Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

IV. HODNOCENÍ SOULADU ŠVP S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A RVP

Škola realizuje školní vzdělávací program (dále jen ŠVP), který respektuje požadavky školského zákona. ŠVP je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, dílčí nedostatky lze odstranit.

  • Základní vzdělávání v 1. a 6. ročníku se ve školním roce 2007/2008 uskutečňuje podle ŠVP s názvem Škola radosti. Jeho obsah odpovídá cílům a principům základního vzdělávání, zohledňuje reálné podmínky a možnosti školy. Svým pojetím podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu. Umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných.
  • Vedení školy vytvořilo pro zpracování ŠVP vhodné podmínky. Do jeho tvorby byli postupně zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci školy. Pro tuto činnost byli cíleně proškolováni.
  • Školská rada se vyjádřila k návrhu ŠVP. Je zveřejněn na přístupném místě ve škole.
  • Nedostatkem ŠVP jsou chybějící charakteristiky povinných vyučovacích předmětů s obsahovým, časovým a organizačním vymezením předmětů včetně výchovných a vzdělávacích strategií. Učební osnovy také neobsahují názvy, charakteristiky a vzdělávací obsahy volitelných předmětů s výjimkou předmětů Německý jazyk a Seminář – Člověk a příroda v 7. – 9. ročníku. Vzhledem ke skutečnosti, že výuka volitelných vyučovacích předmětů podle ŠVP bude do 7. ročníku realizována až ve školním roce 2008/2009, neovlivnily tyto nedostatky kvalitu vzdělávání žáků.

Nahoru