou pro rodiče je příjemné prostředí školy, nabídka kroužků, vize školy ( příloha č. 12).

Očekávání rodičů vůči škole se týkalo především citlivého, přátelského přístupu učitelů k jejich dětem, rodiče očekávají individuální a chápavý přístup.

Bylo rozhodnuto, že dotazník bude zadán opět na konci školního roku a bude zaměřen na položky, týkající se opět kvality vzdělání – bude sledováno, zda rodiče svoje očekávání potvrdí, nyní již na základě roční zkušenosti.

V dotazníku několikrát zazněl i požadavek rodičů, aby se školní výchova přizpůsobila rodinné výchově, aby se pojetí školní i rodinné výchovy nelišilo. Tento požadavek byl pro školu určitým překvapením a rozhodně s ním bude škola dále pracovat (výsledky dotazníkového šetření viz příloha č. 4, příloha č. 7). Pro vedení školy i ostatní pedagogické pracovníky je důležité, aby rozuměli tomu, co si rodiče přejí, co od školy očekávají – a také – aby tato očekávání byla reálná, proto je nutné s rodiči komunikovat a naslouchat jejich požadavkům a profesionálně k výchovným problémům či potížím přistupovat. Jedná se především o náročnost požadavků na žáky a způsoby řešení výchovných i výukových problémů. Rodiče chtějí být o všem informováni, chtějí znát všechny možnosti řešení, přejí si spolupracovat i v oblasti prevence.

Vyhodnocení sebehodnoticího listu pro učitele

Významnou evaluační aktivitou bylo vyhodnocení sebehodnoticího listu, který byl opakovaně zadán učitelům. Výsledky byly konfrontovány s dřívějšími výsledky – před 3 lety (více viz příloha č. 2, příloha č. 5).

„V některých ukazatelích vnímají učitelé spolupráci jako méně zdařilou, což jednak svědčí o jejich zvýšené náročnosti vůči spolupráci s rodiči, jednak o některých rodičích, kteří si cestu ke škole hledají, někdy hledají i cestu k vlastnímu dítěti,“ uvádí ředitelka školy (viz příloha č. 7).

A v tom by jim škola byla ráda nápomocna.

„Ne všichni rodiče jsou ochotni se školou spolupracovat na takové úrovni, jak škola předpokládá. Pokud učitel udělá vše, co může, ba ještě víc, pak to není profesionální selhání (jak říká ředitelka školy), ale vina je na straně rodičů, jejich nezkušenosti, jejich mládí, jejich neochoty…“

Společné akce školy a rodičovské veřejnosti:

(více viz příloha č. 6)

Od září 2010 se uskutečnilo několik zdařilých akcí, kterých se rodiče zúčastnili v hojném počtu. Společná účast rodičů, jejich dětí a pedagogických pracovníků se významným způsobem podílí na budování pozitivních vztahů všech zúčastněných a přispívá k posilování dobré pověsti školy. Rodiče, děti i jejich učitelé mají příležitost k neformální komunikaci, společnou činností se blíže poznávají i v  jiných rolích, navazují přátelství založené na vzájemném respektu.

Další aktivitou, která svědčí o naplňování evaluačních cílů školy, bylo uskutečnění vánočního jarmarku. Tato nedávná akce byla velmi zdařilá, škola zvláště oceňuje to, že iniciátory akce byli sami rodiče. Této akci předcházely společné dílny rodičů, dětí a školy, kde se vyráběly výrobky a jejich následný prodej posloužil k pomáhajícím účelům.

Každá akce školy, která umožní společný kontakt dětí, učitelů a rodičů, přispěje ke společnému cíli – vytvářet pro rozvoj dětí příznivé podmínky…

Postup činností od ledna 2011 do června 2011

I v tomto období se škola zaměřila ve své autoevaluační činnosti na rozvíjení kvalitních vztahů mezi žáky, učiteli i rodiči. Rodiče a jejich pozitivní postoj ke škole jsou pro paní ředitelku i všechny pedagogické pracovníky velmi důležitou prioritou.

Jak si rodiče získávat?

Kromě školy, učitelů (v souvislosti s výukou) se rodiče kontaktují také s pedagogickými pracovníky ze školní družiny a z mateřské školy. A právě na tyto subjekty se zaměřily činnosti během dalšího evaluačního období, neboť pro rodiče je velmi důležité, jak tráví jejich děti svůj „volný“ čas v družině, jaké zájmové nabídky a možnosti družina má, stejně tak mateřská škola – a navíc, škola si částečně připravuje budoucí prvňáčky! To je „o důvod víc“, proč intenzivně a programově spolupracovat s rodiči.

Dalším vhodným příkladem je třídní aktiv budoucích prvňáčků (jaro 2011), kde jsou rodiče seznámeni s cíli a vizí školy, se školním životem vůbec, na druhou stranu je to příležitost poskytnout učitelům a vedení školy zpětnou vazbu o své představě kvalitně fungující školy. Opět byl rozdán dotazník – stejný jako v loňském roce – co od školy očekávají a proč si školu vybrali – s podobnými výsledky, se kterými se bude pracovat v zahajovacím týdnu.

Výbornou pověst si získala paní učitelka Jiřina Říhová, která v průběhu školního roku navštěvovala v mateřské škole „své“ budoucí „prvňáčky“ a seznamovala je s tím, co je ve škole čeká. Tím navázala i velmi úzký kontakt s jejich rodiči – a výsledkem je, že jak děti, tak jejich rodiče se těší na zahájení školy – škola je pro ně místem radosti a bezpečí.

Dotazník pro rodiče

Jak bylo výše uvedeno, v autoevaluačním plánu školy bylo počítáno s tím, že bude opakovaně na konci školního roku zadán dotazník (viz příloha č. 7), který bude zaměřen na položky, týkající se výběru školy – bude sledováno, zda rodiče svoje očekávání potvrdí, nyní již na základě roční zkušenosti.

Výsledky potvrdily předchozí postoje rodičů na školu a kvalitu její práce.

Velmi často zazněly odpovědi typu:

„Školu znám velice dobře a vím, že se zde všichni snaží dělat vše pro spokojenost rodičů.“

Jak zdůrazňuje paní ředitelka, dochází ke změně, citace:

Obecně se nově objevuje důraz na společné řešení problémů, dokonce i problémů osobního charakteru, je cítit důvěra.

Akce školy společně s rodiči – aneb akce rodičů společně se školou

Ve vzájemné spolupráci je patrný posun – těžiště vzájemné spolupráce již není na škole, ale v mnoha případech se přesouvá na rodiče!!!

Rodiče jsou organizátoři akcí, případně ve spolupráci se staršími spolužáky. Tato spolupráce se netýká jen volnočasových aktivit, ale přesouvá se i do výchovně-vzdělávací oblasti – např. společné besedy, projekty…

Několik příkladů – jen za poslední 2 měsíce , jak uvádí ředitelka školy Mgr. Hana Stýblová:

  • „Velikonoční jarmark (sobota) ve spolupráci s rodiči – jarmarku předcházely tvořivé dílny, které rodiče vedli a i samostatně vymýšleli, co budou s dětmi vyrábět, koordinovala paní vychovatelka školní družiny Jaroslava Macnerová s paní učitelkou Jiřinou Říhovou. Rodiče vyrobili Morénu, kterou jsme na konci jarmarku pustili po Úslavě. Morénu vynášel průvod dětí z pěveckého sboru školy, který zpět svými zpěvy přinesl do Božkova jaro. Všem přítomným se akce moc líbila. Rodičů i prarodičů bylo hodně, jarmark byl zaměřen na stará řemesla – byli kováři, tkalci
    (využili jsme kontaktů a tkaní předváděly děti z dětského domova v Nepomuku, kováři byli učni z oselského učiliště), svíčkaři, rodiče pletli pomlázky, zaměstnankyně firmy Hobby Kohout vytvářela s dětmi velikonoční předměty…,
  • na žádost rodičů jsme měli besedy o stravování ve školní jídelně v 1. tř. a mateřské škole, ze schůzky vzešly náměty na zlepšení práce školní kuchyně,
  • společná návštěva rodičů a dětí meditační zahrady pana Hrušky – sobota,
  • 29. 6. proběhlo podvečerní rozloučení s odcházejícími páťáky i s jejich rodiči, rozloučení předcházela společná večeře rodičů s paní učitelkou J. Říhovou (tato setkání každoročně pořádali rodiče na závěr školního roku). Rozloučení mělo svůj scénář, jehož cílem byl prožitek dětí i rodičů a jejich vzájemná potřebnost v dalším životě. V rámci rozloučení byly dětem předány stužky „Máš velkou cenu“,
  • ocenění školy za příkladnou spolupráci se seniory v rámci města, děti za odměnu byly pozvány do divadla Alfa na představení a po představení měly ve škole dárky. Ocenění škola získala za besedy s prarodiči ve školní družině a za spolupráci rodičů a školy na vánočním jarmarku (více viz příloha č. 11),
  • … Není toho mnoho, čas strašně letí, ale mám pocit, že se nám spolupráce s rodiči daří, budeme mít 28 prvňáčků a rodiče ví, proč k nám přišli, a to je podstatné.“

Nahoru