Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Aktivita A - Výzkum a analýzy

Cílem bloku aktivit A je shromáždění a analýza informací týkajících se procesů podpory autoevaluace a vybraných domácích i zahraničních nástrojů a tvorba srovnávací studie přístupů k vlastnímu hodnocení škol v mezinárodním kontextu s přihlédnutím k systémům školství jednotlivých zemí. Výstupy výzkumné a analytické části projektu budou tvořit důležité podklady pro některé další klíčové aktivity projektu, zároveň se v aktivitě A bude provádět několik kvalitativních i kvantitativních výzkumů, šetření a analýz, které pomohou následně určit přidanou hodnotu celého projektu.  

V rámci bloku aktivit A budou probíhat 2 klíčové aktivity:

ano.jpgA1 – Sběr dat, zkoumání aktuálního stavu autoevaluace a autoevaluačních projektů a výzkumů a systematizace informací

Výstupy klíčové aktivity A1:

a)       závěry ze 2 plošných dotazníkových šetření (vytypování škol pro spolupráci, databáze kontaktů), 1. vstupní dotazníkové šetření na začátku projektu v roce 2009 a 2. dotazníkové šetření na konci projektu v roce 2011;

b)      průběžně doplňovaná databáze využívaných metod a nástrojů, vlastních technik, postupů a zkušeností škol;

c)       3 závěry z řízených skupinových a individuálních rozhovorů s pedagogickými pracovníky účastnícími se akcí na sdílení zkušeností aktivity C ((v roce 2009, 2010, 2011);

d)      3 závěry z anket z akcí aktivit C a D (v roce 2009, 2010, 2011);

e)       1 závěrečná zpráva k přidané hodnotě projektu v roce 2011.

 

ano.jpgA2 – Analýzy dokumentů školské a vzdělávací politiky (včetně legislativních dokumentů) v ČR a ze zahraničí, analýzy získaných podkladů, jejich interpretace včetně srovnávacích studií.

Výstupy klíčové aktivity A2:

a)       volně doplňovaný katalog dat o autoevaluaci v profilových zemích podle předem stanovené struktury zjišťování;

b)      2 analýzy využívaných legislativních přístupů k autoevaluaci a externí evaluaci ve vybraných zemích OECD, EU a deklarovaných přístupů zainteresovaných stran (např. školských odborů krajských úřadů, ČŠI, zaměstnavatelů, sociálních partnerů) (2009, 2010);

c)       2 analýzy socio-ekonomicko-kulturně-historických faktorů ovlivňujících autoevaluaci škol v ČR (2009, 2010);

d)      1 publikace – srovnávací studie evaluačních procesů ve vybraných zahraničních zemích (2011).

Nahoru