Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Bioplyn – obnovitelný zdroj energie

 

Vzdělávací modul

Název modulu

Bioplyn - obnovitelný zdroj energie

Kód modulu

 

Nominální délka

40 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

 

Vstupní předpoklady

Základní znalosti z fyziky, z chemie, z biologie

Stručná anotace vymezující cíle

Cílem modulu je připravit absolventa, který bude schopen navrhovat nové bioplynové stanice a zařízení k odplyňování skládek odpadů a zvyšovat efektivnost stávajících zařízení, připravovat dokumenty pro schvalování bioplynových stanic před uvedením do provozu a bude schopen jednání s projektanty, dodavateli a schvalovacími úřady.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • vysvětlí princip tvorby bioplynu
 • vyjmenuje zdroje biomasy a bioodpadů vhodné pro výrobu bioplynu (energetické rostliny, zvířecí fekálie, čistírenské kaly, vedlejší živočišné produkty, komunální a potravinářské bioodpady, odpady ze zeleně, skládky odpadů.)
 • popíše technická zařízení používaná k výrobě bioplynu a jejich kategorizaci podle platné legislativy
 • vysvětlí možnosti využití digestátů z bioplynových stanic a jejich úpravu na tuhý podíl a fugát
 • objasní legislativní požadavky využití digestátů na zemědělské půdě a při rekultivacích
 • vyjmenuje způsoby využití bioplynu a vysvětlí funkci zařízení pro kogeneraci, trigeneraci a palivového článku na bioplyn
 • vysvětlí funkci technických zařízení pro čištění bioplynu a úpravy bioplynu na kvalitu zemního plynu
 • vysvětlí působení provozu bioplynových stanic na životní prostředí a uvede možnosti eliminace zápachu
 • rozliší základní systémy bioplynových stanic podle sušiny vsázky (suché, mokré), podle způsobu plnění (kontinuální, semikontinuální, diskontinuální), podle teploty fermentace (termofilní,mezofilní), podle stupňů fermentace (jednostupňová, vícestupňová)
 • popíše technická řešení bioplynových stanic známých evropských firem
 • vysvětlí ekonomické aspekty provozu bioplynových stanic
 • vysvětlí technická řešení výroby bioplynu vkafileriích, při mechanicko-biologické úpravě komunálních odpadů, na čistírnách odpadních vod a při odplyňování skládek odpadů

Obsah modulu

Základní poznatky o bioplynu:

 • vznik a charakteristika bioplynu
 • vlastnosti bioplynu a jeho složení
 • skládkový plyn

Zařízení na výrobu bioplynu

 • charakteristika a rozdělení systémů na výrobu bioplynu
 • struktura bioplynových stanic
 • zemědělské bioplynové stanice
 • bioplynové stanice zpracovávající odpady
 • produkce bioplynu na čistírnách odpadních vod
 • odplynění skládek odpadů

Skladování, úprava a využití bioplynu

 • využití bioplynu kvýrobě tepla a elektrické energie
 • využití bioplynu kpohonu mobilních prostředků
 • úprava bioplynu

Legislativní předpisy pro výstavbu a provoz bioplynových stanic

Bioplynové stanice a rozvoj bioplynu v České republice a ve světě

Doporučené postupy výuky

Výklad

Audiovizuální prostředky

Odborné exkurze a stáže

Projekt

Způsob ukončení

Teoretická zkouška

Projekt

Hodnocení výsledků vzdělávání

Hodnotící kriteria stanoví vzdělavatel.

Doporučená literatura

Usťak, S. a kol. Anaerobní digesce BM a komunálních odpadů. CZ BIOM, Praha, 2004.

Kára, J. a kol. Využití organických odpadů ze zemědělské výroby a venkovských sídel. VÚZT Praha, 2008.

Kára, J. a kol. Výroba a využití bioplynu v zemědělství. VÚZT Praha, 2007.

Váňa J.; Slejška, A. Bioplyn z rostlinné biomasy. ÚZPI Praha, 1998.

Straka, F. a kol. Bioplyn - příručka pro výuku, projekci a provoz bioplynových stanic. Gas Říčany, 2003.

Schulz, H.; Eder, B. Bioplyn v Praxi. Hel Ostrava, 2004.

Váňa, J.; Habart, J.; Hanč, A. Tuhé odpady, ČZU Praha, 2009.

Kontaktní osoba:

Ing. J. Váňa, vana@vurv_cz

 

Nahoru