Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Ostatní nástroje

Analýza dokumentů školy

Analýza školní dokumentace, především katalogových listů, vysvědčení a výročních zpráv je nejběžnějším používaným nástrojem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Z uvedených grafů č. 1, 2 a 3 (níže) je patrné, že průměrný prospěch žáků a počet neúspěšných žáků na škole nemá významné výkyvy, je poměrně stabilní. Ve školním roce 2009/2010 se ukázala mírně zhoršující tendence. Podle ředitele se nedá výsledek jednoho roku označit za trend, je však možné, že výsledky jsou již ovlivněny klesajícím počtem dětí, tedy menší možností výběru žáků ke studiu na škole. Ředitel také vyjádřil myšlenku, že je třeba měnit metody práce s žáky. Použil přirovnání: „Za polárním kruhem roztály ledy a Eskymáci stále tahají sáně…“

Podle slov ředitele školy i jeho zástupce mají tato data poměrně vysokou výpovědní hodnotu, ale při zjišťování výsledků vzdělávání je důležité přihlížet k mnoha dalším faktorům, než je známka samotná, tyto faktory se však hodnotí mnohem složitěji a náročněji. Proto se ve škole používá více evaluačních nástrojů, než jen analýza dokumentů. Zkoumáním vysvědčení a čtvrtletního prospěchu žáků dospěl ředitel ke stejným závěrům: projevily se rozdíly v prospěchu žáků v rámci jednoho předmětu
u různých učitelů.

Mezi další nástroje patří srovnávací testy, výsledky v soutěžích a získané diplomy a certifikáty. Pokud se srovnávacích testů týče, ve škole byli testováni žáci 3. ročníků testy Calibro, ve školním roce 2009/2010 se od tohoto testování upustilo. Hlavním důvodem, kromě finanční náročnosti, bylo zavádění státních maturit. Státní maturity spolu s maturitní generálkou byly odloženy o rok. Žáci letošních čtvrtých ročníků si vyzkoušeli maturitní generálku. Ačkoliv nebyli na tuto zkoušku připraveni tak jako v době konání státní maturity, výsledky byly velmi dobré. Vynikající výsledky v anglickém a německém jazyce (většinou nad 80 %, nad 80 i v percentilovém hodnocení) potvrdily kvalitu výuky cizích jazyků a odpovídají i výsledkům zkoušek City & Guilds, London Institute. Ředitel hodnotí výsledky maturitní generálky: „Výsledky maturitní generálky mne potěšily, velmi nízký počet neúspěšných žáků (6 z 92 žáků, pozn. autora) byl převážně z českého jazyka. Při podrobnějším zkoumání jsem zjistil, že důvodem neúspěchu bylo nedodržení tématu písemné práce s následkem hodnocení 0 %. I přes jednotná pravidla stanovená pro opravu písemných prací se projevily rozdíly v hodnocení ze strany učitelů.  Potvrzuje mi to moje rozhodnutí, věnovat se v rámci autoevaluace školy více personálním otázkám. Respektuji rozdílnou náročnost učitelů vůči žákům, avšak rozdíly by neměly překročit určitou mez, to znamená, že nesmí vyvolávat pocit nespravedlnosti u žáků.“ Zástupce ředitele, který je zároveň i učitelem anglického jazyka, vyjádřil také velké uspokojení nad výsledky maturitní generálky a považuje je za velmi dobrý nástroj (jako později výsledky státních maturit) pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Učitelé anglického jazyka otestovali v roce 2008 180 žáků školy testy City & Guilds, London Institute, a to na různých úrovních podle SERRJ. Žáci byli testováni neoficiálně zdarma a neobdrželi certifikát, pouze informaci o své úrovni. Testování bylo důležitou informací také pro učitele angličtiny i ředitele školy. Jak vyplývá ze zápisu z porady předmětového týmu, 92 % žáků bylo úspěšných. Procento úspěšnosti se opakuje
i u oficiálně skládaných zkoušek. Každý rok se přihlásí ke zkouškám v průměru 18 žáků školy. Úspěšnost se pohybuje vždy kolem 90 % (89 % v roce 2008, 93 % v letech 2009 a 2010 – viz Výroční zpráva školy). Žáci, kteří získají certifikát City & Guilds na úrovni SERRJ B1, mohou využít nabídky Banff and Buchan College ve Skotsku ke studiu na této škole zdarma. Každý rok využije této nabídky průměrně 5 žáků.

Počet zúčastněných žáků v soutěžích cizích jazyků se snižuje (viz Výroční zpráva školy), podle učitelů cizích jazyků je zájem o účast v těchto soutěžích ze strany žáků nižší, než byl před získáním oprávnění ke zkouškám City & Guilds na škole. Žáci dávají přednost složení mezinárodního certifikátu před přípravou na soutěže. Každý rok se těchto soutěží účastní méně žáků; umístění mezi prvními deseti v okrese zaujímají pravidelně dva žáci.

Zájem o účast v soutěžích ekonomických a hlavně sportovních, psaní na klávesnici a korektury textu je stále stejně vysoký, žáci se velmi dobře umísťují v okresním, krajském a někdy i celostátním měřítku.  Ředitel vyjadřuje uspokojení nad těmito výsledky a uvědomuje si, že vedle cizích jazyků jsou ekonomické předměty stěžejní pro školu a dobrými výsledky se škola řadí k nejlepším v regionu – je tedy i atraktivní pro budoucí žáky a jejich rodiče.

Průměrný prospěch žáků ve II. pololetí Počet neúspěšných žáků ve II. pololetí

 

Úspěšnost u maturitních zkoušek

Grafy č. 5, 6 a 7

 

Dotazníky pro rodiče a žáky

V dubnu 2010, v posledním roce tříletého evaluačního období, byly vedením školy (ředitel a jeho zástupce) vypracovány dotazníky pro rodiče a žáky. Rodičům žáků 2. a 3. ročníků rozdali třídní učitelé dotazník na rodičovských schůzkách. Dotazník anonymně vyplnilo 32 rodičů. Třídní učitelé vyplněné dotazníky předali řediteli, učitelé informatiky sumarizovali výsledky a zpracovali je do grafů.

Dotazník pro žáky vyplňovali žáci 3. ročníků anonymně také v dubnu 2010. Vyplněný dotazník vrátilo z celkového počtu 57 žáků 45. Dotazníky zadávali opět třídní učitelé a proces zpracování byl stejný jako při zpracování dotazníků pro rodiče. Dotazníky a grafické vyhodnocení jsou uvedeny níže.

Ředitel školy se k výsledkům vyjádřil následovně:

„Dotazníkové šetření tohoto druhu proběhlo na škole poprvé, proto není možné porovnání s předchozími výsledky. Výsledky hodnocení vyzněly pro školu celkově příznivě. Z již uvedeného důvodu nelze tyto výsledky přeceňovat. Hodnocení mohlo ovlivnit více faktorů. Jedním z nich novost tohoto šetření. Lidé nejsou na tento druh dotazníků zvyklí a mají potom tendenci vyhnout se negativním hodnocením. Šetření tohoto druhu určitě zahrneme do plánu autoevaluace pro další období. Zajímaly by mě výsledky na začátku a pro porovnání na konci evaluačního období.“

 

Dotazník pro studenty

Škola: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Jihlavě

Vážení studenti, prosíme Vás o vyplnění tohoto dotazníku. Výsledky budou vyhodnoceny v rámci vnitřního hodnocení školy. Vážíme si Vašeho názoru a děkujeme za vyplnění.

Návod na vyplnění:
U každé otázky naleznete možnosti bodového ohodnocení od 1 do 4. 1 = ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = ano

Č. otázky Text otázky Bodové ohodnocení
1 Splnila naše škola Vaše očekávání v oblasti vzdělávání? 1 2 3 4
2 Máte obavy ze zkoušení? 1 2 3 4
3 Považujete klasifikaci za objektivní a spravedlivou? 1 2 3 4
4 Shodují se známky od učitele s Vaší představou? 1 2 3 4
5 Umíte vyplňovat Jazykový životopis v portfoliu již bez pomoci učitele? 1 2 3 4
6 Konzultujete Vaše hodnocení v portfoliu se svým učitelem? 1 2 3 4
7 Myslíte, že Vám portfolio může pomoci s volbou správné úrovně jazykového certifikátu? 1 2 3 4
8 Myslíte, že Váš názor na práci učitele v hospitačním formuláři může pozitivně ovlivnit Vaše vzájemné vztahy? 1 2 3 4
9 Připraví Vás, podle Vašeho názoru, škola pro budoucí povolání či studium na vysoké škole? 1 2 3 4
10 Myslíte, že pobyty v zahraničí přispívají pozitivně k Vaší jazykové vybavenosti? 1 2 3 4
11 Hodnotíte pozitivně účast školy v projektech? 1 2 3 4
12 Znáte projekty, do kterých je škola zapojena? 1 2 3 4
13 Udělte prosím škole body z nabízené škály (1 nejhorší, 4 nejlepší). 1 2 3 4
Celkový počet bodů:

 

Dotazník pro rodiče žáků

Škola: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Jihlavě

Vážení rodiče, prosíme Vás o vyplnění tohoto dotazníku. Výsledky budou vyhodnoceny v rámci vnitřního hodnocení školy. Vážíme si Vašeho názoru a děkujeme za vyplnění.

Návod na vyplnění:
U každé otázky naleznete možnosti bodového ohodnocení od 1 do 4. 1 = ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = ano

Č. otázky Text otázky Bodové ohodnocení
1 Splnila naše škola Vaše očekávání v oblasti vzdělávání Vašeho syna/dcery?
1 2 3 4
2 Má Váš syn/dcera obavy ze zkoušení?
1 2 3 4
3 Považujete klasifikaci Vašeho syna/dcery za objektivní a spravedlivou?
1 2 3 4
4 Shodují se podle Vašeho názoru známky od učitele s představou Vašeho syna/dcery, slyšíte např. "Jak to, že mi dal 4, když jsem tam měl/a všechno?"
1 2 3 4
5 Jste dostatečně informování o prospěchu Vašeho syna/dcery?
1 2 3 4
6 Připraví podle Vašeho názoru škola Vašeho syna/dceru pro budoucí povolání či studium na vysoké škole?
1 2 3 4
7 Myslíte, že pobyty v zahraničí přispívají pozitivně k jazykové vybavenosti žáků? 1 2 3 4
8 Hodnotíte pozitivně účast školy v projektech?
1 2 3 4
9 Znáte některé projekty, do kterých je škola zapojena?
1 2 3 4
10 Udělte prosím škole body z nabízené škály (1 nejhorší, 4 nejlepší). 1 2 3 4
Celkový počet bodů:

 

Vyhodnocení dotazníku pro žáky

Graf č. 8

 

Vyhodnocení dotazníku pro rodiče

Graf č. 9

 

Ostatní nástroje

Výchovný poradce na škole sleduje a eviduje uplatnění absolventů školy – počet přijatých ke studiu na vysoké školy (převážně ekonomické), počet absolventů, kteří nastoupili nejpozději po letních prázdninách do zaměstnání, a počet absolventů evidovaných na úřadech práce. Počet absolventů, kteří zahájí studium na vysokých školách, je vysoký, pohybuje se okolo 90 %, naopak počet absolventů evidovaných na úřadech práce (nezaměstnaní) je velmi nízký – do 5 %. Údaje pro svoji evidenci získává výchovný poradce od absolventů. Je těžké a téměř nemožné sledovat úspěšnost absolventů déle než maximálně půl roku po skončení školy.  Úspěšnost absolventů v přijímacích řízeních na vysoké školy je vysoká, o úspěšnosti ve studiu však již škola nemá další informace. I přes omezenou výpovědní hodnotu jsou tato data pro vedení školy důležitá, dávají zpětnou vazbu o úspěšnosti školy nejen v regionu a jsou také žádaná uchazeči o studium na škole i jejich rodiči.  Do budoucna by ředitel chtěl více spolupracovat s úřadem práce, a to nejen z důvodu poskytování informací, ale také z hlediska kariérového poradenství.

Pro autoevaluaci používá škola také průzkum pomocí dotazníku Kilmann-Saxtonovy kulturní mezery. S tímto šetřením má škola již zkušenosti, a proto je zařazeno i do tohoto evaluačního období.

Nahoru