Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Přidaná hodnota

Přidaná hodnota projektu vyplývá ze srovnání současného stavu se stavem cílovým:

 

Současný stav

1. Malá poptávka jednotlivců i podniků po dalším vzdělávání a malá účast v něm neodpovídající požadavkům Lisabonské strategie, finanční i jiné bariéry, které brání v účasti u některých skupin populace.

2. Další vzdělávání je určováno nabídkou vzdělávacích institucí, která ne vždy odpovídá potřebám jednotlivců a trhu práce.

3. Metodická úroveň kurzů dalšího vzdělávání je často velmi nízká a neodpovídá specifikům vzdělávání dospělých.

4. Informace o kvalitě kurzů dalšího vzdělávání není pro klienty zřejmá, a to se stává jednou z bariér účasti na dalším vzdělávání.

5. Informace o kurzech jsou roztříštěné, poradenství na úřadech práce je dostupné pouze omezenému počtu klientů (zpravidla uchazečům o zaměstnání).

 

Očekávaný stav:

1. Zvýšení účasti v dalším vzdělávání pomocí cílených nástrojů pro stimulaci poptávky. Pobídky pro jednotlivce i malé a střední podniky mohou mít finanční i nefinanční charakter.

2. Na základě navrženého systému identifikace a předvídání kvalifikačních potřeb bude nabídka kurzů dalšího vzdělávání více sladěna s potřebami trhu práce

3. Metodická podpora tvůrců vzdělávacích programů i lektorů v oblasti andragogiky povede ke zvýšení úrovně vzdělávání v kurzech dalšího vzdělávání a k použití vhodných forem (např. distanční studium, modulové kurzy apod.)

4. Návrh systému externího hodnocení a sebehodnocení vzdělávacích institucí, certifikace lektorů a akreditace vzdělávacích programů a standardů umožní prokazování kvality a v důsledku i zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání.

5. Vytvoření uceleného informačního systému na základě propojení existujících zdrojů doprovázené rozšířením poradenských služeb povede ke zvýšení informovanosti a dostupnosti dalšího vzdělávání pro všechny potenciální klienty.

Nahoru

Novinky

Výstupy realizační části

Materiály projektu Koncept k diskusi odborné veřejnosti. Materiál stáhnete kliknutím na konkrétní aktivitu (pokud je k dispozici)  

 

Koncept - nový projekt na pomoc dalšímu vzdělávání v ČR

Díky projektu Koncept by měli lidé získat lepší přístup k dalšímu vzdělávání, měli by mít k dispozici širokou nabídku kvalitních kurzů odpovídajících potřebám trhu práce, dostatek hodnověrných informací a také poradenské služby.  

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007 je zpracováván na základě § 9 - 11 a § 185 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).    

 

další novinky