Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

I. HODNOCENÍ PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ

Strategie a plánování

Systém plánování je promyšlený, komplexně podchycuje nejdůležitější oblasti činnosti školy a vytváří velmi dobré podmínky pro realizaci cílů základního vzdělávání. Škola příkladně informuje zřizovatele i školskou radu o svých strategických záměrech.

 • Koncepční záměry prezentované ve školních dokumentech vycházejí z aktuálních podmínek a možností školy. Stanovené cíle jednoznačně směřují ke zlepšení práce školy, jsou reálné, kontrolovatelné, průběžně se daří je plnit ve všech zvolených oblastech. Škola se výrazně neprofiluje, preferováno je kvalitní všeobecné vzdělávání s důrazem na realizaci celospolečenských priorit. Oblast společenskovědní i přírodovědná je proto standardně zahrnuta do vzdělávacích programů. Výchova ke zdravotnímu životnímu stylu patří k prioritám a prolíná celým vzdělávacím procesem. Vytýčené cíle korespondují s dlouhodobými záměry vzdělávání v ČR.
 • Propojenost mezi koncepčním a krátkodobým plánováním, stanovení termínovaných úkolů, cílená prezentace vzdělávacích priorit a strategií přispívá k efektivnímu řízení
  školy.
 • Zřizovatel i školská rada má dostatek informací o záměrech a činnosti školy, účelná
  spolupráce přispívá ke zkvalitnění práce školy.

Ředitel školy a řízení pedagogického procesu

K řízení školy a pedagogických procesů využívá ředitel efektivní nástroje a postupy. Delegování kompetencí, zodpovědnosti a participace pedagogických pracovníků na chodu školy vytváří příznivé podmínky k realizaci ŠVP.

 • Vedoucí pracovníci, jejich kompetence a další povinnosti, vztahy podřízenosti a nadřízenosti jsou jednoznačně definované, což usnadňuje řízení pedagogického procesu.
 • Organizační struktura je účelně vytvořena s ohledem na vzdělávací oblasti, cíle a strategie školního vzdělávacího programu, vedení podporuje týmovou práci.
 • V rámci organizačního systému školy jsou vhodně využívány pedagogická rada i metodické orgány jednotlivých sekcí. Příkladná je jejich činnost v oblasti analýzy a dílčího hodnocení výsledků vzdělávání. Rezervy jsou v oblasti zpracování výstupů z jejich činnosti. Ve škole je vytvořen funkční systém uvádění začínajících pedagogů.
 • Organizace vzdělávání odpovídá požadavkům daných právní normou. Rozvrh hodin respektuje obecné didaktické a psychohygienické zásady. Učební plán je ve školním roce 2007/2008 dodržen.
 • Kontrolní činnost vedení školy přispívá ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce školy. Je prováděna plánovitě, adresně dle kompetencí, komplexně monitoruje činnost školy. V oblasti vzdělávání je vhodně zaměřena na realizaci ŠVP v 1. a 6. ročníku formou hospitací a kontroly dokumentace. Systematicky zachycuje vzdělávání i v ostatních ročnících s důrazem na oblast jazykové výuky, matematiky a přírodovědných předmětů. Trvale jsou sledovány a vyhodnocovány výsledky vzdělávání žáků. Pozitivem je skutečnost, že zjištění z provedených kontrol jsou projednávána a zobecňována na jednání pedagogické rady nebo provozních poradách. Přijímaná opatření směřují ke zlepšení stavu nebo eliminaci negativních jevů.
 • Vnitřní informační systém školy je plně funkční, umožňuje oboustranný přenos informací. Také rodiče i ostatní veřejnost mají v dostatečné míře zabezpečen přístup k informacím.

Přínos partnerství pro rozhodování vedení školy

Škola příkladně rozvíjí partnerství se zřizovatelem, školskou radou i rodiči, což se významně projevuje na zlepšování podmínek vzdělávání. Informační systém je plně funkční.

 • Velmi dobrá spolupráce a komunikace mezi školou a zřizovatelem se příznivě projevuje ve zlepšování podmínek vzdělávání. Zřizovatel je průběžně informován o záměrech školy, činnost školy podporuje a významně ji finančně dotuje zejména v oblasti materiálního zabezpečení výuky. Také školská rada má o škole dostatek informací a podnětů, plní povinnosti dané školským zákonem. Ze zápisu z jednání vyplývá jejich zájem o zlepšení práce školy a podílu na řešení problémů. Dle možností jsou ve škole na základě jejich podnětů přijímána adekvátní opatření.
 • Informační systém vzhledem k rodičům i veřejnosti je plně funkční. Informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků poskytuje škola rodičům standardním způsobem, významným krokem ke zlepšení informovanosti je možnost rodičů komunikovat s učitelem také prostřednictvím internetu.
 • Škola systematicky prezentuje výsledky své práce, průběžně aktualizuje webové stránky školy. Spolupracuje s MŠ, organizuje soutěže, dny otevřených dveří apod. Jejích služeb pravidelně využívá Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc pro praxi studentů.

Dopad vlastního hodnocení školy a vnitřního kontrolního systému

Vlastní hodnocení školy bylo provedeno v souladu s příslušnou právní normou, získané informace byly analyticky zpracovány a účelně využity k zvyšování kvality vzdělávání.

 • Vlastní hodnocení školy (VHŠ) za období školních roků 2005/2006 a 2006/2007 bylo vypracováno na základě vlastní struktury sestavené v návaznosti na příslušnou právní normu.
 • Výstup z VHŠ je podrobným analytickým materiálem, grafické zpracování údajů podává přehledné a srozumitelné informace o dosažené úrovni sledovaných ukazatelů, poskytuje kvalitní zpětnou vazbu o úrovni vzdělávání. Zdůrazňuje zejména silné stránky, částečně vymezuje i oblasti, ve kterých je třeba úroveň práce zlepšit, zpravidla však chyběly návrhy příslušných opatření, jejichž účinnost by měla být v dalším období vyhodnocena. Pozitivem je skutečnost, že k získání informací pro VHŠ použilo vedení školy mj. dotazníkového šetření mezi žáky, rodiči i učiteli.
 • Závěry VHŠ a výstupy z kontrolní činnosti byly účelně využity v rámci plánování práce na další období s cílem zkvalitnit vzdělávací činnost školy.
 • VHŠ bylo projednáno s pedagogickou radou v termínu stanoveném daným právním předpisem, materiály byly předány k projednání také školské radě.

Personální podmínky

Personální podmínky školy jsou na velmi dobré úrovni. Většina učitelů splňuje podmínky odborné kvalifikace, vhodně je ve výuce využita i jejich předmětová specializace. Další vzdělávání je organizováno v souladu s deklarovanými vzdělávacími cíli a potřebami školy.

 • V době inspekční činnosti zabezpečovalo výuku 22 učitelů, z nichž naprostá většina splňuje podmínky odborné kvalifikace pro výuku na příslušném stupni základní školy. Jedna z vyučujících, která má odbornou kvalifikovanost pouze pro výuku na 2. stupni základní školy, vyučovala menší část svého úvazku i na 1. stupni. Dva učitelé vyučující na 2. stupni základní školy mají odbornou kvalifikovanost pouze pro výuku ve střední škole. Odborná kvalifikovanost výuky v 1. a 6. ročnících, kde se vyučuje podle školního vzdělávacího programu, byla 85%. V 1. ročnících byla veškerá výuka zajištěna odborně kvalifikovanými vyučujícími, v 6. ročnících bylo kvalifikovaně vyučováno 75 % hodin. Pozitivem je zjištění, že z počtu 428 hodin, které jsou v základní škole celkově týdně odučeny, je 382 hodin (tj. 89 %) vyučováno odborně kvalifikovaně.
 • Společenskovědní a přírodovědné předměty na 1. stupni (prvouka, vlastivěda) vyučují plně kvalifikovaní pedagogové. Na 2. stupni je v rámci těchto oblastí zajištěna kvalifikovaná výuka občanské výchovy a fyziky, dějepis vyučuje učitel s odpovídajícím zaměřením, ale kvalifikací pro jiný druh školy. Tato skutečnost vysokou kvalitu sledované výuky negativně neovlivnila.
 • Vedení školy podporuje profesní rozvoj pracovníků. Jejich další vzdělávání probíhá plánovitě a v souladu s prioritami školy, s cílem dalšího zkvalitňování vzdělávacího procesu. Důraz je kladen na prohloubení odbornosti vyučujících, zdokonalení jejich metodických dovedností, znalosti cizího jazyka a využívání informačních technologií. Patřičná pozornost je věnována také vzdělávání učitelů v oblasti přírodovědné, společenskovědní, výchovy ke zdraví a v oblasti tvorby a realizace školního vzdělávacího programu.

Materiální podmínky

Příznivé prostorové podmínky a materiálně technické zázemí umožňují ve sledovaných oblastech bezproblémově realizovat vzdělávací cíle. Příkladem dobré praxe je systematické zlepšování podmínek vzdělávání pro žáky i pedagogické pracovníky.

 • Škola disponuje potřebným množstvím kmenových (některé slouží jako poloodborné učebny), resp. odborných učeben, jejichž vybavení je zpravidla na standardní úrovni. Nadstandardní úrovně dosahují zejména nově zrekonstruované učebny vybavené moderním zařízením a nábytkem, audiovizuální i prezentační technikou a informačními technologiemi (ICT). Při výuce je často a cíleně využívána učebna s interaktivní tabulí. Využití ICT ve výuce celkově pozitivně ovlivňuje kvalitu výuky i plnění vytyčených vzdělávacích cílů. Obnova inventáře probíhá plánovitě a s ohledem na finanční možnosti školy, jsou stanoveny priority.
 • Společné prostory školy jsou účelně využity k podpoře výuky. V těchto prostorách jsou umístěny názorné materiály, svými pracemi se na příznivém prostředí aktivně podílejí žáci. Tyto práce dokladují práci žáků s různými informačními zdroji, zejména s internetem, slovníky a encyklopediemi.

Bezpečné prostředí pro vzdělávání

Škola systematicky vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání, příznivé podmínky pro zdravý vývoj žáků a primární prevenci sociálně patologických jevů.

 • Škola podporuje trvalý zdravý vývoj žáků začleněním výchovy ke zdraví do výuky, vhodným materiálním zázemím, které umožňuje uplatňování zdravého režimu, zapojením do projektů podporujících zdraví, organizováním akcí a zájmové činnosti s náplní zaměřenou na tělovýchovu a sport, zdravý životní styl a úrazovou prevenci. Dílčí nedostatkem byla skutečnost, že během inspekčních hospitací žákovský nábytek pracovních míst některých žáků na 1. stupni školy plně nezohledňoval ergonomické zásady práce vsedě.
 • Školní preventivní strategie, která je pravidelně vyhodnocována a aktualizována, vede k účinnému předcházení vzniku sociálně patologických jevů mezi žáky.
 • Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví zakotvená v dokumentech školy vytvářejí předpoklady pro zajištění bezpečného prostředí při vzdělávání. Škola poskytuje informace žákům z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, zajišťuje výkon dozorů nad žáky, přijímá opatření pro případ řešení mimořádných událostí, má zpracováno vyhodnocení a prevenci rizik a stanoven systém poskytování první pomoci.
 • Počet úrazů žáků školy má v posledních třech letech stabilní tendenci, pohybuje se v rozmezí 2,70 až 4,70 úrazu na 100 žáků. Většinou se jednalo o méně závažná poranění, která svým charakterem nenasvědčují, že by šlo o důsledek šikany nebo úmyslného ubližování. Rozbor úrazovosti a přijatá opatření pozitivně ovlivňují celkově nízký počet úrazů a jejich charakter.

Přijímání ke vzdělávání

Přijímání dětí k základnímu vzdělávání bylo organizováno v souladu s právními předpisy, rodiče mají přístup k informacím o škole.

 • Rodiče mají před zápisem dětí do školy dostatek příležitostí získat potřebné informace o nabídkách a činnosti školy.
 • Zápis dětí pro školní rok 2008/2009 proběhl ve dnech 18. a 19. ledna 2008. O zápisu dětí (organizaci, průběhu, podmínkách) byli rodiče intenzívně a včas informováni účinnými nástroji, výsledkem (vedle jiných důvodů) byl jejich nadstandardní zájem o tuto školu.
 • O přijetí dětí k základnímu vzdělávání, odložení povinné školní docházky nebo přerušení správního řízení vydal ředitel školy příslušná rozhodnutí v souladu s příslušným právním předpisem.

Nahoru