Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 3: Celkové pojetí vzdělávání. Výběr ze ŠVP.

soubor přílohy soubor přílohy (179,27 KB)


 

Vzdělávání je v průběhu studia masivně podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií.

Kromě výuky předmětů Informační technologie a Písemná a elektronická komunikace, jejichž náplň s počítači bezprostředně souvisí, je řada předmětů s prací na počítačích spojena, např. Statistika, Účetnictví či Fiktivní firma. Mnohé ze zbývajících předmětů jsou pak podporovány různými multimediálními programy, výukou s využitím interaktivních tabulí nebo prací na internetu. Zde jde především o výuku cizích jazyků, hospodářského zeměpisu, dějepisu, společenskovědního základu, ekonomiky a dalších. Cílem výuky v těchto předmětech je mimo jiné prohloubit i kompetenci pracovat s počítači, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z moderních zdrojů za pomoci soudobých technologií.

Velký význam pro rozvoj žáků mají předměty, ve kterých se prakticky procvičují teoretické poznatky získané v průběhu studia včetně praxe v reálném prostředí, kterou nahrazuje předmět Fiktivní firma. Žáci v tomto předmětu simulují činnost reálné firmy od začátku činnosti až po její ukončení. Praktická výuka je systematicky doplňována účastí žáků na nejrůznějších marketingových, společenských, prezentačních a fundraisingových akcích na veřejnosti, což jim umožňuje bezprostřední kontakt s realitou. Výuka je přiměřeně doplňována samostatnými pracemi žáků formou referátů, ve vyšších ročnících formou individuálních nebo týmových projektů. V průběhu studia jsou sestavovány žákovské týmy pro zajištění konkrétních akcí, jako jsou např. veletrh fiktivních firem, prezentace školy na veřejnosti a mezinárodních fórech, organizace školního plesu, den otevřených dveří, účast v týmových soutěžích, komplexní zajištění statistických průzkumů pro sociální partnery, charitativní akce apod.

Výchova k občanským a klíčovým kompetencím je realizována ve výuce jednotlivých předmětů tak, aby byla v souladu s obsahem vzdělávání a na žáky působila přirozeně, odstupňovaně podle jejich věku a navazovala na předchozí stupeň rozvoje jejich osobnosti. Podobným způsobem jsou začleněna i průřezová témata, která se vážou k obsahu jednotlivých předmětů a přirozeným způsobem ho rozvíjejí. Metody a postupy výuky se vyvíjejí v závislosti na úrovni žáků, zkušenostech pedagogů, nových poznatcích pedagogické vědy, spolupráci s partnerskými školami a reakci sociálních partnerů.

Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami zajišťují ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a výchovným poradcem pedagogové v rámci svého odborného vzdělání. Jde převážně o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, pro které jsou upraveny vyučovací metody a způsoby ověřování výsledků vzdělávání. Jednotlivé případy se posuzují odděleně a liší se mírou uplatnění individuálního přístupu tak, aby byly respektovány jedinečné vlohy a potřeby žáka a byl zajištěn jeho osobnostní rozvoj.

Žáci s tělesným postižením nebo znevýhodněním jsou vzděláváni stejně jako ostatní žáci, jen v oblasti tělesné výchovy se přihlíží ke stanovisku odborného lékaře.

Nahoru