Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 12: Vize školy

soubor přílohy soubor přílohy (156,93 KB)


 

Škola pro děti – postupné směřování k podobě otevřené komunitní školy

 

POSLÁNÍ: Dosažení demokratizace, humanizace a modernizace výchovného a vzdělávacího procesu včetně podmínek a prostředí.

 

OBECNÝ CÍL: Vnitřní transformace – utváření partnerských vztahů.

Poskytnout každému dítěti možnost dosáhnout v nějakém směru pocitu  úspěšnosti s tím, aby z naší školy odcházeli žáci nejen  s potřebnými znalostmi, ale i s dovednostmi a návyky, které jim umožní  orientaci v životě, se schopností přiměřeně řešit životní   situace i s chutí dále se vzdělávat.

 

KONKRÉTNÍ CÍLE:

1)    Cíle mateřské školy:

 • vytvořit prostředí plné pohody, klidu, pocitu bezpečí a jistoty
 • rozvíjet osobnost dítěte způsobem pro dítě přirozeným – prožitkovým učením
 • používat metody a způsoby práce přizpůsobené mentální a fyzické vyspělosti dětí
 • respektovat práva dítěte
 • vychovat dítě samostatné v práci, myšlení
 • veškeré dění, režim dne, plánování přizpůsobit potřebám dítěte
 • hrou, která je dětem nejpřirozenější a nejbližší, upevňovat a rozlišovat základní dovednosti
 • vytvářet prostor pro citový a mravní rozvoj dítěte
 • vést děti k lásce k přírodě, k životu ve všech jeho formách
 • vytvářet schopnost tolerance a sounáležitosti
 • vztah dítěte k sobě, k ostatním.. celému světu

2)    Cíle základní školy :

 • Osvojit si strategii učení pro celoživotní vzdělávání .
 • Rozvíjet schopnost tvořivě myslet, logicky uvažovat, získávat informace, kriticky je hodnotit a pracovat s nimi při řešení problémů
 • Vytvářet informační prostředí
 • Vést k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • Učit toleranci, ohleduplnosti, schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěch vlastní i druhých
 • Vychovávat samostatné osobnosti, které umí uplatňovat svá práva a znají své povinnosti
 • Poznávat lidi různých kultur a porozumět jim a naučit se s nimi žít
 • Vést k odpovědnosti za své zdraví a ochranu životního prostředí
 • Rozvíjet své reálné schopnosti a možnosti, hodnotit je a uplatňovat je s osvojenými vědomostmi a dovednostmi

3)    Utváření partnerských vztahů – vnitřních i vnějších

 • společné metodické sdružení ( ZŠ,MŠ,ŠD)
 • společné akce školy – pro žáky, rodiče, veřejnost
 • informovanost veřejnosti

Nahoru