Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

1. Základní informace o škole

Příklad dobré praxe je vytvářen na Odborném Učilišti Vyšehrad, Vratislavova 6, Praha 2. Základní informace o škole je možné najít na webových stránkách: https://www.ouvysehrad.cz/uvod. V čele této školy stojí od roku 2008/2009 ředitel Mgr. Josef Filip, který se velmi zasloužil o příjemné prostředí především mezi studenty a učiteli. Dveře své pracovny má pro všechny stále otevřené. Ve škole podporuje rodinné prostředí a snaží se o maximální otevřenost pro všechny zúčastněné. Na škole vyučuje hodiny tělesné výchovy a jezdí se studenty na nejrůznější sportovní akce během celého roku.

Historie školy

Historie současného Odborného učiliště Vyšehrad je spjata s rokem 1943, kdy byla založena speciální škola Pomocná učňovská škola se sídlem v Prokopově ulici. V roce 1949 přidělil škole pražský magistrát prázdnou budovu bývalé radnice ve Vratislavově ulici č. 6, kde škola sídlí dodnes. Škola během své historie změnila čtyřikrát místo svého působení a osmkrát byl změněn její název. Od roku 2005 se datuje název Odborné učiliště Vyšehrad. Ve školním roce 2008/2009 došlo na odborném učilišti k personální změně ve vedení, ředitelem školy se stal Mgr. Josef Filip.

Charakteristika současné školy

Odborné učiliště Vyšehrad je školou speciální. Škola je určena žákům, kteří úspěšně absolvovali 9 let povinné školní docházky a jsou zdravotně způsobilí ve zvoleném oboru vzdělávání. Absolvováním školy získají střední vzdělání s výučním listem. Způsob docházky je denní.

Školu ve školním roce 2011/2012 navštěvuje 350 žáků, kteří jsou rozděleni do 26 tříd. Jednotlivé třídy jsou otevřeny buď pro žáky s vývojovými poruchami učení (dále jen VPU), nebo pro žáky s lehkým mentálním postižením (dále jen LMP), jedna třída je pak určena pro žáky bez postižení. Z tohoto zaměření vyplývá pro školu řada požadavků a problémů. Vedení školy má v plánu v příštím školním roce otevřít 28 tříd, což je maximální možná kapacita školy.

Pedagogický sbor se skládá  z 27 pedagogických pracovníků, kteří zajišťují výuku všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných předmětů a výuku odborného výcviku. Požadavky na jejich odbornost jsou obsaženy v zákoně č. 563/2004 Sb. a kladou na pedagogy vysoké nároky. V současné době je největším problémem školy nedostatek plně kvalifikovaných pracovníků.

Prioritou vzdělávacího programu školy je individualizovaná výuka respektující rozumové schopnosti a potřeby žáků. Žáci si osvojují znalosti a dovednosti v přiměřeném rozsahu a tempu, přičemž není opomíjena výchovná složka a cílené působení na vytváření žádoucích postojů a způsobů chování a jednání. Škola poskytuje žákům, případně i zájemcům z řad rodičů, kvalitní sociální a výchovné poradenství.

Na odborném učilišti je možné studovat několik oborů vzdělání. Ve školním roce 2011/2012 škola nabízí zájemcům o vzdělání tříleté obory: Elektrotechnické a strojně montážní práce, Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby, Prodavačské práce. Dále pak dvouleté obory vzdělání: Provozní služby a Potravinářské práce.

Odborný výcvik žáků je zajišťován ve škole, ale také mimo školu zejména sociálními partnery. Vzájemná spolupráce školy s těmito partnery je na velmi dobré úrovni. V prvním a druhém ročníku je realizován tento systém vzdělávání: periodicky se střídá týden školy s týdnem odborného výcviku. Ve třetím ročníku žáci absolvují v průběhu týdne jeden den teoretického vzdělávání a čtyři dny odborného výcviku.

Filozofií školy je co nejtěsnější propojení školy s reálným životem.

Na fotografiích můžeme vidět prostory pro pracovní výcvik zřízené přímo ve škole. Jejich cílem je co nejvěrněji simulovat reálné prostředí, ve kterém budou absolventi školy pracovat. Na prvním snímku vidíme školní kuchyňku, na druhém snímku je školní bufet, který provozují sami studenti pod dohledem určeného učitele odborného výcviku. Samozřejmostí je také prodej výrobků vytvořených studenty ve škole v rámci odborného výcviku.

Školní kuchyňka určená pro odborný výcvik

Školní kuchyňka
Školní bufet

Školní bufet, který provozují žáci školy v rámci svého odborného výcviku

Zřizovatel školy, konkurence

Zřizovatelem Odborného Učiliště Vyšehrad, příspěvkové organizace, je Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581. Spolupráce školy se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. V současné době zřizovatel financuje celkovou rekonstrukci budovy, která zahrnuje výměnu všech oken, novou fasádu apod. V minulém školním roce byla zrekonstruována kuchyňka a pekárna, což jsou dílny určené pro odborný výcvik. V letošním školním roce bude opravena další dílna odborného výcviku. Z výčtu oprav a rekonstrukcí je zřejmá maximální podpora ze strany zřizovatele.

Mezi slabší stránky OU Vyšehrad patří materiální vybavení školy, na jehož zlepšování vedení školy neustále pracuje. Jako druhý problém, se kterým se potýká většina odborných učilišť, je plná kvalifikovanost pedagogických pracovníků. Tyto problémy vedení školy zná a hledá jejich efektivní řešení.

Mezi největší konkurenci OU Vyšehrad patří v Praze dvě školy – Odborné učiliště a Praktická škola, Praha 8, Chabařovická a Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9 - Jarov.

Na rozdíl od obou uvedených škol je OU Vyšehrad umístěno v centru Prahy a nedisponuje tak velkou budovou. Ve srovnání se školou v Jarově nabízí atraktivnější nabídku oborů vzdělání, ačkoli zmíněná škola má daleko propracovanější marketing. Obě školy se snaží o vzájemnou spolupráci a dohodu například při otevírání studijních oborů na obou školách. Mezi společné obory OU Vyšehrad a OU v Chabařovické ulici patří studijní obor Stravovací a ubytovací služby. Jedná se o nejrozšířenější studijní obor v republice, o který je ze strany žáků velký zájem. Proto je na OU Vyšehrad plně obsazen ve 4 třídách.

Spolupráce s podobnými školami v republice

V České republice se nachází několik dalších podobně zaměřených škol. Jejich ředitelé se rozhodli scházet a sdílet své problémy a vzájemně se inspirovat v hledání jejich řešení. Jedná se o neformální sdružení a setkávání ředitelů odborných učilišť na bázi benchmarkingu. Cílem těchto nepravidelných setkání je vzájemná diskuse o problémech, které řeší jednotlivé školy. Ředitelé také využívají této možnosti například ke konzultaci nad novými právními předpisy. Setkání probíhají na neoficiální bázi a jsou velmi otevřená. Jsou na ně zváni i zástupci ředitelů a provozní zaměstnanci, např. ekonomové.

Nahoru