Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Aktivizace žáků v hodinách biologie – tematický celek Trávicí soustava

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání  

Autorka: PaedDr. Alena Hlavinová

Škola: Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

 

Klíčová slova

aktivizační metody, biologie, čtenářská gramotnost, klíčové kompetence, přírodovědné vzdělávání, skupinová práce

 

Stručná anotace

Příklad dobré praxe je ukázkou využití aktivizační metody skupinové práce v hodině biologie, při níž se žáci 4. ročníku seznamují se stavbou a funkcí jednotlivých orgánů trávicí soustavy. Učivo je součástí přírodovědného vzdělávání (biologické a ekologické vzdělávání). Při této výuce je rovněž rozvíjená čtenářská gramotnost a práce s informacemi.

 

Kontext

Výuka je zařazena do čtvrtého ročníku, kde žáci již dokáží pracovat s informacemi, prezentovat své názory a mají určité povědomí o jednotlivých orgánech trávicí soustavy. Pracuje se ve skupinách (týmech), jejichž velikost se řídí počtem žáků ve třídě. Ideální je dvouhodinová výuka, aby proběhla i zpětná vazba. Hodina by měla být vedena pedagogem, který má zkušenosti s aktivizujícími vyučovacími metodami a skupinovým vyučováním.

 

Cíle

Hlavním cílem je osvojení odborných kompetencí aktivním učením a rozvoj klíčových kompetencí.

Kognitivní cíle: Žák:

 • Vyjmenuje jednotlivé orgány trávicí soustavy a znázorní je v reálné velikosti.
 • Popíše stavbu a funkci trávicí soustavy.
 • Vysvětlí, jak probíhá trávení a vstřebávání potravy.
 • Uvede na konkrétních onemocněních trávicí soustavy jejich příčinu a průběh, popíše důležitost prevence.

Klíčové kompetence:

 1. K řešení problému – Žák:
 • Ověřuje prakticky získané informace tím, že si na základě svého zjištění vytváří obraz rozmístění jednotlivých orgánů v lidském těle.
 1. Komunikativní – Žák:
 • Ve skupině naslouchá druhým, reaguje na jejich podněty, diskutuje s nimi o projevech života u živých organismů;
 • Využívá různých prostředků ke komunikaci – knihy, názorné obrazy, modely;
 • Předává získané informace svým spolužákům při reprodukci textu, který sám osobně zpracovával.
 1. Sociální a personální – Žák:
 • přispívá k diskuzi o lidských orgánech, o podstatných a nepodstatných informacích.
 1. K učení – Žák:
 • Provádí výběr a srovnání informací, zpracování textu, rozvíjí badatelské dovedností, učí se pracovat v časovém limitu, nalézat klíčová slova v materiálech, rozlišovat podstatné od nepodstatného.

 

Realizace

 1. 1. Rozdělení účastníků do skupin (týmů) (cca 5 min.)
 • Každý účastník obdrží kartičku s obrázkem vztahujícím se k určitému tématu.
 • Poté účastníci vyhledávají spolužáky s obrázky ke stejnému tématu, čímž utvoří základní týmy (ovoce, zelenina, dopravní prostředky, květiny apod.).

 

 1. 2. Instruktáž učitelem (cca 5 min.)
 • Učitel popíše žákům průběh hodiny.

 

 1. 3. Získávání informací (celkem cca 20 min.)
 • Základní tým si zvolí svého vedoucího, který vylosuje z připravených kartiček téma, které má jeho tým podrobně zpracovat, dále rozdělí zbývající zadaná témata mezi jednotlivé členy týmu, kteří budou pracovat v expertních skupinách.
 • Podle vybraných témat jsou jednotlivým týmům rozdány připravené flipcharty s níže uvedeným tématy:
  Žaludek

Játra, slinivka břišní

Tenké a tlusté střevo

Trávení a vstřebávání

Nemoci trávicí soustavy

a prázdné flipcharty pro schématické znázornění orgánů trávicí soustavy v těle člověka ve skutečné velikosti.

 • Jednotliví žáci základních týmů vytvoří expertní skupiny pro určitá témata (žáci se promíchají, v expertních skupinách bude vždy po jednom žáků ze základních týmů a vedoucí základních týmů podle vylosovaných témat se stanou vedoucími expertních skupin).
 • Ve třídě jsou rozmístěny nejrůznější informační zdroje: knihy, atlasy člověka, plakáty, encyklopedie, počítač s internetem, model člověka. Úkolem žáků je shromáždit co nejvíce informací na dané téma, které přinášejí vedoucímu expertní skupiny. Ten se skupinou připraví myšlenkovou mapu a shrne získané informace v expertní skupině. Po vypršení časového limitu se žáci rozejdou do svých základních týmů.
 • V každém základním týmu jsou žáci, kteří pracovali v různých expertních skupinách.

 

4. Předávání informací

 • Každý základní tým obdrží 2 flipcharty, na jeden sepíše zápis nejdůležitějších informací o svém tématu, které získal expert pro dané téma. Připraví myšlenkovou mapu, přitom vedoucí týmu (byl vedoucím rovněž v expertní skupině tohoto tématu) sděluje informace daného tématu ostatním členům a společně připravují otázky pro zpětnou vazbu. (cca 10 min.)
 • Po uplynutí časového limitu je poslán flip dalšímu týmu, na druhý zakreslí společně schématicky jednotlivé orgány trávicí soustavy v co největší velikosti a správné proporcionalitě. (cca10 min.)
 • Každá skupina se po obdržení nového flipu heslovitě vyjádří k předchozím myšlenkám: P – souhlasím, ! – nesouhlasím, ? – nerozumím, mám dotaz, popřípadě doplní své získané informace. Významnou úlohu plní členové týmu, kteří pracovali na toto téma v expertních skupinách a přenášejí získané informace dalším členům základního týmu. (15 min.)

 

Na závěr jednotlivé týmy prezentují svá základní témata s flipy před třídou. Po každém vystoupení základního týmu jsou položeny posluchačům (žákům) otázky, kterými je prověřováno porozumění informacím, a odkazy na další informace na toto téma. Při prezentacích si žáci pod vedením učitele dělají poznámky do sešitu. Ve třídě jsou rovněž rozvěšeny myšlenkové mapy a schématické znázornění orgánů trávicí soustavy v těle člověka ve skutečné velikosti. Jednotlivé základní týmy vybírají nejzdařilejší výtvor udělováním bodů od 1 do 4. Svému flipu body neudělují. Flip, který získal nejvíce bodů, se stává vítězným a zůstává vyvěšen ve třídě asi 14 dní. Vyučující upřesňuje zápisy a shrnuje informace. (20 min.)

 

Výsledky

Žáci si vyzkoušeli práci v týmech, rozšířili vědomosti o stavbě jednotlivých orgánů trávicí soustavy, kompetence týkající se srovnávání informací, zpracování textu, rozvoje badatelských dovedností, práce v časovém limitu, nalézání klíčových slov v materiálech, rozlišovaní podstatného od nepodstatného, prohloubili si čtenářskou gramotnost. Všichni žáci plnili v průběhu vyučování dílčí úkoly, předávali získané informace ostatním žákům, byli po celou dobu vtaženi do činnostního učení. Důležitý byl dohled zkušeného učitele nad jednotlivými zápisy. Tato forma práce je velmi náročná na přípravu pedagoga. Vyžaduje, že se změní navyklé postoje pedagogů i žáků spjaté s běžnými formami frontální výuky. Při nedostatečných organizačních dovednostech pedagogů mohou mít žáci přílišnou volnost při provádění aktivit a tato přílišná volnost může žákům a jejich společné práci uškodit.

 

Nutné pomůcky a prostředky

10 ks flipcharty, kartičky na rozdělení do týmů, kartičky s tématy, 5 barev fixů na papír, oboustranná lepící páska, texty, učebnice, odborná literatura, 5 PC (stačí i 1) s připojením na internet

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky