Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Dodatečné zateplování staveb

Vzdělávací modul

 

Název modulu

Dodatečné zateplování staveb

Kód modulu

 

Nominální délka

30 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

Teoretický a praktický

Vstupní

předpoklady

Absolvování modulu Tepelně izolační materiály

Znalost materiálů a konstrukcí pozemních staveb a posouzení jejich tepelně izolačních schopností

Znalosti a dovednosti odpovídající ukončenému druhému ročníku střední školy stavební nebo učebního oboru zedník, montér suchých staveb

Stručná anotace vymezující cíle

V modulu získají absolventi přehled o různých způsobech dodatečného zateplení stavby, prakticky si vyzkouší způsob vnějšího kontaktního zateplení.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • posoudí ekonomické a technické důvody pro dodatečné zateplení
 • zhodnotí stav objektu a hlavně příčiny tepelných ztrát
 • seznámí se s průběhem stavebního řízení
 • zvolí nejvhodnější způsob zateplení
 • navrhne vhodný druh tepelné izolace pro zateplení jednotlivých konstrukcí
 • navrhne tloušťky tepelných izolací pro obvodové zdivo, podkroví a další části budov
 • porovná výhody a nevýhody vnitřního zateplení
 • popíše technologické postupy při provádění různých způsobů vnitřního zateplování
 • popíše konstrukci bezkontaktního vnějšího zateplovacího systému
 • vysvětlí technologický postup při provádění kontaktního zateplovacího
 • porovná výhody a nevýhody vnějších zateplovacích systémů
 • provádí model kontaktního zateplovacího systému STOMIX, CEMIX apod. včetně konečné úpravy šlechtěnou minerální omítkou
 • orientuje se ve způsobech zateplování dalších konstrukcí jako jsou schodiště, stropy nad suterénem, střechy aj.
 • seznámí se s příčinami vzniku tepelných mostů a následně vznikem plísní a způsoby jejich odstranění

Obsah modulu

 • důvody pro zateplování
 • způsoby zateplování - vnitřní, vnější
 • postup při přípravě zateplování, energetický audit, stavební řízení
 • požadavky na tepelnou ochranu budov
 • přehled materiálů používaných pro dodatečné zateplení
 • vnitřní zateplení - předsazené stěny, suché omítky- technologické postupy
 • vnější zateplení - kontaktní a bezkontaktní- technologické postupy
 • použití tepelně izolačních omítek a nástřiků
 • vliv zateplení na vzhled objektu, úprava prvků na fasádě
 • úpravy míst v konstrukci, kde dochází ke vzniku tepelných mostů
 • zateplení ostatních částí stavby - podlahy přilehlé k terénu, schodiště, střechy, stropy
 • úpravy u okenních otvorů odstraňování příčin vzniku plísní

Doporučené postupy výuky

Základní teoretické znalosti - přednášky doplněné o ukázky vzorků materiálů a instruktážní tabule výrobců zateplovacích systémů

Odborný seminář některého z výrobců - např. STOMIX, BAUMIT ...

Praktické předvedení vnitřního a vnějšího zateplení

Samostudium

Způsob ukončení

Písemná zkouška formou testu - 50 otázek

Hodnocení výsledků vzdělávání

Kvalita provedení testu - úspěšnost 100 %

Výborný: 50 - 40 bodů

Chvalitebný: 39 - 30 bodů

Dobrý: 29 - 20 bodů

Dostatečný: 19 - 10 bodů

Nedostatečný: 9 - 0 bodů

Doporučená literatura

Šála, J. - Zateplování budov, Grada 2000, katalogy výrobců tepelných izolací a zateplovacích systémů ( STOMIX, CEMIX, KNAUF, RIGIPS ...)

 

 

Kontaktní osoba:

Václava Kubešová, vaclava.kubesova@ssescv_cz

Hana Kollarová, hana.kollarova@ssescv_cz , www.ssescv.cz

Nahoru