Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 7: Autoevaluace školy

soubor přílohy soubor přílohy (132,01 KB)


Autoevaluace školy

Autoevulace  vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. a dalších provádějících předpisů, které stanoví náležitosti dlouhodobých  záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

1.  Cíl  autoevulace

Cílem autoevulace je zmapování stavu ve sledovaných oblastech. Tyto informace slouží k zefektivnění procesu výuky, zkvalitnění ŠVP, zefektivnění práce vedení, pedagogických i nepedagogických pracovníků školy, zkvalitňování prostředí a vybavenost školy. Poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených cílů vzhledem k projektovaným cílům.

Snažíme se :

 • zlepšit kvalitu vzdělání
 • získat zpětnou vazbu pro činnost školy
 • získat informace o tom, jak jsou naplňovány stanovené cíle vzdělávání
 • získat podklady pro strategické plánování a řízení
 • přispět ke stanovení priorit rozvoje školy
 • posílit spolupráci školy s rodiči
 • přispět ke zlepšení klimatu a důvěry mezi učiteli, žáky a rodiči
 • posílit sebevědomí pedagogů školy

2. Nástroje  autoevulace

 • rozbor dokumentace školy
 • rozbor dat s dokumentace
 • rozhovory s žáky, učiteli, rodiči, veřejností
 • dotazníky pro rodiče a učitele
 • sebehodnocení
 • výstupy z vlastní kontrolní a hospitační činnosti-hospitace a pozorování
 • záznamy kontrol
 • diskuse
 • pozorování
 • zápisy z jednání  Školské rady
 • statistické výkazy
 • účetní uzávěrky
 • záznamy z rodičovských schůzek
 • SWOT analýza
 • vnitřní audity

Nedílnou součástí autoevaluace školy je zpětná vazba ze strany klienta a ze strany svého zřizovatele. Škola proto bude v pravidelných intervalech opakovat zjišťování vzdělávacích požadavků rodičů (a zřizovatele) zejména formou dotazníků. Pro potřeby autoevaluace bude škola využívat i jiné hodnotící zprávy (např. Inspekční zprávu ČŠI apod.) a výsledky auditů a přezkoumání účinnosti SMJ dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

3. Časové  rozvržení  autoevaluačních  činností

 • Hospitační činnost – v průběhu celého školního roku
 • Sebehodnocení práce učitelů a hodnocení ředitelem školy za minulý školní rok – konec školního roku
 • Projednání výroční zprávy školy s pedagogickou radou – do konce září
 • Projednání vlastního hodnocení  školy (dle právní normy – 1 x za 3 roky) v pedagogické radě – do konce září.
 • Rozhovory s žáky, rodiči, učiteli,veřejností  – průběžně
 • Dotazníky pro rodiče a učitele (prosinec)
 • Vnitřní audity (dle rozpisů – 1x ročně)
 • Výstupy z jednání školské rady – průběžně
 • Spolupráce s jinými subjekty
 • Úspěšnost jednotlivých akcí
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků

4. Oblasti  evuluace  a autoevaluace  sledované průběžně pověřenými pracovníky školy

 • Program školy
 • Podmínky  ke vzdělávání
 • Průběh vzdělávání
 • Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy
 • Řízení školy
 • Výsledky vzdělávání žáků
 • Prezentace školy
 • Školní vzdělávací program

 

Program školy

kriterium

ukazatel

nástroj

časový

harmonogram

kdo sleduje

Soulad ŠVP s RVP

- soulad ŠVP s RVP

- plnění ŠVP

- variabilita ŠVP

(dotace předmětů, volitelné předměty, projekty…)

- soulad nabídky s představou rodičů

- soulad psaného ŠVP s realizovaným ŠVP

- hospitace

- vzájemné hospitace

- diskuze

- rozhovory

s rodiči

- analýza ŠVP

- analýza pedagogické dokumentace

- každoročně

- vedení školy

- koordinátoři

- třídní učitelé

Další nabídka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- šířka programové nabídky

- hospitace

- rozhovory    s rodiči

- dotazník pro rodiče

- každoročně

- vedení školy

- koordinátoři

- třídní učitelé

- vedoucí vychovatel

Podmínky ke vzdělávání

kriterium

ukazatel

nástroj

časový

harmonogram

kdo sleduje

Zajistit odbornou kvalifikaci zaměstnanců

 

- vedení školy podporuje získávání adekvátního vzdělání dle právních norem

- diskuze

- možnosti studia

- každoročně

- vedení školy

Vytváření podmínek pro osobní růst zaměstnanců

- podpora DVVP

- organizace vzdělávacích seminářů pro celou školu nebo jednotlivé skupiny

- předávání a zavádění poznatků z DVVP do života školy

- vzájemné hospitace

- předávání zkušeností

 

- celoročně

- vedení školy

- vedoucí vychovatel

Podíl na rozvoji školy

- podíl na plánování rozvoje školy

- aktivní příprava a účast na akcích školy

- vytváření pozitivního obrazu školy

- diskuze – porady

- možnosti vyjádření k předloženým školním materiálům

- dotazník

- zápisy z porad

- celoročně

- vedení školy

- vedoucí vychovatel

Materiální podmínky školy

- vybavení jednotlivých částí školy

- návrhy na zlepšování technického vybavení

- dotazník

- diskuze

- dotazník pro rodiče

- každoročně

- vedení školy

- ekonomka

Ekonomické zdroje

- efektivní využívání

- objednávkový systém

- získávání dalších financí – sponzoring

- granty , dotace EU

- rozbor finanční situace školy

- zprávy o průběhu projektu

- čtvrtletně

- vedení školy

- ekonomka

Pracovní prostředí školy

- funkčnost a estetická úroveň budov, tříd

- pozorování

- hospitace

- diskuze

- každoročně

- vedení školy

 

Průběh vzdělávání  žáků

kriterium

ukazatel

nástroj

časový

harmonogram

kdo sleduje

Naplňování stanovených cílů,

kompetencí dle ŠVP

- promyšlenost cílů výuky

- používání vhodných metod

- vhodné hodnocení žáků

- podpora tvůrčí činnosti žáků

- rozmanitost vyučovacích postupů

- uplatňování individuálního přístupu

- analýza neúspěšnosti žáků

- efektivita využívání pomůcek

- vedení žáků k sebehodnocení

- využívání motivace

- psychosociální podmínky výuky

- hospitace

- analýza pedagogické dokumentace

- diskuze

- zápisy z  porad

-sebehodnocení učitelů

- každoročně

- vedení školy

- vedoucí vychovatel

- koordinátoři

 

Výchovná práce

- vypracované školní a vnitřní řády, které zahrnují práva a povinnosti žáků

- podpora pocitu sounáležitosti ze strany žáků i pracovníků

- podpora harmonických vztahů mezi učiteli a žáky

- pedagogická dokumentace

- pozorování

- hospitace

- každoročně

- vedení školy

- vedoucí vychovatel

 

Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy

kriterium

ukazatel

nástroj

časový

harmonogram

kdo sleduje

Přístup informacím a jejich přenos

- jednoduchý přístup k potřebným informacím

- přenos informací – vedení školy – učitel, učitel – rodič,

- PC

- nástěnky

- informační stromeček

- třídní schůzky

- osobní kontakty

- celoročně

- vedení školy

- třídní učitelé

- vedoucí vychovatel

Využívání rodičovské iniciativy,

rozvoj dobrých vztahů s rodiči

- spolupráce rodičů se školou

- využívání námětů a připomínek rodičů

- existuje důvěra a respekt mezi učiteli a rodiči

- diskuze

- dotazník pro rodiče

- průběžně

- vedení školy

- třídní učitelé

- vedoucí vychovatel

Rozvoj

dobrých vztahů mezi žáky

- sledování negativních jevů

- učitelé vytvářejí společně se žáky pravidla chování

- učitelé sledují jak se žáci chovají k sobě navzájem

- zprávy metodika prevence

- třídní knihy

- průběžně

- vedení školy

- metodik prevence

Klima školy

- je vytvořen soubor hodnot, které škola považuje za důležité

- pracovníci školy jsou loajální vůči škole

- jednání učitelů je na partnerské bázi

- osobní vztahy vedou ke spolupráci

- diskuze o úspěších, potížích a problémech

- ve škole je klima otevřené komunikace

- zlepšování vztahů mezi zaměstnanci

 

- dotazník pro rodiče

- pozorování

- rozhovory

- společné aktivity

- průběžně

- vedení školy

- třídní učitelé

Řízení školy

kriterium

ukazatel

nástroj

časový

harmonogram

kdo sleduje

Plánování

- škola má vypracovanou koncepci, kterou akceptují učitelé i rodiče

- cíle školy jsou v souladu se ŠVP

- zaměstnanci mají možnost se vyjadřovat k záměrům vedení školy (existuje prostor pro vyjádření svého názoru)

- cíle a úkoly vycházejí z potřeb a možností školy

- plánování vychází z normy ČSN EN ISO 9001:2009

- pedagogická dokumentace

- diskuze

- zápisy z porad

- rozhovory

- Příručka jakosti

 

každoročně

- vedení školy

- manager jakosti

Systémové řízení

- snaha o to, aby porady nebyly formální, ale funkční

- existuje participace učitelů na řízení školy

- jsou delegovány kompetence

- dokumentace je zpracována, akceptována, přístupná a dodržována

- ve škole je vytvářeno prostředí spolupráce, důvěry a pozičního očekávání

- komunikace je otevřená a srozumitelná

- systém řízení splňuje normu ČSN EN ISO 9001:2009

- dotazník pro učitele

- zápisy z porad

- rozhovory

- diskuze

- pozorování

- Příručka jakosti

- průběžně

- vedení školy

- manager jakosti

- všichni

 

Kontrolní činnost

- je vytvořen systém kontrolní činnost

- existují kritéria pro hodnocení pracovníků

- iniciativa zaměstnanců je morálně i finančně (v rámci možností) oceněna

- je vytvořen systém auditů – kontrola systému managementu kvality

- dotazník hodnocení zaměstnance

- hospitační činnost

- zápisy z porad

- pozorování

- diskuze

- vnitřní audity

- průběžně

- vedení školy

- auditoři

 

Výsledky vzdělávání žáků

kriterium

ukazatel

nástroj

časový

harmonogram

kdo sleduje

Vzdělávací oblast

- úroveň vzdělávání a výchovy odpovídá očekávání rodičů

- vědomosti žáků odpovídají požadavkům ŠVP

- výuka je vedena diferencovaně dle schopností žáků

- hodnocení žáků je v souladu se ŠVP

- učitelé motivují žáky, aby mohli zažít radost z úspěchu

- diskuze

- zápisy z porad

- rozhovory

- hospitační činnost

 

- každoročně

- vedení školy

 

Vědomosti žáků odpovídají jejich možnostem a schopnostem

- osvojené vědomosti žáci samostatně a správně využívají

- při integraci žáka do běžného života jsou soběstační v sebeobsluze

- žáci jsou schopni socializace

- zápisy z porad

- rozhovory

- diskuze

- pozorování

 

- každoročně

- vedení školy

- manager jakosti

- všichni

 

Škola vyhodnocuje svoje silné a slabé stránky

- pravidelné zjišťování silných a slabých stránek

z pohledu zevnitř i zvenčí školy

- zjištěné poznatky analyzovat

- závěry uvádět do praxe

- dotazník pro zaměstnance

- dotazník pro rodiče

- pozorování

- diskuze

- vnitřní audity

- SWOT analýza

- každoročně

- vedení školy

- auditoři

 

Prezentace školy

kriterium

ukazatel

nástroj

časový

harmonogram

kdo sleduje

Prezentace výsledků práce žáků

- v prostorách školy

- příležitostné výstavy (prostory veřejných budov, restaurace, divadlo…)

- akce školy

- průběžně

- vedení školy

 

Informovanost rodičů a veřejnosti o činnosti školy

- www stránky

- pořádání akcí pro rodiče a širokou veřejnost, zřizovatele, sponzory

- společné akce s jinými školami

- www stránky

- akce školy

- průběžně

- vedení školy

Prezentace činnosti školy na veřejnosti

- www stránky

- články v novinách a časopisech

- propagační materiály

- propagační šoty v TV

- vytváření vlastních projektů

- účast v projektech jiných subjektů

- www stránky

- akce školy

- realizace projektů

- průběžně

- vedení školy

- manager projektů

Nahoru