Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Biomasa a její produkce

Vzdělávací modul

Biomasa a její produkce

 

Název modulu

Biomasa a její produkce

Kód modulu

 

Nominální délka

40 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

 

Vstupní

předpoklady

Znalosti a dovednosti týkající se pěstování hospodářských plodin

Stručná anotace vymezující cíle

Cílem modulu je připravit středoškolské zemědělské odborníky, kteří budou obeznámeni s možnostmi využívání, s pěstováním a zpracováním biomasy pro energetické účely.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • vysvětlí proces vytváření biomasy za různých podmínek a tok energie v trofických vztazích
 • vysvětlí význam, možnosti a obecné podmínky pro nepotravinářské využití fytomasy (např.: v energetice, stavebnictví) a organických zbytků (vedlejších produktů, odpadů) jako alternativního zdroje energie
 • uvede podíl biomasy ve využití ze všech energetických zdrojů zejména u nás, ale i ve světě
 • uvede hlavní druhy pěstovaných energetických rostlin (dřeviny, byliny ařasy) a jejich biologickou a energetickou charakteristiku
 • objasní technologii pěstování hlavních druhů energetických rostlin
 • uvede příklady využití polních plodin pro energetiku
 • zhodnotí význam rozptýlené zeleně v krajině, vyjmenuje a pozná hlavní druhy rostlin v ní
 • uvede možnosti využití zbytkové biomasy v krajině (lesy, sady, stromořadí, porost kolem vodotečí apod.)
 • vyhledá a hodnotí potenciál biomasy z vedlejších zemědělských produktů
 • popíše způsoby využití dřevní hmoty po lesní těžbě
 • odhadne potenciál biomasy z lesa
 • objasní způsoby zpracování dřevní hmoty pro využití ke spalování (dřevní štěpka, dřevěné brikety, dřevěné pelety)
 • zhodnotí využitelnost těžebního odpadu pro energetické účely

Obsah modulu

 • fytomasa jako primární produkce různých ekosystémů (s různým podílem dodatkové energie)
 • nepotravinářská fytomasa, její produkce a využívání (agro, lesní a jiné ekosystémy)
 • energie v biologických zbytcích a odpadech: v zemědělství, v potravinářství, v lesnictví, v  komunální sféře, v dalších odvětvích
 • druhy energetických rostlin, pěstování, možnosti využití,
 • další biomasa využitelná pro energetiku: další plodiny využitelné pro energetiku: polní plodiny, rozptýlená zeleň v krajině, zbytková biomasa v krajině, využívání vedlejších produktů ze zemědělství a potravinářství
 • lesní biomasa, dřevní hmota po lesní těžbě a její zpracování pro využití
 • stroje a zařízení pro pěstování, sklizeň, úpravy a dopravu biomasy
 • ekonomické, ekologické a bezpečnostní aspekty využívání biomasy (rozptýlenost zdrojů a jejich využívání)

Doporučené postupy výuky

Výklad, využívání audiovizuálních prostředků, praktické práce, odborné exkurze a stáže, projektové metody, příklady řešení, přímé kontakty a využití prostředí

Způsob ukončení

Teoretická zkouška

Praktická zkouška

Řešení zadaného úkolu

Hodnocení výsledků vzdělávání

Hodnotící kriteria stanoví vzdělavatel.

Doporučená literatura

Petříková a kol., 2006 Energetické plodiny, 176 str., Praha 2006

Petříková, V., 2004: Pěstování rostlin pro energetické účely, 32 str., Praha 2004

Petříková, V., 2006: Produkce a využití rostlinné biomasy pro energetické účely. E-lerning - ÚZPIZ Praha, 2006

 

Kontaktní osoba: Bude doplněna později. 

Nahoru