Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Co mohou školy zlepšit při tvorbě ŠVP

ImageZ analýz některých školních vzdělávacích programů lze zobecnit časté nedostatky, které se při tvorbě ŠVP mohou vyskytnout a na které bychom zde rádi upozornili:

  • Především jde o formální přístup k některým všeobecným pasážím v charakteristice ŠVP (např. problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).
  • Formálnímu přístup se projevuje i ve zpracování osnov jednotlivých předmětů, často u způsobů hodnocení žáků, kdy není popsáno, na co škola klade důraz, jsou pouze vyjmenovány klasické diagnostické metody.
  • Jednotlivé klíčové kompetence bývají také pouze vyjmenovány, jde tedy o jejich formální výčet. Totéž se vyskytuje u aplikace průřezových témat; v některých ŠVP dochází pouze k jejich výčtu bez vazby na konkrétní učivo daného předmětu.
  • V osnovách nejsou zmíněny mezipředmětové vztahy. A právě na těchto vztazích je budována celá provázanost vzdělávacího programu, která souvisí i se zmíněnou dobrou znalostí celého ŠVP ze strany pedagogů.
  • Výsledky vzdělávání jsou v některých ŠVP formulovány přesně podle RVP, to znamená, že nejsou rozšiřovány, upřesňovány apod. Není to nesprávně, avšak škola nevyužívá možnosti, které dostává. Výsledky vzdělávání formulované rámcově nebo  široce neumožňují na úrovni ŠVP vytvořit si představu o přesném obsahu vzdělávání.
  • Setkali jsme se rovněž s nevyrovnanou kvalitou a rozsahem jednotlivých učebních osnov v jednom ŠVP.

Řádně zpracovaný ŠVP by se měl řídit terminologií z RVP a užívat termín vzdělávání namísto studium (délka a forma vzdělávání). Pro frekventanty doporučujeme používat název žák a nikoli student. Výraz učební obor nekoresponduje se školským zákonem. Užívejme raději výraz obor vzdělání.

Gabriela Šumavská

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky