Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Metody a formy výuky

Hospitační arch

Hospitační arch „Metody a formy výuky“ má za cíl pomoci učitelům co nejlépe využít výukových metod a organizačních forem výuky k dosahování cílů výuky. V tomto smyslu plní metody a formy výuky funkci regulace (i autoregulace) učení žáků. Tento nástroj je použitelný pro evaluaci výuky především na 2. stupni základních škol (příp. v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií) a na středních školách. Pozorovateli výuky mohou být jak členové vedení školy, tak kolegové učitele, jehož výuka je pozorována.

  • V manuálu evaluačního nástroje je popsáno, jak pracovat s hospitačním archem, jsou vymezeny a charakterizovány metody a formy výuky a je uvedeno, jak postupovat při následné diskuzi.
  • Evaluační nástroj je založený na přímém pozorování interakce a komunikace mezi učitelem a žáky a mezi žáky navzájem, zejména na pozorování organizačních forem a metod výuky.
  • Díky hospitačnímu archu a výstižným charakteristikám organizačních forem a metod výuky je možné tyto identifikovat a dále je možné diskutovat a posoudit jejich vhodnost vzhledem ke stanoveným didaktickým cílům a dalším podmínkám výuky.
  • Organizační metody a formy výuky jsou charakterizovány v manuálu pomocí základní charakteristiky, rozšířené charakteristiky a je uveden vztah mezi cílem, obsahem a metodou (nebo formou).
  • Vhodnost použití daných forem a metod může posoudit jak sám pozorovatel (člen vedení školy, jiný učitel), tak zejména pozorovatel spolu s učitelem, jehož výuka byla pozorována, příp. mohou být zahrnuti další učitelé.
  • Následná diskuze by měla probíhat mezi pozorovatelem a učitelem, jehož výuka byla pozorována, příp. dalšími, zejména zkušenými kolegy-učiteli. Diskuze má vést k reflexi výuky z hlediska forem a metod, k zamyšlením nad způsobem výuky, ale nemá vést k vynucování použití určitých metod a forem nebo naopak k jejich zakazování.


Úloha hospitačního archu v autoevaluačním procesu školy:

  • Uživatelé mají k dispozici nástroj, který poskytuje informace o průběhu vzdělávání. Způsob realizace vzájemných hospitací učitelů vypovídá o kvalitě personální práce a odborném růstu pedagogických pracovníků školy s využitím vlastních zdrojů.
  • Nástroj má důležitou úlohu jak při posuzování úrovně výuky z hlediska použití forem a metod, tak při dalším plánování účelných změn ve výuce.

Autor nástroje RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D. působí na katedře didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Nahoru