Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Interakce učitele a žáků

Dotazník pro žáky

 

Dotazník pro žáky Interakce učitele a žáků zjišťuje charakteristiky vzdělávacího a výchovného působení učitelů na žáky. Za tímto účelem využívá dvě klíčové charakteristiky. První zjišťuje, jak žáci vnímají a popisují (reflektují) vztah učitele k nim, druhá se zaměřuje na způsob vedení žáků učitelem, tj. do jaké míry klade na žáky požadavky, resp. jakou jim poskytuje volnost. Výsledky získané v obou sledovaných charakteristikách jsou důležité pro sebereflexi učitele, pro popis jeho vyučovacího stylu.


  • Dotazník včetně  evaluační zprávy a pokynů pro jeho vyplnění jsou v elektronické podobě k dispozici na portále evaluačních nástrojů, tj. jeho používání vyžaduje středně pokročilou znalost práce s počítačem.
  • V manuálu nástroje (3,35 MB) naleznete základní východiska nástroje, pokyny pro zadávání, popis způsobu vyhodnocení, zkušenosti ze škol, normy k dotazníku, ukázku zprávy z evaluačního nástroje Interakce učitele a žáků a psychometrické vlastnosti dotazníku.
  • Metoda je použitelná pro žáky 2. stupně základních škol a všechny typy středních škol.
  • Interakci učitele a žáků je možné zjišťovat v rámci jednotlivých tříd nebo na úrovni konkrétního vyučovacího předmětu. Mimo to lze uvedené edukační charakteristiky zjišťovat v kontextu role třídního učitele.
  • Jednotlivým vyučujícím výsledky ukážou jejich silné stránky ve stylu práce se žáky i jejich případné rezervy, jak je popisují jejich žáci. Tj. učitel se poměrně podrobně dozví, v kterých oblastech má vytrvat a pokračovat v interakcích se žáky daným způsobem a které oblasti je vhodné rozvíjet a posilovat. Ředitel školy získá informaci, jak žáci/školní třída reflektují konkrétního učitele. Dotazník je využitelný pro rozvoj pedagogických pracovníků je efektivním nástrojem evaluace školních interakcí pedagogického sboru, resp. jeho jednotlivých členů.

Úloha dotazníku v autoevaluačním procesu školy:

  • Dotazník je vhodné zadat v průběhu školního roku nebo na konci určité sledované časové etapy za účelem zmapování charakteristik interakce učitelů a žáků příslušné školy. Získané údaje informují, jak žáci vnímají a popisují způsob práce učitelů i vztahy, které si s nimi budují a které vůči žákům učitelé dávají najevo. Výsledky popisují aktuální situaci a nabízejí návrhy k případným změnám. Na výpovědi z dotazníku lze nahlížet jako na informace o průběhu vzdělávání (ve smyslu Vyhlášky č. 15/2005 Sb., § 8, písm. 2, odst. b), nebo jako na informace o podpoře školy žákům a vlivu vzájemných vztahů učitelů a žáků na vzdělávání (ve smyslu zmíněné vyhlášky, § 8, písm. 2, odst. c).
  • Dotazník lze administrovat opakovaně po určitém časovém období a sledovat, jaký nastal vývoj interakcí učitelů a žáků na základě předchozí intervence.

Autorky nástroje: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. a PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. pracují na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Nahoru