Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Čeho chce projekt dosáhnout

Prostřednictvím projektu se školám dostane takové podpory v oblasti vlastního hodnocení, že ji už nebudou vnímat jako problematickou oblast, s níž si nevědí rady. Pedagogové získají dostatečné zázemí, které jim umožní hodnotit vlastní školu kvalitněji, s využitím ověřených nástrojů a nebudou si muset tyto nástroje intuitivně vytvářet „na koleni“. Projektem hodláme zasáhnout 23 380 pedagogických pracovníků a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení.  

Cílová skupina projektu Cesta ke kvalitě

Cílovými skupinami projektu jsou všechny typy škol, které jsou dovoleny Operačním programem vzdělávání pro konkurenceschopnost: MŠ speciální, ZŠ, SŠ, ZUŠ, konzervatoře i jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.  

 

Přidaná hodnota projektu

Přidaná hodnota projektu bude dána zlepšenou autoevaluační kulturou v českém školství, která se promítne především do větší odpovědnosti, iniciativy, tvořivosti a odbornosti pedagogických pracovníků škol, tzn. že přidaná hodnota je dána zkvalitněním pedagogických pracovníků škol. Ti, na základě zjištěných informací a vlastní systematicky sdílené sebereflexe, budou schopni kriticky nahlížet na dosavadní strategie a budou hledat a uplatňovat takové strategie, které povedou ke zkvalitňování jejich práce. Předpokládáme, že projekt ve svém důsledku přinese větší odpovědnost, iniciativu a tvořivost škol, které na základě zjištěných informací a vlastní sebereflexe budou umět kriticky nahlížet na dosavadní strategie řízení školy a budou hledat a uplatňovat takové, které povedou ke zlepšení a rozvoji.  

 

Pomoc školám při vlastním hodnocení

Vzhledem k prohlubující se decentralizaci školské sféry, postupné demokratizaci společnosti a vývoji socioekonomických ukazatelů je účelné vytvořit reálné předpoklady pro rozvoj škol prostřednictvím kvalitně nastaveného systému autoevaluace. Účelnost tohoto řešení je podpořena jednoznačnými zkušenostmi i z jiných sektorů řízení, stejně tak jako zkušenostmi z oblasti vzdělávání v edukačně vyspělých státech světa. V současné době, kdy je u nás realizována kurikulární reforma, provádění autoevaluace nabývá na významu. Úspěšná realizace reformy vzdělávání bude záviset na proměně školy v učící se organizaci se vstřícným klimatem. Tento proces podporuje autoevaluace na školách.  

 

Poradenský systém

Podpůrné systémy pro školy a partnery škol sestávají z těchto klíčových aktivit: podpora sítí spolupracujících škol, podpůrná síť odborníků a přímá poradenská podpora, podpůrné materiály (publikace, texty, web, bulletin), podpora autoevaluace pro školy     

 

Příklady praxe

Cílem je vytvoření elektronické databáze, která bude obsahovat recenzované příklady řízení kvality ve školách. V této aktivitě bude ukázáno vhodné a smysluplné zařazení vybraných evaluačních nástrojů do procesů vlastního hodnocení školy a plánů jejího rozvoje. Elektronická forma hypertextů umožní vzájemné provázání příkladů praxe s evaluačními nástroji.  

 

Nahoru