Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Postoje žáků ke škole

Dotazník pro žáky

 

Škola má klíčovou úlohu v ovlivňování vztahů žáků ke vzdělávání, k vnímání smysluplnosti vzdělávání pro jejich život. Evaluační nástroj nabízí možnost zmapování těchto vztahů.


  • Dotazník postojů žáků včetně pokynů pro jeho vyplnění, ukázky zprávy - základní výstup, ukázky zprávy - rozšířený výstup je v elektronické podobě k dispozici na portále evaluačních nástrojů, tj. jeho používání vyžaduje středně pokročilou znalost práce s počítačem.
  • manuálu nástroje (1,50 MB) naleznete popis cílů nástroje, úvod do problematiky, pokyny pro zadávání a vyplňování dotazníku,  vyhodnocení a interpretaci výsledků, obecná doporučení, jak rozvíjet postoje žáků, psychometrické vlastnosti dotazníku a normy pro školy.
  • Cílem dotazníku je zmapovat postoje žáků ke vzdělávání, ke škole a k vybraným vyučovacím předmětům. Konkrétně uvažujeme předměty český jazyk a literatura, matematika, cizí jazyk a výuka ICT, které bývají považovány jako „hlavní vyučovací předměty“ za jádro všeobecného vzdělávání.
  • Evaluační nástroj je určen pro žáky všech typů středních škol a žáky 2. stupně škol základních.
  • Dotazník postojů žáků je konstruován na principu metody sémantického diferenciálu, která umožňuje měřit skryté, konotativní významy pojmů u lidí a mapovat tak jejich postoje. Za klíčové považujeme v našem dotazníku pojmy VZDĚLÁVÁNÍ a ŠKOLA a jejich umístění vůči pojmu JÁ.
  • Metoda sémantického diferenciálu nabízí velké množství dat, s nimiž lze provádět celou řadu analýz. Během interpretace výsledků se primárně zaměříme na analýzu odpovědí na základě hodnocení globální podobnosti pojmů (sledování vzdáleností mezi pojmy a umístění v daném sémantickém prostoru).
  • Školám (jejím učitelům) nástroj poskytne informace, jak žáci jednotlivé pojmy vnímají. Školy získají možnost srovnání svých výsledků se souhrnnými výsledky žáků ostatních škol (samozřejmě anonymizovaných). Tím, že se do ověřování tohoto nástroje zapojíte, umožníte sobě i dalším školám toto porovnání.

Úloha dotazníku v autoevaluačním procesu školy:

Dotazník postojů žáků bude možné použít:

  • Na počátku určité školní etapy (na začátku dalšího stupně vzdělávání, při nástupu do školy, či kdykoliv během studia, pokud postoje žáků nejsou známy a chceme je zmapovat) pro zmapování jejich výchozích předpokladů. V takovém případě dotazník poskytne informace o podmínkách ke vzdělávání na straně žáků (ve smyslu Vyhlášky č. 15/2005 Sb., § 8, písm. 2, odst. a).
  • Na konci určité školní etapy pro porovnání, zda a kde se postoje žáků změnily. Škola může sledovat, zda se jí daří realizovat nějaké změny v postojích žáků ke vzdělávání, ke škole, ke klíčovým předmětům a k dalším pojmům. V takovém případě lze na výpovědi z dotazníku nahlížet jako na výsledky vzdělávání žáků a studentů (ve smyslu zmíněné vyhlášky, § 8, písm. 2, odst. d). Je však potřeba zdůraznit, že na postoje žáků mají významný vliv i jiné než školní faktory.

Autor nástroje Mgr. Radko Pöschl je doktorandem na katedře didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

.

· Cílem nástroje bude zmapovat postoje žáků ke vzdělávání, ke škole a k vybraným vyučovacím předmětům. Konkrétně uvažujeme předměty český jazyk a literatura, matematika, cizí jazyk a výuka ICT, které bývají považovány jako „hlavní vyučovací předměty“ za jádro všeobecného vzdělávání.

· Evaluační nástroj je určen pro žáky všech typů středních škol a žáky 2. stupně škol základních.

· Dotazník postojů žáků je konstruován na principu metody sémantického diferenciálu, která umožňuje měřit skryté, konotativní významy pojmů u lidí a mapovat tak jejich postoje. Za klíčové považujeme v našem dotazníku pojmy VZDĚLÁVÁNÍ a ŠKOLA a jejich umístění vůči pojmu JÁ.

· Metoda sémantického diferenciálu nabízí velké množství dat, s nimiž lze provádět celou řadu analýz. Během interpretace výsledků se primárně zaměřujeme na analýzu odpovědí na základě hodnocení globální podobnosti pojmů (sledování vzdáleností mezi pojmy a umístění v daném sémantickém prostoru).

· Školám (jejím učitelům) nástroj poskytne informace, jak žáci jednotlivé pojmy vnímají. Školy získají možnost srovnání svých výsledků se souhrnnými výsledky žáků ostatních škol (samozřejmě anonymizovaných). Tím, že se do ověřování tohoto nástroje zapojíte, umožníte sobě i dalším školám toto porovnání.

Nahoru