Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 4: Dotazník pro rodiče žáků ZUŠ

soubor přílohy soubor přílohy (43,28 KB


 

Vážení rodiče,

dostal se Vám do rukou dotazník s 21 otázkami, který vznikl v souvislosti se snahou zkvalitňovat a zefektivňovat práci vedení školy i jejích učitelů. V minulosti jste se již měli možnost s podobným dotazníkem setkat. Tímto šetřením chceme mimo jiné zjistit, co se od posledního průzkumu podařilo zlepšit a na čem je potřeba i nadále pracovat.

Snažíme se, aby naše škola byla moderní, aby se do ní žáci těšili a aby si z ní odnášeli to, co skutečně očekávají. Vyplněním tohoto dotazníku nám pomůžete zjistit, jestli tomu tak skutečně je, co je potřeba změnit nebo co naší škole úplně chybí.

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění je dobrovolné. Přesto Vás prosíme, abyste se do tohoto průzkumu zapojili.

Vyplněný dotazník můžete odevzdat v kanceláři školy nebo jej vhodit do označených schránek na chodbách školy či dát přímo učiteli. Uzávěrka je 21. května 2010.

Děkujeme za spolupráci.

Umělecká rada ZUŠ

 


Vybrané odpovědi označte křížkem.
Každou odpověď je možno komentovat na volném místě přímo u konkrétní otázky.


 

Jméno učitele / učitelky Vašeho dítěte:


Váš věk: ...................                   MUŽ – ŽENA

 


 

 1. Myslíte si, že se naše škola zapojuje do kulturního dění v městě (obci) a okolí dostatečně?
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

   

 2. Považujete propagaci školy a jejích aktivit za dostatečnou? (v místním či regionálním tisku, v televizi apod.)
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

   

 3. Líbí se Vám dramaturgie našich koncertů a vystoupení? (skladba programu, konferování)
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne
  Napište, na které akce chodíte nejčastěji a proč:

   

 4. Jak hodnotíte interpretační úroveň výkonů našich žáků na koncertech?
  Nízká
  Dobrá
  Vysoká

   

 5. S jakým přístupem se setkáváte při jednání s vedením školy při řešení různých záležitostí či problémů, při získávání informací atd.?
  Vstřícný přístup se zájmem o daný problém
  Neutrální přístup
  Nevstřícný přístup bez zájmu o daný problém
  Nemám zkušenost

   

 6. S jakým přístupem se setkáváte při jednání s třídním učitelem při řešení různých záležitostí či problémů, při získávání informací atd.?
  Vstřícný přístup se zájmem o daný problém
  Neutrální přístup
  Nevstřícný přístup bez zájmu o daný problém
  Nemám zkušenost

   

 7. Dostáváte ze strany školy včas a v dostatečné míře informace:
  o akcích konaných naší školou?
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne


  o vystoupení vašeho dítěte
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne


  o prospěchu a chování Vašeho dítěte?
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

   

 8. Navštěvujete webové stránky naší školy?
  Ano
  Ne
  Pokud ano, napište prosím případný návrh na jejich vylepšení, např. co na webu postrádáte atp.

    9. Jste spokojeni s přístupem učitele(-ky) k Vašemu dítěti?
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

   

 10. Myslíte si, že učitel Vaše dítě motivuje a vytváří u něj pozitivní vztah ke studovanému oboru?
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

   

 11. Sděluje Vám Vaše dítě dojmy z výuky?
  Ano
  Ne

   

 12. Využíváte možnost účastnit se vyučovací hodiny Vašeho dítěte?
  Ano
  Ne

   

 13. Napište, jaký máte dojem z práce učitele(-ky) a z celkového průběhu hodiny (můžete využít poznatky z předchozích otázek):
  např. činorodá a tvůrčí atmosféra, detailní práce, korekce chyb, motivující předvedení díla učitelem, možnosti řešení technických a výrazových problémů…

   

   

 14. Má Vaše dítě dostatek příležitostí k prezentaci svých studijních výsledků?
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

   

 15. Pozorujete u Vašeho dítěte pokrok ve studiu zvoleného oboru?
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

   

 16. Pozorujete na svém dítěti kladný vliv docházky do naší školy na rozvoj různých oblastí jeho osobnosti? Můžete uvést konkrétní oblasti.
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

   

 17. Jste spokojeni s nabídkou studijních oborů (nástrojů) školy?
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne
  Pokud ne, prosím upřesněte:

   

   

 18. Vypovídá esteticky interiér naší školy dostatečně o jejím uměleckém zaměření?
  (Pouze pro žáky ZUŠ v … a pobočky G)
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

   

 19. Myslíte si, že prostory školy (učebny, taneční a koncertní sály atd.) jsou pro výuku kapacitně, technicky i hygienicky vyhovující? (Pouze pro žáky ZUŠ v …)
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

   

 20. Myslíte si, že Rada rodičů na naší škole pracuje efektivně a smysluplně?
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne
  Navrhněte oblasti, ve kterých by se RR mohla podílet na činnosti školy:

   

   

 21. Napište, co se Vám na naší škole líbí a co případně postrádáte:

 

 


Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Nahoru