Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Aktivity projektu

1. Analyticko-koncepční práce

Na základě současných východisek a dosavadních koncepčních materiálů (např. Dlouhodobý záměr, Strategie celoživotního učení, platné právní předpisy ovlivňující další vzdělávání, atd.) bude analyzován současný stav dalšího vzdělávání v ČR a navrženo komplexní systémové prostředí pro další vzdělávání v následujících oblastech:

- Sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce

- Kvalita dalšího vzdělávání

- Podpora nabídky dalšího vzdělávání

- Podpora zvyšování úrovně vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků

- Informační a poradenský systém.

- Uznávání výsledků dalšího vzdělávání

- Stimulace poptávky po dalším vzdělávání

Tyto analyticko-koncepční práce budou řešeny v prvním roce projektu.

 

K této aktivitě v současnosti probíha odborná diskuse

 

2. Sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce

 

Cíle aktivity:

a) na základě předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce vyvinout a pilotně ověřit vybrané informační produkty sloužící pro sektorové rady, vzdělávací instituce a poradenské instituce,

b) přispět k tvorbě podmínek pro výměnu informací, jejich sdílení a pro spolupráci při předvídání kvalifikačních potřeb.

 

Na základě spolupráce se zpracovateli Národní soustavy kvalifikací (NSK) a zástupci sektorových rad budou identifikovány typy, struktura a podoba zpracování informací o budoucích potřebách trhu práce, které budou vyžadovány pro jejich aktivity. Bude navržena podoba a postup zpracování 2-3 informačních produktů podle priorit vyjádřených sektorovými radami. Budou uspořádány 2 workshopy pro ověření jak navrženého postupu, tak výsledků zpracování informačních produktů.

 

Pro zjištění zájmu a nároků vzdělavatelů a poradenských institucí na informace o budoucích potřebách trhu práce bude uskutečněno dotazníkové šetření ve 3 pilotních regionech.

Na základě priorit zjištěných v rámci šetření budou navrženy a zpracovány 2-3 informační produkty pro potřeby vzdělavatelů a poradenských institucí.

Aktivita bude řešena ve druhém a třetím roce projektu.

 

3. Kvalita v dalším vzdělávání

 

Během této aktivity se uskuteční pilotní ověření a realizace v těchto oblastech:

- tvorba nástrojů pro sebehodnocení/hodnocení kvality vzdělávací instituce, popř. kvality interního firemního vzdělávacího systému,

- tvorba nástrojů pro získání kvalifikace lektora vzdělávání dospělých (popř. i manažera vzdělávání dospělých),

- spolupráce při rozvoji resortních akreditačních systémů,

- motivace vzdělávacích institucí pro zapojování do systému hodnocení kvality.

 

Na základě informací a zkušeností získaných ze systémového projektu MPSV Kvalita v dalším profesním vzdělávání bude pilotně ověřen mechanismus podpory vzdělávacích institucí či interních firemních vzdělávacích systémů pomocí systému sebehodnocení/hodnocení (např. formou ratingu vzdělávacích institucí). Tento systém bude vznikat ve spolupráci vzdělávacích institucí a jejich střešních organizací, zejména s akcentem na jednoduchost a udržitelnost bez podpory státu. Bude inovována metodika certifikace lektorů a manažerů vzdělávání dospělých s cílem zapojit tuto kvalifikaci do Národní soustavy kvalifikací. Vznikne platforma pro sdílení příkladů dobré praxe mezi resortními akreditačními systémy.

Aktivita bude řešena ve druhém a třetím roce projektu.

 

4. Podpora nabídky dalšího vzdělávání

 

Cílem je pilotní ověření a realizace vybraných aktivit v oblasti:

- vývoje systému monitoringu dalšího vzdělávání,

- marketingu vzdělávacích potřeb institucí poskytujících další vzdělávání,

- tvorby programů dalšího vzdělávání ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací.

V rámci monitoringu vývoje dalšího vzdělávání bude navržen systém ukazatelů, který bude postihovat kontext, vstupy, procesy a výstupy DV včetně vyhodnocování evropských benchmarků. Navržený systém monitoringu DV bude ověřen pilotní analýzou.

 

Dále bude vytvořena, případně inovována metodika uplatnění marketingu v institucích dalšího vzdělávání a ověřena v několika (2-3) pilotních vzdělávacích institucích různého typu. Bude také inovována metodika tvorby vzdělávacích programů. Problematika marketingu vzdělávacích institucí a tvorby programů DV bude zpracována jako e-learningový vzdělávací program, který umožní proškolení poskytovatelů dalšího vzdělávání. Ti se zúčastní prezenčních evaluačních seminářů za účelem zhodnocení přínosu programu

Aktivita bude řešena ve druhém a třetím roce projektu.

 

5.Vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků

 

Pilotní ověření a realizace vybraných aktivit v oblasti:

- zavádění systémů rozvoje lidských zdrojů v malých a středních podnicích zaměřených na národní soustavu kvalifikací,

- podpora spolupráce podniků na vývoji a realizaci společných vzdělávacích programů včetně zajištění podnikových lektorů,

- podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí při zjišťování vzdělávacích potřeb a při vývoji a realizaci vzdělávacích programů.

 

K tomu bude vytvořena metodika, která bude ověřena v pěti malých a středních podnicích. Součástí metodiky budou i způsoby spolupráce mezi podniky a způsoby spolupráce podniků a vzdělávacích institucí při zjišťování vzdělávacích potřeb podniků a při vývoji a realizaci společných vzdělávacích programů. Možnosti takové spolupráce budou ověřeny při tvorbě a realizaci dvou až tří vzdělávacích programů zaměřených na získání dílčích kvalifikací potřebných v daných podnicích.

Aktivita bude řešena ve druhém a třetím roce projektu.

 

6. Informační a poradenská podpora DV

 

Cílem aktivity je:

- vytvořit koncept informačního poradenského systému (dále IPS) pro oblast dalšího vzdělávání, navrhnout systém informační podpory poradenských služeb v oblasti dalšího vzdělávání zaměřeného na uzlové body profesní dráhy,

- navrhnout funkční specifikaci IPS, která bude vycházet z vytvořeného konceptu,

- předložit koncept IPS k široké odborné diskusi na úřadech práce, v poradenských centrech sítí škol poskytujících vzdělávací služby dospělým a v dalších poradenských subjektech, ale i na ministerstvech, která jsou správci existujících systémů, následné úpravy konceptu IPS.

IPS bude koncipován jako standardizovaný (bude využívat standardní číselníky a klasifikace), flexibilní a otevřený (do budoucna umožní integraci dalších typů informací a dat), v návrhu jeho architektury budou zahrnuty možnosti propojení s relevantními informačními systémy ze sféry vzdělávání a trhu práce (Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce - ISA, Informační systém typových pozic - ISTP), povolání a kvalifikací (Národní soustava povolání, Národní soustava kvalifikací). Ve vazbě na analýzy v rámci aktivity 1 a na koncept metodicko-technického řešení proběhne funkční specifikace informačního systému.

Aktivita bude řešena ve druhém a třetím roce projektu.

Nahoru

Novinky

Výstupy realizační části

Materiály projektu Koncept k diskusi odborné veřejnosti. Materiál stáhnete kliknutím na konkrétní aktivitu (pokud je k dispozici)  

 

Koncept - nový projekt na pomoc dalšímu vzdělávání v ČR

Díky projektu Koncept by měli lidé získat lepší přístup k dalšímu vzdělávání, měli by mít k dispozici širokou nabídku kvalitních kurzů odpovídajících potřebám trhu práce, dostatek hodnověrných informací a také poradenské služby.  

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007 je zpracováván na základě § 9 - 11 a § 185 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).    

 

další novinky