Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Aktivita B - Vývoj a ověřování

Cílem bloku aktivit B je vytvoření a ověření podpůrných metodických prostředků pro autoevaluační procesy na školách.  

V rámci bloku aktivit B budou probíhat 4 klíčové aktivity:

ano.jpgB1 – Vývoj a ověřování nových metod (technik)

30 standardizovaných evaluačních nástrojů opatřených informacemi o validitě, reliabilitě, specifikaci vzhledem k modelu kvality a také poznatky získanými z praxe škol. Tyto evaluační nástroje budou elektronicky přístupné.

 

ano.jpgB2 – Vytvoření kategorizované elektronické databáze příkladů řízení kvality

20 příkladů dobré praxe. Předpokládá se demonstrace provázání plánu rozvoje školy, výroční zprávy a zprávy o vlastním hodnocení školy. V této aktivitě bude ukázáno vhodné a smysluplné zařazení vybraných evaluačních nástrojů z B1 do procesů vlastního hodnocení školy a plánů jejího rozvoje. Elektronická forma hypertextů umožní vzájemné provázání a odkazy z výstupů B4, B2 a B1. Předpokladem kategorizací bude navržení obecného modelu kvality, který definuje kategorie pro kategorizace.

 

ano.jpgB3 – Principy autoevaluace z externího pohledu

Návrh žádoucího přístupu k autoevaluaci (nebo aktualizace dosavadní metodiky) ze strany externích orgánů (ČŠI, zřizovatelé aj.). Budou definována kritéria kvality autoevaluačních procesů a výstupů, pravidla zjišťování této kvality. Důraz při tvorbě této metodiky bude kladen na konsensuální návrh zainteresovaných stran.

 

ano.jpgB4 – Slovník

Elektronický výkladový slovník terminologie související s řízením kvality, autoevaluací apod. Slovník bude mít podobu hypertextu s odkazy a provázáním na příklady výstupů i z jiných dílčích aktivit (např. B1, B2, B3, ale i dalších).

Nahoru