Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Časopis Ryboviny Vydávání školního časopisu jako prostředku mediální výchovy

Příklad dobré praxe; téma: Volný čas; průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, informační a komunikační technologie  

Autor: Ing. Dubský Karel

Škola: Střední rybářská a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480, 389 01 Vodňany

 

Aplikovaná průřezová témata

Hlavní: Občan v demokratické společnosti

Vedlejší: Informační a komunikační technologie

 

Anotace

Vydávání školního časopisu je prostředkem ke zlepšení klimatu ve školním prostředí a forem komunikace mezi školou a žáky. Je také prostředkem mediální výchovy a rozvíjí řadu klíčových kompetencí žáků. Dále vede ke zkvalitňování informačních a marketingových činností školy. Časopis vydávaný v tištěné podobě a zveřejněný na webových stránkách školy oslovuje nejen žáky, pedagogy a zaměstnance školy, ale také uchazeče o studium a absolventy školy.

 

Cílem výuky je:

-          rozvoj mediální gramotnosti žáků a jejich klíčových kompetencí (osobnostní a sociální kompetence, komunikativní kompetence, kompetence k používání ICT a k pracovnímu uplatnění);

-          prezentace aktivit školy „dovnitř i navenek“;

-          zlepšení informovanosti žáků, rodičů, uchazečů o studium, absolventů, ale i pracovníků školy o dění ve škole;

-          zlepšení forem komunikace mezi pedagogy a žáky.

 

Realizace

Nápad vydávat ve Střední rybářské škole Vodňany školní časopis není nový. V minulosti již proběhly podobné pokusy, zejména na základě aktivity zkušenějších studentů Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie, ale žádný z těchto pokusů dlouho nevydržel.

Problémy by se daly shrnout do několika oblastí:

-          materiální a technické – komplikovaný přístup žáků k technice v mimoškolní době, množení textů kopírováním, nízká kvalita kopií, zejména fotografií apod.

-          kvalita příspěvků – některé příspěvky byly obsahově kvalitní, jiné méně.

-          financování – i přes poměrně nízké náklady je škola nehradila a hledaly se jiné cesty, například prostřednictvím SRPŠ.

Po vydání několika čísel tyto aktivity skončily. Staronový nápad vydávat školní časopis se zrodil v souvislosti s přípravou realizovaného projektu OPVK[1]. Při projednávání koncepce tohoto záměru bylo přihlédnuto k dřívějším zkušenostem tak, aby se časopis stal dlouhodobě životaschopným projektem školy.

V současnosti již můžeme shrnout naše poznatky a formulovat určité zásady tak, aby obdobný záměr skončil úspěchem:

a)      Rovnoměrné zapojení žáků i pedagogů

Zapojení žáků bylo zpočátku poněkud laxní, asi tak, jako je tomu vždy, když s nějakým nápadem přijdou vyučující (a ne žáci sami). Tato bariéra však padla hned v okamžiku, kdy byli žáci vyzváni, aby vymysleli pro školní časopis jeho název. Z ankety vzešlo na několik desítek zajímavých námětů. Zvítězil název časopisu Ryboviny. Zajímavých bylo více, např. Mokré noviny, Rybí novinky, Šupinaté noviny apod.

Hned nato se schopný kreslíř, hlavně vtipů a karikatur, který se na škole vždy najde, stal tvůrcem titulní strany časopisu. S příspěvky to šlo pomaleji. Zpočátku jsme museli žáky oslovit a požádat. Dnes už je situace jiná, příspěvků je spíš více, než kolik jich lze uveřejnit. Do časopisu v současnosti přispívají pedagogové a žáci zhruba stejným dílem.

b)      Kvalitní obsah

Obsah textů byl asi nejdůležitější věcí, kterou realizační tým řešil. Samozřejmě, že v obecné rovině je časopis zaměřen na vše, co souvisí s děním ve škole a na  rybářství, tedy na obor, ve kterém se vzdělávají. Přitom je třeba vzít v úvahu, že časopis je důležitým marketingovým nástrojem jako zdroj informací pro budoucí uchazeče o studium. Dozvědět se například z příspěvků žáků, jaké zážitky měli na učební praxi, na zahraniční exkurzi nebo jak tráví volný čas, je určitě účinnější než informace o škole získané z letáku.

V současné době se vykrystalizovala poměrně pestrá struktura časopisu. V jednotlivých číslech jsou odborné články, rozhovory s absolventy, zprávy z exkurzí, informace o aktuálním dění ve škole (maturitní ples, odborná konference, prezentace školy na výstavách atd.), úryvky ze slohových prací, zprávy ze sportovních kurzů a soutěží a jiné.

Zvláště bych chtěl upozornit na pravidelnou rubriku Rozhovor s absolventem. Tento rozhovor vedou žáci osobně nebo mailem. Vytipování úspěšných absolventů školy v různých oblastech nedalo velkou práci. Najednou jsme zjistili, že takových absolventů máme ne několik, ale desítky. Probíhají rozhovory s významnými osobnostmi našeho produkčního rybářství, ale také s úspěšnými sportovci či mediálně známými absolventy školy. Kupodivu jsou žáci schopni připravit kvalitní otázky pro rozhovor prakticky sami. Tato rubrika má význam hlavně pro žáky školy, a to pro jejich motivaci k učení, protože na příkladech vidí, kam se to dá v životě dotáhnout.

K oživení jednotlivých čísel slouží také obrazové strany či dvoustrany (např. reportáž z maturitního plesu nebo exkurze). Důležitá je kvalita poskytnutých fotografií, jejichž černobílá reprodukce může být ve výsledku velmi zdařilá.

c)       Odpovědnost za kvalitu a zajištění redakčních úprav příspěvků

Díky výše uvedenému grantu se podařilo zajistit redaktorku časopisu na dobu trvání projektu. Ta se podílí na shromažďování příspěvků, provádí jejich korektury a spolupracuje s vydavatelem. Je dobré, že je věkově blízká žákům školy, a tak vše probíhá bez jakýchkoliv problémů.

d)      Dodržení pravidel publicity

Vzhledem ke skutečnosti, že vydávání časopisu je finančně podporováno z projektu, je nezbytně nutné dodržet veškerá pravidla pro publicitu (umístění log, jejich velikost, pořadí, důležité formulace o projektu atd.). Kdo absolvoval nějaký podobný projekt, ví, jak je toto z hlediska proplácení nákladů důležité. Proto doporučujeme konzultovat grafickou úpravu s poskytovatelem finančních prostředků (v případě grantů).

e)      Kvalitní zpracování

Pro vydávání veškerých tištěných materiálů byla škola povinna vypsat výběrové řízení. Tím došlo k tomu, že i poměrně malá zakázka na vydávání časopisu Ryboviny se realizuje u renomovaného vydavatelství. Důležité je, že vydavatel má zkušenosti s grafickou úpravou podobných materiálů.

f)       Způsob šíření a prezentace časopisu

Časopis  Ryboviny je vydáván ve 300 výtiscích čtyřikrát do roka. V tištěné podobě je rozdán žákům školy a asi stejný počet výtisků je použit při propagačních akcích. Dále jsou jednotlivá čísla umístěná na webu školy tak, že je možné si je snadno prohlédnout a případně vytisknout.

g)      Financování

Až do roku 2012 je financování zajištěno z výše uvedeného grantu. Vzhledem k tomu, jak se situace kolem časopisu vyvíjí, je velmi reálné, že bude zájem o jeho vydávání i v dalším období. Finanční náročnost není sice velká, ale pohybujeme se v podmínkách českého školství. Dá se tedy očekávat problém, z čeho bude škola vydávání platit po uplynutí grantu.

 

Budoucnost časopisu

Už dnes se dá říci, že v podmínkách SRŠ Vodňany se časopis Ryboviny osvědčil jako běžná a vysoce užitečná součást života školy. Dá se předpokládat všeobecný zájem o dlouhodobé pokračování jeho vydávání, a to i po uplynutí grantu, s jehož podporou vychází.

Situace vypadá tak, že s každým dalším číslem se jeho vydání stává více rutinní záležitostí. Bohužel nebude možné udržet úvazek redaktorky časopisu. Tento problém, věřím, vyřeší některý z učitelů, který se časopisu ujme, a možná ještě větší zapojení žáků. Takže skutečným problémem zůstane finanční podpora ze strany školy.

Bližší informace lze získat na www.srs-vodnany.cz.

 

Výsledky

Vydávání školního časopisu plní funkci jakési „nadstavby“, ale souvisí i se ŠVP. Je totiž prostředkem zvyšování mediální gramotnosti žáků a rozvoje jejich klíčových kompetencí včetně kompetence k pracovnímu uplatnění. Cílem je zvýšit prestiž školy, sounáležitost žáků s děním ve škole a zlepšit informovanost uchazečů o studium o fungování školy. Ve všech těchto oblastech plní časopis Ryboviny své poslání. O kvalitě časopisu se můžete přesvědčit na www.srs-vodnany.cz (časopis).

 

Použitá literatura a zdroje: jednotlivá čísla časopisu

 

 


[1] Projekt „Zkvalitnění marketingu, výuky cizích jazyků a spolupráce se zaměstnavateli pro zvýšení kvality vzdělávání na Střední rybářské škole ve Vodňanech".

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky