Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 5: Závěry autoevaluace z předchozího období

soubor přílohy soubor přílohy (199,14 KB)


 

Pozitiva (kvality)

 • Materiální vybavení školy odpovídá současným nárokům vzdělávacího procesu
 • Vysoká úroveň pracovníků školy v ICT dovednostech
 • Snaha o stálé inovace a zdokonalování vzdělávacího procesu
 • Dobrá adaptabilita školy z hlediska potřeb regionu
 • Nadprůměrné hodnocení maturantů ve srovnávacích testech z hlediska regionu a státu (Calibro)
 • Dobrá uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce a v přijímacích řízeních na VŠ
 • Stálý kádr kvalifikovaných pedagogických pracovníků
 • Ochota pedagogického kádru k dalšímu vzdělávání
 • Aktivní a široká účast v mezinárodních projektech (Comenius, Leonardo, Interreg 3A, světová škola)
 • Zahraniční stáže žáků a partnerství s evropskými školami
 • Vysoká úroveň odborného vzdělávání a jazykových kompetencí absolventů
 • Zájmová činnost se opírá o umisťování v soutěžích a reprezentace školy na veřejnosti
 • Trvalý vysoký zájem o studium na škole
 • Dobrá úroveň spolupráce s rodiči, městem a regionem (podpora školy)
 • Zisk akreditace pro konání mezinárodních zkoušek z anglického jazyka (City & Guilds, London Institute) pro region Vysočina
 • Dobrá úroveň komunikace na úrovni žák – (třídní) učitel
 • Operativní řešení nahodilých problémů a preventivní opatření k jejich předcházení aktivně napomáhají zdravému klimatu ve škole
 • Nízká míra výskytu sociálně – patologických jevů (šikana, návykové látky, záškoláctví)
 • Vedení školy má důvěru a respekt svých podřízených.

Negativa (rezervy)

 • Soustavnější a cílená propagace výsledků práce školy na veřejnosti
 • Využívání statistických hodnocení úspěchů školy k výraznější motivaci žáků
 • Neexistuje trvalejší okruh spolupracujících lektorů cizích jazyků (rodilých mluvčí)
 • Systematičnost v hodnocení žáků a vedení pedagogické dokumentace
 • Nedostatečná komunikace a přenos informací mezi zaměstnanci školy
 • Interpersonální vztahy nejsou na úplně ideální úrovni
 • Výraznější podpora inovací a kreativity ve vzdělávacím procesu předmětovými komisemi
 • Relativně nízká možnost výběru mimoškolní činnosti pro žáky
 • Systematičnost spolupráce Školní rady s vedením školy
 • Zapojení širšího vedení školy do stanovení dlouhodobějších vizí a trendů v práci školy
 • Zapojení všech pedagogů do různých forem dalšího vzdělávání.

Rizika

 • Úbytek žáků v souvislosti s demografickým vývojem
 • Celostátní tendence snižování finančních nákladů na školství
 • Klesající zájem žáků o některé předměty a jazyky
 • Stárnutí pedagogického sboru.

Nahoru