Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Evropská síť pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě (ENQA-VET)

Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) průběžně sleduje aktivity ENQA-VET a od roku 2005 se i zúčastňuje na mezinárodních jednáních představitelů sítě k problematice zajišťování kvality odborného vzdělávání. V říjnu 2005 proběhla v Dublinu (Irsko) konference na téma: Quality Assurance in VET Conference - Building Sustainable European Co-Operation (za ČR se zúčastnili: M. Procházka, a S. Michek, NÚOV), která byla ustavujícím setkáním sítě.

Síť je platformou pro výměnu zkušeností, diskusí a dosažení konsensu při konkrétních návrzích na evropské úrovni zaměřených na podporu konzistence strategií a praktických iniciativ v jednotlivých zemí i napříč jednotlivými zeměmi při zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy.

Valná hromada sítě ENQA-VET je složena ze zástupců z 24 zemí Evropy (včetně ČR) – v průměru 2 zástupci z 1 země, zástupců Evropské komise, zástupce sociálních partnerů na evropské úrovni (Svaz průmyslových a zaměstnavatelských konfederací Evropy – UNICE, Evropská unie řemesel a malých a středních podniků – UEAPME, Evropská konfederace odborových svazů - CES/ETUC), zástupce Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) a Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP). Valná hromada se svolává dvakrát do roka. Na svých zasedáních schvaluje a projednává program aktivit sítě, principy fungování sítě a volí své předsednictvo, které reprezentuje síť navenek. Předsednictvo sítě se schází čtyřikrát do roka a projednává dění ENQA-VET.

Pod hlavičkou ENQA-VET pracovaly v období 2006-2007 tři tematické skupiny:

  • Nástroje pro zajišťování a rozvoj kvality poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy;
  • Uzpůsobení referenčního souboru indikátorů kvality;
  • Zvyšování vazeb mezi zajišťováním kvality v odborném vzdělávání a přípravě a ve vysokoškolském vzdělávání – EQF (Evropským rámcem kvalifikací) – ECVET (Evropským systémem přenosu kreditů pro OVP).

Za materiální a odborné podpory CEDEFOP se konají návštěvy (peer-learning) zaměřené na výměnu zkušeností (např. peer-learning „Zapojení zainteresovaných stran v zajišťování kvality v OVP“ ve Švédsku, peer-learning „Používání indikátorů ke zvyšování kvality v OVP na úrovni poskytovatelů a na národní úrovni“ a peer-learning „Zajišťování kvality v OVP pomocí spolupráce a řízení kvality v podnicích“ v Německu). ENQA-VET iniciuje výzvy pro projekty z programu Leonardo da Vinci a iniciuje tvorbu studií o zajišťování kvality v jednotlivých zemích. Komunikace probíhá na pracovních setkáních, pomocí emailu a virtuální komunity „Quality assurance in VET“ provozované CEDEFOP.

Nahoru