Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 8: Zápis z přezkoumání QMS školy ve Žďáru n. S.

soubor přílohy soubor přílohy (274,83 KB)Obsah:

1 Úvod

2 Seznam zkratek

3 Přijatá doporučení pro zlepšování QMS

3.1 Politika a cíle kvality

3.2 Stav dokumentů QMS

3.3 Organizační struktura

3.4 Systém pro poskytování dotací

3.5 Příprava zaměstnanců

3.6 Personální záležitosti

3.7 Hodnocení dodavatelů

3.8 Výsledky interních auditů kvality

3.9 Výsledky finanční kontroly

3.10 Výsledky kontrol nadřízených orgánů

3.11 Vyhodnocení odvolání, upozornění, stížností

3.12 Hodnocení spokojenosti zákazníků

3.13 Vyhodnocení systému NO/PO

3.14 Efektivnost opatření z předchozího přezkoumání vedením škol SČMSD

3.15 Hodnocení výkonnosti výchovně vzdělávacího procesu dle parametrů

3.16 Hodnocení funkčnosti systému HACCP

3.17 Informace o změnách, které by mohly ovlivnit QMS

4 Závěr

 

Zpracoval:

Mgr. Zdeněk Musil

13.10.2010

 

Schválil:

Mgr. Zdeněk Musil - PM

14.10.2010

 

 

1 Úvod

Z ustanovení ČSN EN ISO 9001:2009 „Systémy managementu kvality-Požadavky“, kap.5.6.3 a společné (centrální) interní směrnice QS 83-01 “Kontinuální zlepšování“ vyplývá povinnost vedení organizace přezkoumat zavedený systém managementu kvality a z tohoto přezkoumání pořídit zápis.

Přezkoumání QMS proběhlo v rámci schůzky odpovědných osob QMS školy 13.10.2010.

Na základě vyjádření, připomínek a podnětů v rámci diskuze je zpracován a vydán zápis z tohoto přezkoumání s obsahem odsouhlasených závěrů a doporučení.

 

2 Seznam zkratek

JS – jednatel společností-škol SČMSD

MKSŠ – manažer kvality správy škol

MK – manažer kvality příslušné školy

IA – interní auditor

ZŘTV – zástupce ŘŠ pro teorii

ZŘPV – zástupce ŘŠ pro OV

VV – vedoucí vychovatel

NO – nápravné opatření

PO – preventivní opatření

PM – představitel managementu kvality školy

RK – Rada kvality

QMS – systém managementu kvality

VVP – výchovně vzdělávací proces

 

3 Přijatá doporučení pro zlepšování QMS

3.1 Politika a cíle kvality

Doporučení pro zlepšování:

 • Politiku kvality ponechat ve stávajícím znění.

 • Zlepšit úroveň povědomí o obsahu politiky kvality u pracovníků škol.

 • Plnění cílů úseků sledovat průběžně, a to jak ze strany vedoucího úseku, tak i vedení škol. Provést minimálně 1x za čtvrtletí, např. v rámci porady úseku a porady vedení školy.

Odpovídá: vedoucí úseků

Termín: šk. rok 2010/2011

 

3.2 Stav dokumentů QMS

Doporučení pro zlepšování:

 • Zlepšit povědomost o možnostech a výhodách informačního systému SaŠa u uživatelů na školách.

 • Zvýšit úroveň využívání tohoto nástroje.

 • Upravit dokumentaci QMS dle nové normy ČSN EN ISO 9001:2009.

 • Nadále zlepšovat interní řídící dokumentaci tak, aby byla neustále aktuální a v souladu s potřebami školy a jejich pracovníků.

 • Práce s potřebnými formuláři prostřednictvím informačního portálu SaŠa.

Odpovídá: vedoucí úseků

Termín: šk. rok 2010/2011

 

3.3 Organizační struktura

Doporučení pro zlepšování:

 • V případě organizačních změn ve škole neprodleně provést i změnu organizačního řádu školy.

Odpovídá: ŘŠ, ZŘ

Termín: v případě změny

 

3.4 Systém pro poskytování dotací

Doporučení pro zlepšování:

 • Zajistit včasnou informovanost a provázanost úseku EO a sekretariátu při změně počtu žáků.

Odpovídá: HOS, AŘŠ

Termín: v případě změny

 

3.5 Příprava zaměstnanců

Doporučení pro zlepšování:

 • Zlepšovat hodnocení účinnosti procesu zvyšování kvalifikace pracovníků škol ze strany vedoucích pracovníků v rámci hodnocení školního roku.

Odpovídá: vedoucí úseků

Termín: šk. rok 2010/2011

 

3.6 Personální záležitosti

Doporučení pro zlepšování:

 • Průběžně zlepšovat systém přidělování pravomocí a stanovování odpovědností ze strany vedoucích.

Odpovídá: vedoucí úseků

Termín: šk. rok 2010/2011

 

3.7 Hodnocení dodavatelů

Doporučení pro zlepšování:

 • Zlepšovat systém hodnocení dodavatelů, odstranit formálnost, zlepšit úroveň a vypovídací schopnost informací o kvalitě dodávaných produktů a přístupu a chování dodavatele ze strany vedoucí ŠJ.

Odpovídá: vedoucí ŠJ

Termín: šk. rok 2010/2011

 

3.8 Výsledky interních auditů kvality

Doporučení pro zlepšování:

 • Zajistit funkčnost a efektivnost systému provádění interních auditů QMS ve smyslu směrnice QS 82-02 vydání 2.

 • Plánovat a provádět interní audity na školách 2x ročně.

Odpovídá: IA

Termín: podzimní a jarní termín

 

3.9 Výsledky finanční kontroly

Doporučení pro zlepšování:

 • Přepracovat směrnici QS 82-01 do podmínek školy jako instrukci QI 82-01 a implementovat ji do běžné činnosti jednotlivých úseků.

Odpovídá: admin. ISO / vedoucí úseků, HOS

Termín: září / šk. rok 2010/2011

 

3.10 Výsledky kontrol nadřízených orgánů

Doporučení pro zlepšování:

 • Udržet a nadále zvyšovat úroveň QMS

Odpovídá: vedoucí úseků

Termín: šk. rok 2010/2011

 

3.11 Vyhodnocení odvolání, upozornění, stížností

Doporučení pro zlepšování:

 • Zaměřit pozornost na podněty vyplývající z hodnocení spokojenosti vnitřního i vnějšího charakteru jako významné prvky ke zlepšování QMS.

Odpovídá: vedoucí úseků, PP

Termín: šk. rok 2010/2011

 

3.12 Hodnocení spokojenosti zákazníků

Doporučení pro zlepšování:

 • Využívat hodnotících mechanismů k autoevaluační zprávě v souladu s legislativou

Odpovídá: ZŘTV, ZŘPV, VV

Termín: říjen 2010

 

3.13 Vyhodnocení systému NO/PO

Doporučení pro zlepšování:

 • Rozšířit systém NO/PO i na neshody pocházející i z dalších zdrojů.

Odpovídá: vedoucí úseků

Termín: šk. rok 2010/2011

 

3.14 Efektivnost opatření z předchozího přezkoumání vedením škol SČMSD

Doporučení pro zlepšování:

 • Dodržet jednotný obsah zpráv pro přezkoumání QMS s cílem zvýšit její obsahovou a vypovídací úroveň.

Odpovídá: PM

Termín: říjen 2010

 

3.15 Hodnocení výkonnosti výchovně vzdělávacího procesu dle parametrů

Doporučení pro zlepšování:

 • Soustavně naplňovat podmínky směrnice QS 75-02 výchovně vzdělávací proces a průběžně doplňovat proces vzdělávání v souvislosti s naplněním ŠVP jednotlivých oborů vzdělání.

Odpovídá: ZŘTV, ZŘPV, VV

Termín: šk. rok 2010/2011

 

3.16 Hodnocení funkčnosti systému HACCP

Doporučení pro zlepšování:

 • Dokumentace HACCP byla zařazena do QMS jako instrukce QI 55-01Příručka systému kritických bodů.

 • Účast dvou pracovníků na semináři v Klánovicích pod vedením Ing. Cigánkové využít pro proces přípravy pokrmů

Odpovídá: ved. ŠJ, UOV oboru KČ

Termín: šk. rok 2010/2011

 

3.17 Informace o změnách, které by mohly ovlivnit QMS

 • Nové vydání normy ČSN EN ISO 9001:2009 - viz bod 3.2.

 • Organizační změny - viz bod 3.3.

 • Nový systém provádění interních auditů QMS - viz bod 3.8.

 • Změna systému provádění finančních kontrol dle QS 82-01 - viz bod 3.9.

 • Interní audit QMS - viz bod 3.10.

 • Hodnocení spokojenosti zákazníků - viz bod 3.12.

 • Dokumentace VVP - viz bod 3.15.

 • Systém HACCP - viz bod 3.16.

 

4 Závěr

Zápis bude zveřejněn v informačním systému SaŠa ve složce SŠOS Žďár nad Sázavou.

Kontrolou plnění těchto opatření pověřil PM interní auditory školy.

Nahoru