Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Dohody o učení a osobní záznam

 

Za účelem převodu kreditů, jehož se účastní dva partneři a konkrétní mobilní učící se, je mezi dvěma příslušnými institucemi v rámci memoranda o porozumění a učícím se uzavírána dohoda o učení. Tato dohoda by měla:

  • rozlišovat mezi příslušnými „domácími“ a „hostitelskými“ institucemi (1) 
  •  upřesňovat konkrétní podmínky v období mobility, např. totožnost učícího se, dobu trvání období mobility, očekávané výsledky učení, jichž má být dosaženo, a s nimi spojené body ECVET.

 Dohoda o učení by měla stanovit, že pokud učící se dosáhl očekávaných výsledků učení a tyto výsledky byly „hostitelskou“ institucí kladně ohodnoceny, může je „domácí“ instituce validovat a uznat jako součást požadavků na určitou kvalifikaci v souladu s pravidly a postupy stanovenými příslušnou institucí.

 

Převod mezi partnery se může týkat výsledků učení, jichž bylo dosaženo ve formálním nebo neformálním kontextu. Převod kreditu za dosažené výsledky učení má tudíž tři stupně:

 

  • „hostující“ instituce ohodnotí dosažené výsledky učení a udělí učícímu se kredit. Dosažené výsledky učení a odpovídající body ECVET jsou zapsány do „osobního záznamu“(2) studenta;
  • „domácí“ instituce validuje kredit jako vhodný záznam o výsledcích daného studenta;
  • „domácí“ instituce poté uzná výsledky učení, jichž bylo dosaženo. Toto uznání je předpokladem pro udělení jednotek a s nimi spojených bodů ECVET v souladu s pravidly „domácího“ systému.

Validace a uznání příslušnou „domácí“ institucí závisí na ohodnocení úspěšnosti výsledků učení příslušnou „hostitelskou“ institucí v souladu s dojednanými postupy a kritérii zajišťování kvality. 1) „Domácí“ instituce je instituce, která bude validovat a uznávat výsledky učení, jichž učící se dosáhl. „Hostitelská“ instituce je instituce, která poskytuje přípravu pro příslušné výsledky učení a která dosažené výsledky učení hodnotí.

 2) Osobní záznam je dokument, v němž jsou popsány hodnocené výsledky učení dotyčného učícího se a udělené jednotky a body ECVET.

Nahoru