Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Body ECVET

 

Body ECVET poskytují doplňující informace o kvalifikacích a jednotkách v číselné podobě. Nemají žádnou hodnotu nezávisle na získaných výsledcích učení, k nimž se vztahují, a odrážejí získávání a shromažďování jednotek. Společný přístup k používání bodů ECVET má umožnit konvence, podle níž výsledkům učení, jichž má být podle očekávání dosaženo během jednoho roku formálního denního odborného vzdělávání a přípravy, bude přiděleno 60 bodů.

 

V rámci systému ECVET se body zpravidla přidělují ve dvou etapách: Nejprve jsou body ECVET přiděleny kvalifikaci jako celku, poté jejím jednotkám. Pro danou kvalifikaci je jedno formální prostředí použito jako referenční a na základě konvence je této kvalifikaci přidělen celkový počet bodů. Z tohoto celkového počtu jsou pak každé jednotce přiděleny body ECVET podle její relativní váhy v rámci kvalifikace.

 

U kvalifikací, kde chybí referenční vztah k formální učební cestě, lze body ECVET přidělit na základě odhadu v porovnání s jinou kvalifikací, u níž je formální referenční kontext k dispozici. Srovnatelnost kvalifikací by měla příslušná instituce zjišťovat ve vztahu k rovnocennosti úrovně EQF a případně NQF, nebo podobnosti kompetencí či profesních polí či výsledků učení.

 

Relativní váha jednotky výsledků učení ve vztahu ke kvalifikaci by měla být stanovena podle následujících kritérií nebo jejich kombinace:

  • relativní významnost výsledků učení, které jednotku tvoří, pro účast na trhu práce, pro postup na další kvalifikační úrovně nebo pro sociální začlenění;
  • komplexnost, rozsah a množství výsledků učení v dané jednotce;
  • úsilí, které musel učící se vynaložit, aby si osvojil znalosti, dovednosti a kompetence požadované pro danou jednotku.

Relativní váha jednotky společné více kvalifikacím, vyjádřená v bodech ECVET se u těchto kvalifikací může lišit.

 

Přidělení bodů ECVET je zpravidla součástí projektování kvalifikací a jednotek. Je prováděno příslušnou institucí, která je zodpovědná za projektování a uchovávání dotyčné kvalifikace nebo jíž byly za tímto účelem uděleny specifické pravomoci. V zemích, kde již existuje národní systém bodů, příslušné instituce stanoví opatření pro přepočet národních kreditových bodů na body ECVET.

 

Úspěšné dosažení kvalifikace nebo jednotky je podnětem k udělení příslušných bodů ECVET, a to nezávisle na skutečné době potřebné k jejich dosažení.

 

Při převodu jednotek jsou obvykle převedeny také odpovídající body ECVET, aby mohly být zohledněny při uznávání převedených výsledků učení. Příslušná instituce se může sama rozhodnout, zda body ECVET, které mají být vzaty v úvahu, případně znovu zváží, pokud jsou pravidla a metody, jež byly za tímto účelem stanoveny, průhledné a v souladu s principy zajišťování kvality.

 

Kvalifikace získaná neformálním či informálním učením, pro niž lze nalézt referenční formální učební cestu, a odpovídající jednotky obsahují stejný počet bodů ECVET jako referenční kontext, jelikož bylo dosaženo stejných výsledků učení.

Nahoru