Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Informace o průměrném počtu vyučovacích hodin ve třídě za týden včetně nezbytného dělení tříd v daném oboru vzdělání - ukazateli H

V rámcových vzdělávacích programech (RVP) jednotlivých oborů vzdělání je v kapitole 7 Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání začleněna poznámka obsahující údaj o průměrném počtu vyučovacích hodin ve třídě za týden včetně nezbytného dělení tříd v daném oboru vzdělání (ukazatel H).  

 

Vzhledem k opakovaným dotazům škol ke smyslu a účelu této poznámky, přinášíme její vysvětlení:

Průměrný počet vyučovacích hodin ve třídě za týden je ukazatelem H, podle kterého se dle § 160 až 162 školského zákona a uvedené vyhlášky přiděluje výše finančních prostředků školám. Hodnota ukazatele H slouží pro stanovení Np – průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 pedagogického pracovníka (§ 2 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 492/2005 Sb.). Jako takový představuje jednu ze vstupních informací pro stanovení minimální výše finančních prostředků přidělovaných školám a školským zařízením zřizovatelem. Tento ukazatel není pro školy určující při dělení tříd na skupiny a nemá vliv na sestavování rozvrhu vyučovacích hodin školou, případně naplňování třídy na plný stav. Počty dělených hodin, učební plány ve školních vzdělávacích programech nemají tudíž vliv na finanční prostředky, které školy získávají od krajských úřadů ze státního rozpočtu na tzv. přímé výdaje na vzdělávání.

 


Podle § 3 odst. 2 školského zákona jsou RVP mj. rovněž závazným základem pro stanovení výše finančních prostředků přidělovaných školám a školským zařízením podle dalších ustanovení tohoto zákona. Z tohoto důvodu bylo třeba do RVP jednotlivých oborů vzdělání začlenit potřebné údaje, které využívají příslušné krajské úřady k výpočtu finančních prostředků poskytovaných konkrétním školám v jejich územní působnosti. Jako nejvhodnější řešení bylo zvoleno uvést tyto zákonem požadované údaje jako samostatnou poznámku v kapitole 7 Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání. Daná poznámka je proto určena k dalšímu využití krajskými úřady, nikoliv školami (tzn. nemá např. vztah k tvorbě ŠVP, jak se mnohé školy domnívají). Jedná se o rozhodný ukazatel pro stanovení krajských normativů požadovaný a upřesněný v § 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech.

Nahoru