Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 2: Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce

soubor přílohy soubor přílohy (172,67 KB)


Chceme se stát Školou podporující zdraví!

Rekapitulace toho, co se stalo ve škole od r. 2002, potvrzuje, že naše škola již naplňuje mnohé z toho, co rozpracovává Program podpory zdraví ve škole v Rukověti projektu Zdravá škola. Tento projekt umožňuje školám získat komplexní představu o dobře fungujícím školním kurikulu v obecné rovině. V následujícím období chceme ve škole vytvořit své vlastní školní kurikulum a k jeho tvorbě využít zkušeností škol podporujících zdraví a nově vytvářeného materiálu Rámcový vzdělávací program. Tím přidat svůj příspěvek při ověřování tvorby školního kurikula na základní škole.

Pohoda prostředí

Naše škola prošla několikanásobnou rekonstrukcí, takže můžeme říct, že jsme prostorově dobře vybaveni. Pohoda prostředí není ovšem dána prostorami samými, ale pohodu prostředí vytvářejí lidé, kteří v tomto prostředí pracují a toto prostředí navštěvují. Chceme, aby se zkvalitnila komunikace mezi lidmi, jejich kooperace, aby práci vhodně doplňovaly relaxační aktivity. Chceme, aby prostor školy byl pro všechny příjemným, a tak napomáhal vytváření vhodného klimatu uvnitř školy. Rozpracování tohoto úkolu včetně evaluace bude ve školním kurikulu.

Zdravé učení

Školní vzdělávací program ŠKOLA RADOSTI předpokládá nejen smysluplné stanovení cílů výchovně-vzdělávacího programu školy, ale také co nejaktivnější zapojení žáků do učení, možnost volit nejvhodnější metody a formy práce učitele, vhodně zapojovat evokaci a motivaci, a tak vtahovat žáka do maximální spoluúčasti na učení. Tento úkol je opět úkolem tvorby školního kurikula a částečně jej v jednotlivých předmětech plníme. V následujících letech chceme postupně převádět předmětové vyučování, zejména na druhém stupni školy, do jednotlivých celků Rámcového vzdělávacího programu. Provázanost mezipředmětových vztahů a kooperace učitelů má vytvořit výrazně lepší podmínky pro zdravé učení. Pro tento úkol chceme ve škole vytvořit evaluační nástroje. Velký úkol nás čeká i v oblasti hodnocení práce žáků.

Otevřené partnerství

V současnosti se škola otevírá také okolí. Je otevřena jak dětem, tak i dospělým, kteří navštěvují aktivity, které organizuje škola nebo organizace, které si ve škole místnosti pronajímají.

Členění podle klíčových obecných kompetencí

Provázanost všech tří pilířů by měla být zřejmá z vytvořeného školního kurikula. Klasické členění jednotlivých učitelů na předmětové komise a metodická sdružení chceme již v tomto roce doplňovat a měnit, a to tak, aby se vytvářely formální či neformální skupiny učitelů, které budou kopírovat členění Rámcového vzdělávacího programu. Nabízí se například členění podle klíčových obecných kompetencí: 1) kompetence k učení, 2) k řešení problémů, 3) ke komunikaci, 4) k pracovní činnosti a spolupráci. Jiné členění může být podle obsahu jednotlivých vzdělávacích oblastí na skupiny: 1) jazyk a jazyková komunikace, 2) matematika a její aplikace, 3) informační a komunikační technologie, 4) člověk a jeho svět, 5) člověk a společnost, 6) člověk a příroda, 7) umění a kultura, 8) člověk a zdraví, 9) člověk a svět práce.

Cíl školy

Cílem školy je mimo jiné vytvářet pro žáky takové prostředí, aby školu dokázali maximálně využít pro svůj osobnostní rozvoj, aby se naučili schopnostem a dovednostem, které jim pomohou v životě. Proto i v následujících letech bude hlavním cílem školy "… aby děti chodily do školy rády.". Pokud se nám podaří k tomuto programu najít evaluační nástroje, které nám potvrdí, že děti skutečně chodí do školy rády, jsme přesvědčeni, že mezi školy podporující zdraví patříme.

PROGRAM ŠKOLY RADOSTI
V školním roce 2007/2008 se definitivně přestáváme řídit tradičními učebními osnovami. Náš ŠVP ZV Škola radosti je  výsledkem snažení a intenzivní práce všech učitelů naší školy. Nazvali jsme jej ŠKOLA RADOSTI. Chceme podle něj učit účelněji a účinněji, s ohledem na skutečné nároky současného života. Budeme respektovat osobnost a hranice schopností každého žáka. Vzdělávací program jsme sestavili tak, aby odpovídal zvláštnostem našeho olomouckého regionu, naší školy a právě našich žáků. Je ušitý na míru. Na co všechno jsme mysleli a proč jsme zvolili název ŠKOLA RADOSTI, nejlépe vysvětlují naše programové teze:

Vytváříme pohodové zdravé školní prostředí – snažíme se porozumět si všichni navzájem.

Chováme se k sobě všichni s úctou, vyžadujeme vzájemnou slušnost, dospělí a děti jsou partneři – respektujeme princip otevřeného partnerství.
Zdravě učíme – chceme, aby žáci porozuměli potřebě vzdělávat se.
Bereme ohled na míru žákových schopností. Neděláme z dětí živé encyklopedie - vytváříme v žácích schopnosti (kompetence) užitečné ve skutečném životě. Žáci již ve škole prakticky využívají, co se naučili. Zdůrazňujeme výuku cizích jazyků.
Vychováváme dětskou osobnost a rozumíme jí.
Zajímá nás zejména, jaký člověk vyroste z našeho žáka, nejen co všechno bude znát a umět.
Integrujeme – rozumíme inkluzivnímu vzdělávání.
Věnujeme se dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, napravujeme poruchy učení, nikoho ve škole neizolujeme, učíme se tolerantnosti a schopnosti kooperovat - spolupracovat.
Vytváříme podnětné informační prostředí – rozumíme práci s informacemi.
Nebiflujeme, ale učíme, kde informace vyhledat a jak je použít. Smyslem naší práce je zdravé – smysluplné učení. Máme a stále zdokonalujeme přiměřené technické vybavení pro atraktivnější formy výuky, pro atraktivnější a funkčnější věcné prostředí
Sportujeme a pořádáme pobyty v přírodě – učíme se porozumět přírodě i sobě. Zdravý životní styl je pro nás samozřejmostí.
Sportujeme, plaveme, lyžujeme, jezdíme na výlety, pěstujeme turistiku, pořádáme sportovní klání. Poznáváme se při těchto aktivitách i jinak než jen při vlastní činnosti ve škole.
Praktikujeme žákovskou samosprávu – učíme tím děti porozumět pojmu demokracie.
Žákovský parlament zrovnoprávňuje děti s dospělými. Spojujeme věkové skupiny, učíme děti mluvit, obhajovat svá stanoviska.

Máme zpracovaný minimální preventivní program.
Organizujeme v rámci prevence před negativními jevy semináře pro děti, nabízíme velký výběr specifických programů pro volný čas v rámci mimoškolní výchovy

Komunikujeme s veřejností – snažíme se porozumět si s partnery školy.
Vyzýváme rodiče, aby mluvili do věcí školy nejen prostřednictvím školské rady. Snažíme se maximálně informovat o dění ve škole zejména prostřednictvím webových stránek školy.Vítáme odezvu okolí. Naplňujeme komunitní program.
Vytváříme podmínky pro další vzdělávání našich učitelů – chceme, aby každý náš pedagog pociťoval nutnost celoživotního učení.
Pořádáme semináře a pravidelná čtvrteční setkávání učitelů, jsme škola spolupracující s Univerzitou Palackého v oblasti pedagogických praxí.


Programové teze jsou jen stručným shrnutím našich hlavních zásad a nejdůležitějších prostředků jejich naplňování. Samotný Školní vzdělávací program Škola radosti je obsáhlý dokument, ve kterém je vše konkrétně a podrobně rozpracováno, aby mohl být vodítkem pro naši další práci.

Dlouhodobé projekty

Téma projektů volí naši vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty realizujeme jako třídní, jiné ročníkové či školní. O zapojení třídy do školního projektu se rozhodují žáci se svým třídním učitelem.

Mezinárodní projekty budeme orientovat na využití možnosti zapojení našich žáků – cizinců. Bude se jednat zejména o možnost seznámení se se zemí dětí, které se u nás nenarodily, přesto u nás bydlí dočasně, resp. trvale.

I. období 1. - 3. ročník

II. období 4. - 5. ročník

III. období 6. - 9. ročník

 • Vítání prvňáků deváťáky

 • Třídní setkávání

 • Předvánoční den

 • Chlubíme se pěknou školou – Odpoledne otevřených dveří

 • Spaní ve škole

 • Dětský maškarní bál

 • Velikonoce

 • Oborový den (matematika; český jazyk, angličtina)

 • Jak jsme na tom, obstojíme? Přijímací zkoušky na SŠ

 • Den s Janem Amosem aneb Škola hrou

 • Den Evropy

 • Den Země

 • Den plný pohybu – sportovní klání

 • Den dětí

 • Párty deváťáků

Nahoru