Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 14: Přezkoumání SMJ vedením

soubor přílohy soubor přílohy (155,27 KB)


PŘEZKOUMÁNÍ  SMJ  VEDENÍM

Číslo dokumentu : A006/280110

 

Hodnocení účinnosti SMJ prováděl manažer jakosti na základě vnitřních auditů  a vlastní kontroly.

Politika jakosti

Vyhlášená politika jakosti ředitelkou školy je plněna podle stanovených bodů. Pracovní tým pedagogických a nepedagogických pracovníků je plně zapojen do systému managementu jakosti.

 

Stav jakosti v probíhajícím procesu

Během prvního roku fungování SMJ došlo ke změně v řízení – zástupkyní ředitelky byla jmenována Mgr. Jana Hrabcová. Dle závěrů spokojenosti zaměstnanců (dotazník stylu vedení) – se tato změna projevila pozitivně – v průměru o 20% se zvýšily kladné odpovědi.

Nedaří se zapojit všechny zaměstnance pro používání výpočetní techniky. Částečně je to zapříčiněno zastaralými PC a chybějící počítačovou sítí. (řešení projekt EU)

Na základě zjištění z interních i externích auditů bylo provedeno :

  • proškolení všech zaměstnanců – počítačová gramotnost
  • zaměřili jsme se na zpětnou vazbu od zákazníka – dotazníky, rozhovory
  • na podporu práce s autistickými dětmi jsme zajistili asistenta pedagoga do mateřské školy
  • doplnili jsme evidenci podpůrných služeb

 

Stav realizace nápravných a preventivních opatření

Celkem bylo řízeno 18 nápravných opatření – vzešlých z interních i externích auditů.

Více pozornosti je potřeba věnovat :

  • oblasti BOZP
  • v oblasti sebehodnocení se zaměřit také na negativní postřehy
  • podmínkám v kuchyni a výdejně

Většina opatření byla realizována – stále nám zůstává problém elektřina na Skaunicové a prádelna (reklamace).

 

Vzdělávací výsledky

Výsledky výchovně vzdělávací práce v mateřské škole byly jednoznačně stanoveny – edukačními programy. Jsou srozumitelné a jasně formulují stav vzdělávání. Po zavedení nového ŠVP do základní školy – použijeme podobnou vhodnou metodu i zde.
Zapojili jsme se do projektu EU „Cesta ke kvalitě“ – jehož cílem je autoevalueční proces ve školách.

 

Zvýšené náklady na jakost

Nebyly způsobeny zvýšené náklady.

 

Školení a výcvik zaměstnanců

V loňském roce jsme se zaměřili na skupinové školení. Individuální nebyla tímto omezena. Celkem se pracovníci zúčastnili v loňském školním roce 193 školení.

Plán vzdělávání na letošní školní rok byl koncipován novým způsobem – při hodnotících a sebehodnotících pohovorech v červnu si pracovníci sami určili oblasti nebo typy školení a vzdělávání. Při tvorbě plánu vzdělávání jsme vycházeli z těchto materiálů.

Interní audity

Interní audity na jednotlivé procesy byly provedeny interními auditory. Nebyly shledány zásadní systémové chyby, ale pouze drobné odchylky nekritického charakteru.

 

Připomínky zaměstnanců

Byly operativně řešeny manažerem jakosti a jsou zabudovány v aktuální Příručce jakosti.

 

Vybavení a pracovní prostředí

Vrcholové vedení organizace zlepšuje pracovní prostory a související vybavení a podpůrné služby (zateplení, oprava střech, stavba, koridoru, šatny a sociálního zázemí pro zaměstnance). Připomínky rodičů i zaměstnanců k pracovnímu prostředí jsou ihned řešeny vedením školy.

 

 

Schválil dne:   28.1.2010

 

 

 

PaedDr. Věra Havlíčková

ředitelka


Nahoru