Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Adaptační pobyt žáků nastupujících do 1. ročníků

Příklad dobré praxe; téma: Řízení školy, tvorba školního vzdělávacího programu  

Autor: Ing. Věra Zezuláková

Škola: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01 KroměřížKlíčová slova


Adaptační (seznamovací) pobyt, komunikační dovednosti, spolupráce, zodpovědnost, sociální kompetence, řešení problémů.

 

 

Stručná anotace


Adaptační pobyt umožňuje žákům nastupujícím do 1. ročníku seznámit se se svými spolužáky, s třídním učitelem a s dalšími pracovníky školy. Žáci se také částečně seznámí s pravidly, která platí ve škole a v domově mládeže. Tím je jim ulehčen přechod do neznámého prostředí. U žáků jsou rozvíjeny jejich sociální kompetence, kompetence k řešení problémů, komunikační dovednosti, jsou vedeni ke spolupráci a zodpovědnosti za sebe i za skupinu.

 

 

Kontext


Adaptační pobyt realizujeme již  sedmým rokem. Vždy se jej účastní všechny první ročníky maturitních oborů (kromě nástavbového studia), až na výjimky se účastní téměř všichni žáci z každé třídy. Pobyt se uskutečňuje mimo prostředí školy.

 

S každou třídou jede třídní učitel, dále se pobytu účastní školní psycholog, výchovný poradce a vychovatelka domova mládeže.

 

Pobyt probíhá mimo školní prostředí. Letos jej realizujeme již 7. rokem.

 

 

Cíle


Hlavní výchovný cíl:

 

-           ulehčit žákům přechod do nového prostředí;

-           umožnit pedagogickým pracovníkům seznámit se s novými žáky, vysledovat jevy v kolektivu, které by mohly ovlivnit jeho fungování, podchytit žáky, kteří budou potřebovat speciální přístup;

 

-           naučit žáky zodpovědnosti jak za sebe, tak za skupinu;

-           rozvíjet kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální (účelná spolupráce ve skupině, závislost výkonu skupiny na výkonu jednotlivce), kompetence komunikativní (přesná a jasná formulace myšlenek, zaujímání postojů a jejich obhajoba, naslouchání názorům ostatních a reakce na tyto názory).

 

 

Realizace


Rodiče i žáci jsou seznámeni se základními informacemi o kurzu již v červnu předchozího školního roku na zahajovací schůzce. Na internetových stránkách se mohou seznámit s místem pobytu a najdou zde i další důležité informace.

 

Žáci odjíždějí na pobyt v prvních dnech školního roku, případně těsně před jeho zahájením. Pobyt trvá 4 dny.

 

Každá třída pracuje jako samostatná skupina. Při aktivitách, které vykonávají, pracují žáci buď jako celá třída, nebo ve skupinkách, které se mění tak, aby se žáci co nejvíce vzájemně poznali.

 

Žáci jsou během pobytu vedeni k:

 

  1. Osobní zodpovědnosti

Přestože žáci nepracují nikdy individuálně, mají osobní zodpovědnost za to, že skupina splnila svůj cíl.

 

  1. Pozitivní vzájemná závislosti

Výsledek skupiny je vždy závislý na koordinaci práce jednotlivců. Žáci si musí ve skupině rozdělit úkoly tak (nejlépe podle svých schopností), aby dokázali splnit zadaný úkol. Často jsou aktivity soutěžní, znamená to, že úkol není třeba jen splnit, ale je třeba ho splnit lépe než jiná skupina.

 

  1. Interakci tváří v tvář

Žáci často pracují v malých skupinkách, kde jsou v těsném kontaktu, v řadě aktivit se musí vzájemně dotýkat.

 

  1. Formování a využití interpersonálních vztahů

Na počátku pobytu jsou zařazeny aktivity, které vedou k tomu, aby se žáci v rámci celé třídy vzájemně poznali. Postupně se přechází k aktivitám, které využívají toho, že se žáci již částečně poznali. V závěru pobytu jsou zařazeny aktivity, při jejichž realizaci si žáci musí vzájemně důvěřovat, aby splnili daný úkol.

Během všech aktivit se procvičují a upevňují komunikační dovednosti (během mnoha aktivit je třeba, aby se žáci vyjadřovali velmi přesně), žáci jsou nuceni se rozhodovat a řešit problémy s ohledem na názory ostatních.

 

  1. Reflexi skupinové činnosti

V závěru každého dne je zařazena tzv. „černá hodinka“, kdy žáci spolu s třídním učitelem (případně i s psycholožkou) hodnotí celý den. Hodnotí práci svou jako jedince, i jako člena kolektivu, práci pedagogických pracovníků, vyjadřují se o svých pocitech při jednotlivých aktivitách. I během tohoto hodnocení jsou vystaveni tomu, že musí obhajovat (a často i měnit) své názory s ohledem na názory ostatních.

V prvních letech jsme aktivity vytvářeli po konzultacích s odborníky sami. Jezdili jsme na místo v lese, kde byly „sparťanské“ podmínky, abychom co nejvíce poznali žáky v prostředí, které se dost liší od komfortu. Po stránce poznání žáků bylo toto prostředí výborné, ale po organizační stránce bylo velmi náročné, v místě nebyla možnost organizovat pro žáky zajímavější aktivity a navíc měli vyučující při všech hrách obrovskou odpovědnost. Proto jsme začali s hledáním jiného druhu adaptačního pobytu. Našli jsme organizaci, která se těmito pobyty zabývá profesionálně. I když vyučující jsou se skupinou celý den (organizátor to nevyžaduje, ale my jako škola ano), odpadá zde odpovědnost učitelů za žáky v době aktivit. Aktivity, které organizace nabízí, jsou mnohem pestřejší, jsou dodržovány všechny zásady adaptačních pobytů - od her „seznamovacích“ až po hry „důvěry“, ubytování i strava jsou na vysoké úrovni. Přesto se chystáme ke změně. Důvodem jsou na jedné straně finanční náklady, neboť rodiče musí v naší škole počítat s vyššími vstupními náklady na zahájení školního roku a stále častěji zvažují, zda dítě na pobyt pošlou. Také jsme v rámci slučování škol získali nové prostory přímo v Kroměříži. Navíc se tak žáci seznámí i s městem, ve kterém budou trávit další 4 roky. Proto se od příštího roku opět vrátíme k původní formě, do které zapojíme více vyučující.

 

 

Výsledky


Žáci nastupují do 1. ročníku i do domova mládeže s menšími obavami. Nemají tak velké problémy v komunikaci a v personálních vztazích (ve vztahu k sobě, k třídnímu učiteli, vychovatelce, výchovné poradkyni i psycholožce). Mají větší pocit zodpovědnosti a dokáží lépe řešit problémy. Lépe zvládají skupinovou práci při výuce.

 

Pedagogičtí pracovníci získají řadu cenných informací o žácích, které by jinak získávali dlouho, případně by je nezískali vůbec. Jsou dříve podchyceni  problémoví žáci, se kterými se pracuje od začátku jejich nástupu do školy.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky