Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 5: Dotazník pro učitele ZUŠ

soubor přílohy soubor přílohy (47,82 KB)

 


 

Vážená kolegyně, vážený kolego,

dostal se Vám do rukou dotazník, který vznikl v souvislosti se snahou zkvalitňovat a zefektivňovat práci vedení školy a jejích učitelů. Měl by zachytit přednosti i nedostatky týkající se personální struktury školy, výuky, vzájemných vztahů, ale i vztahů školy s veřejností, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků atd.

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění je dobrovolné. Přesto Vás prosíme, abyste se do tohoto průzkumu zapojili. Vyplněné dotazníky odevzdejte ve sborovně do připravené schránky nejpozději dne 21. 5. 2010.

Děkujeme za spolupráci.

Umělecká rada ZUŠ

 


Zvolenou odpověď označte křížkem (x). Odpovědi vyžadující Váš komentář vpisujte do vyhrazených textových polí pod otázkou.


 

 1. Jak vnímáte vztahy v našem kolektivu? (např. ochota ke spolupráci, přátelské jednání, co se Vám nelíbí, převažují negativa či pozitiva, rozepište…)

   

 2. Co by mohlo pracovní a přátelské vztahy podporovat, utužovat?

   

 3. Vyjádřete svůj osobní postoj ke společným akcím (např. posezení na konci pololetí, atp.). Jaký pocit z nich máte, jakým způsobem je prožíváte, co byste na nich uvítali, jakou roli pro vás tato setkání hrají, atp. …

   

 4. Jak hodnotíte výši příspěvků z fondu FKSP?
  Příspěvek na:
  kulturu a sport
  Nedostačující
  Dostačující
  Nadměrný

  penzijní pojištění
  Nedostačující
  Dostačující
  Nadměrný

  vitamíny
  Nedostačující
  Dostačující
  Nadměrný

  obědy
  Nedostačující
  Dostačující
  Nadměrný

  rekreaci
  Nedostačující
  Dostačující
  Nadměrný

  občerstvení při kulturní akci
  Nedostačující
  Dostačující
  Nadměrný

  dary při životních výročích
  Nedostačující
  Dostačující
  Nadměrný

   

 5. Jste spokojen(-a) s prací ředitele školy?
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne
  Zdůvodněte:

   

 6. Jste spokojen(-a) s prací zástupce ředitele školy?
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne
  Zdůvodněte:

   

 7. Jste dostatečně odměňován(-a) za mimořádnou práci?

  finančně
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

  verbálně
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

   

 8. Vyhovuje Vám způsob, jakým ředitel připomínkuje Vaši práci?
  Ne, vyznívá to příliš kriticky
  Ano, pomáhá mi to zkvalitnit mou práci
  Jiná možnost – upřesněte:

   

 9. Jste vedením školy včas a dostatečně informování o Vašich pracovních povinnostech a požadavcích na Vaši osobu?
  ředitelem
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

  zástupcem
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

  vedoucím oddělení
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

   

 10. Kontroluje vedení školy dostatečně plnění Vašich úkolů a dodržování termínů?
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

   

 11. Kontroluje vedení školy dostatečně kvalitu Vaší práce?
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

   

 12. Vytváří podle Vás vedení školy motivující podmínky pro Vaše vzdělávání?
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

   

 13. Vychází vedení školy vstříc navrhovaným projektům a podporuje jejich realizaci?
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

   

 14. Máte dostatečný prostor k participaci na řešení problémů a cílů – je využíván Váš potenciál, jsou vítány, nebo potlačovány Vaše inovace či řešení?
  Vyjádřete se:

   

 15. Napište, čím by mohlo vedení školy přispět ke zlepšení fungování školy a k jejímu dalšímu rozvoji:
  ředitel


  zástupce

   

 16. Jak vnímáte pedagogické rady z hlediska jejich celkového počtu?
  Vyhovuje mi současný stav pěti pedagogických rad
  Uvítal(-a) bych větší počet porad s kratším trváním
  Vyjádřete se k jejich průběhu:

   

 17. Jak často čtete služební mail?
  Více než jednou týdně
  Jednou týdně
  Nepravidelně
  Výjimečně
  Nečtu

   

 18. Vyhovuje vám informační systém fungující?
  formou e-mailu
  Ano
  Ne

  záznamem akcí ZUŠ v kalendáři Microsoft Outlook
  Ano
  Ne
  Máte návrh na vylepšení?

   

   

 19. Navštěvujete webové stránky naší školy?
  Ano
  Ne

   

 20. Považujete propagaci školy za dostatečnou?
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne
  Čím by se, podle Vás, mohla zlepšit?

   

 21. Myslíte si, že všechna oddělení pracují aktivním a tvůrčím způsobem a dostatečně reprezentují naši školu?
  oddělení pěvecké
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

  kytarové oddělení
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

  dechové oddělení
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

  klavírní oddělení
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

  EKN
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

  smyčcové oddělení
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

  taneční oddělení
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

  výtvarné oddělení
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

  LDO
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

  Popište, jaké vidíte konkrétní nedostatky. Jak si myslíte, že by měla práce vypadat?

   

   

 22. Považujete prostory školy z kapacitního hlediska za vyhovující?
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

   

 23. Co na naší škole postrádáte?

   

 24. Co vnímáte na naší škole jako pozitivum?

   

 25. Kdybyste se opět rozhodoval o své budoucnosti, vybral byste si působení na naší škole?
  Ano
  Spíše ano
  Spíše ne
  Ne

 

 

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Nahoru