Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 4: Hospitační záznam

soubor přílohy soubor přílohy (161,31 KB)


 

 

Třída………Předmět………Datum………………Vyučující……………………………………

Cíle hospitace ………………………………………………………………………….……………………….…  ………………………………………………………………………………………………........

Cíle hodiny

Úroveň realizace 3-2-1-0

Důkaz o splnění cíle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh hodiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klady

 

 

 

 

 

Rezervy

 

Další informace učitele po hodině:

 

 

 

 

3 – výborný, 2 – velmi dobrý, 1- dobrý, 0 – nevyhovující

 

 

Hodnocení

A

Plánování  výuky

3

2

1

0

Jsou stanoveny oborové i dovednostní cíle

 

 

 

 

 

Cíle výuky jsou jasné a odpovídají potřebám žáků a požadavkům ŠVP

 

 

 

 

 

Obsah učiva vychází z přirozeného světa žáků, vzdělávací cíle jsou smysluplné

 

 

 

 

 

Zvolené činnosti vedou ke splnění stanovených cílů výuky

 

 

 

 

 

Používané materiály jsou vhodné pro dosažení vzdělávacích cílů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Učební prostředí – řízení výuky

Běžné úkony jsou dobře zvládány, čas je efektivně využíván

 

 

 

 

 

Učivo je podáváno věcně a odborně správně

 

 

 

 

 

Učebna poskytuje podněty pro výuku, je optimálně využívána

 

 

 

 

 

Vyučující zjišťuje, co o tématu již vědí, vychází z jejich zkušeností

 

 

 

 

 

Stanovená pravidla jsou všem jasná a je důsledně využíváno jejich dodržování

 

 

 

 

 

Pokyny vyučujícího jsou jasné, přesné a žákům srozumitelné

 

 

 

 

 

Žáci jsou vedeni k formulování otázek a problémů k probíranému učivu

 

 

 

 

 

Vyučující vede všechny žáky k tomu, aby pracovali s maximálním nasazením

 

 

 

 

 

Forma písemného záznamu je funkční a přiměřená

 

 

 

 

 

Nekvalitní práce není tolerována

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Přístup k žákům - komunikace

Vyučující respektuje rozdílné předpoklady a nadání žáků

 

 

 

 

 

Vyučující poskytuje všem žákům přiměřený čas pro zvládnutí úkolu (učiva)

 

 

 

 

 

Vyučující jedná s žáky přirozeně, vztah k žákům je partnerský

 

 

 

 

 

Vyučující poskytuje žákům žádoucí vzor kultury jednání

 

 

 

 

 

Mluvený projev vyučujícího je zřetelný, srozumitelný

 

 

 

 

 

Písemný projev vyučujícího je čitelný, přehledný, gramaticky správný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Motivace a hodnocení

Žákům je zřejmá smysluplnost probíraného učiva

 

 

 

 

 

Žáci mají dostatek možností si vzájemně radit, pomáhat, diskutovat, spolupracovat

 

 

 

 

 

Žákům je zadávána možnost volby – zadávaných úloh, způsobu práce

 

 

 

 

 

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci jsou vyučujícím respektována

 

 

 

 

 

Chyba je všemi chápána jako součást učení

 

 

 

 

 

Je prováděna reflexe vyučovacího procesu

 

 

 

 

 

Celková atmosféra třídy příznivě ovlivňuje vzdělávací proces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – výborný, 2 – velmi dobrý, 1- dobrý, 0 - nevyhovující

Závěry (náměty, doporučení, opatření, úkoly, termíny)

 

 

 

Nahoru