Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Identifikační (vstupní) část vzdělávacího modulu

Úkolem identifikační/vstupní části vzdělávacího modulu je informovat potenciální uživatele, jakým způsobem a v jakých souvislostech je možné vzdělávací modul využít. Obsahuje vhodně strukturované identifikační údaje, které umožňují základní výběr z obsáhlejších modulových sestav.

Vstupní část vzdělávacího modulu se člení na:

 

Název vzdělávacího modulu:

 • je tvořen několika slovy, která se jako celek snaží naznačit cíl a obsah modulu;
 • může se objevit ve studijních výkazech a na certifikátech celoživotního vzdělávání, proto je třeba jeho formulaci věnovat dostatečnou pozornost.

 

Kód vzdělávacího modulu:

 • by měl umožnit snadnou a rychlou identifikaci modulu;
 • budoucí uživatelé si pravděpodobně vytvoří vlastní systém kódování, který bude odpovídat jejich podmínkám.

 

Nominální délka:

 • vyjadřuje autorem předpokládaný počet hodin nutných pro výuku;
 • časový rozsah modulů je omezen pouze požadavky na odpovídající výstupy (výstupem musí být konkrétní a kontrolovatelné kompetence absolventa modulu).

 

Platnost vzdělávacího modulu

 • datum, od kterého vzdělávací modul platí;
 • doporučuje se zejména proto, že v průběhu let dochází k určitým úpravám modulů a je dobře mít zdokumentováno, který modul posluchač skutečně absolvoval.

 

Vstupní předpoklady/požadavky

 • vymezují požadovanou úroveň vstupních kompetencí/vědomostí a dovedností, které jsou předpokladem úspěšného zvládnutí vzdělávacího modulu;
 • u ucelených modulárních systémů mohou být vyjádřeny výčtem kódů modulů, které je nutné úspěšně ukončit před vstupem;
 • pochopitelně by bylo možné vyjádřit vstupní předpoklady i výčtem požadovaných vědomostí a dovedností, tento výčet by však byl poněkud „neoperativní".

 

Typ modulu:

Moduly jsou členěny na základě dvou kritérií:

 • z hlediska jejich závaznosti - moduly povinné; povinně volitelné; volitelné (v případě souvislosti s jinými konkrétními vzdělávacími moduly), pokud může vzdělávací modul existovat zcela samostatně, nemusí se tento údaj doplňovat;
 • z hlediska pojetí (obsahu) - moduly teoretické; praktické; smíšené; projektové; typ modulu obecně vyjadřuje hlavní cíl vzdělávání v modulu, pojetí modulu poskytuje informaci o tom, na jaký typ dovedností je modul převážně orientován.

Nahoru